Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Jobs

Werken bij ons?

Heb jij zin om mee te werken aan de nationale risico-analyse? Voel je je geroepen om 24/7 evenementen, incidenten en noodsituaties te analyseren en op te volgen? Wil jij je steentje bijdragen aan noodplanning en crisisbeheer in België?

Solliciteer dan bij het Nationaal Crisiscentrum. 

Onze organisatie 

Het Nationaal Crisiscentrum zet sterk in op gelijke kansen, diversiteit en welzijn op het werk. Wist je bijvoorbeeld dat er bijna evenveel vrouwen als mannen op het NCCN werken, ook in de leidinggevende functies en in het directiecomité? Als organisatie willen we een goede weerspiegeling zijn van onze samenleving en blijven evolueren. 

Binnen de vaak moeilijke materie van risico en noodsituaties zijn onze mensen onze kracht: dankzij de diversiteit aan persoonlijkheden, vaardigheden en expertise van de NCCN-medewerkers slagen we er samen in te waken over de veiligheid en weerbaarheid van ons land.

Our job list

 • Directeur Noodplanning

  Als directeur noodplanning ben jij de spil in de risicocyclus. Noodplannen vormen een leidraad voor de acties op het terrein. En omdat een crisis geen grenzen kent, zet jij maximaal in op samenwerking met alle betrokken partners.

  Zo bouw je een uitgebreid en actief netwerk uit en breng jij burgemeesters, gouverneurs, hulpverleners en experten aan dezelfde tafel.

  Je hebt kennis van zaken en speelt in op de specifieke noden en gevoeligheden. Jij zet het lokale, provinciale en nationale niveau op één lijn en streeft naar een efficiënte coördinatie van de noodplanning en het crisisbeheer. Daarbij hou je rekening met de meest uiteenlopende risico's, van overstromingen tot chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) ongevallen of bewuste acties.

  Nieuwe bedreigingen vragen een andere aanpak. Als directeur neem je het voortouw in de zoektocht naar knowhow, technologieën en strategieën.

  Noodplanning staat dus nooit stil. Je daagt jezelf en jouw collega’s uit om te blijven groeien. Je tilt de teamprestaties naar een hoger niveau en hebt oog voor de unieke competenties. Je creëert een feedbackcultuur waar iedereen zichzelf kan zijn.

  Als directeur noodplanning veranker je vernieuwing en verandering binnen onze organisatie. Jouw management- en leiderschapsskills komen hier goed van pas. Je analyseert de impact, stelt de nodige doelen voorop en evalueert steeds kritisch de verschillende fases in het veranderingsproces.

  Jij bent trots op wat je doet en verdedigt met vuur de noodzaak en voordelen van huidige en toekomstige projecten. Zo zet jij jouw schouders mee onder een project voor een betere interne beveiliging, een vlotte switch naar ons nieuw gebouw en plaats- en tijdonafhankelijk werken.

  Een job bij het Nationaal Crisiscentrum is niet voor iedereen weggelegd, maar wij bieden jou een unieke ervaring in een uitdagende werkomgeving.

 • Business Analist BelPIU

  Als business analist ben je de brug tussen de besluitvormers en domeinexperts van het bedrijf enerzijds en de IT-organisatie anderzijds. Je spoort behoeften op, analyseert het belang en de prioriteit ervan, evalueert bestaande oplossingen of aan te schaffen oplossingen, maakt een kosten-batenanalyse en doet, indien gewenst, een projectvoorstel.

  Tijdens de projecten bepaal je de functionaliteiten die het bedrijf nodig heeft om aan zijn eisen te voldoen en ontwikkel je de applicatie samen met de IT-architect.  Je moet er ook voor zorgen dat het kan worden geïntegreerd in de processen en de organisatie.

  De passagiersinformatie-eenheid (PIU), ook BelPIU (Belgian Passenger Information Unit) genoemd, is een van de nieuwste directoraten van het Nationaal Crisiscentrum. Sinds januari 2018 verzamelt, registreert en verwerkt zij gegevens van passagiers in het internationale vervoer met het oog op de bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit. BelPIU wordt geleid door een uniek multidisciplinair team dat bestaat uit analisten van de FOD Binnenlandse Zaken, gedetacheerden van de Politie, de Staatsveiligheid, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen, maar ook juristen, vervoersrelatiemedewerkers en administratief beheerders.

  Het verzamelen van een grote hoeveelheid gegevens vereist krachtige computer- en gegevensanalyse-instrumenten die voortdurend worden bijgewerkt, met name wat de beveiliging van de gegevens betreft. De BelPIU is een dienst die zich op nationaal en internationaal niveau blijft ontwikkelen. Het aantal projecten, vooral IT-projecten, neemt voortdurend toe.

 • Project Manager Recurring Projects

  Als Project Manager Recurring Projects ben je verantwoordelijk voor :

  • Uitvoeren van de projectplanning en toewijzen van taken aan de verschillende resources.
  • Organiseren en coördineren van projectteamvergaderingen.
  • Organiseren van de nodige vergaderingen met de andere teams (gebruikers).
  • Regelmatig verslag uitbrengen over de voortgang van het project aan de hiërarchie.

  Project:

  • Je organiseert vergaderingen met de betrokken partijen rond de nieuwe informatiesystemen.
  • Voor jouw analyse verzamel je relevante informatie rond het probleem en verdiep je de oorspronkelijke vraagstelling door rekening te houden met alle mogelijke aspecten.

  Projectdefinitie, planning, uitvoering en follow-up:

  • Je schrijft de projectvoorstellen met de definitie van inhoud, aanpak, budget, risico's.
  • Je definieert en plant het project om een duidelijke leidraad te hebben voor de uitvoering.
  • Vervolgens zorg je ervoor dat de planning wordt aangepast, dat het project correct wordt uitgevoerd en dat de vervolgactiviteiten worden uitgevoerd.
  • Je analyseert processen en gegevens uit verschillende bronnen: je verzamelt statistieken, schrijft analyserapporten, doet voorstellen voor een aangepast of nieuw proces op basis van een grondige analyse.

  Communicatie en personeelsbeheer:

  • Je bent de contactpersoon voor het project:  je bereidt follow-updocumenten en publicaties van het project voor, geeft uitleg aan interne en externe klanten, geeft feedback aan mensen in het veld, enz.
  • Je organiseert vergaderingen om te zorgen voor de nodige samenwerking en communicatie tussen projectmedewerkers.
  • Je zorgt ervoor dat de werknemers voldoende worden geïnformeerd, gecontroleerd en ondersteund.
  • Je geeft regelmatig feedback aan het lijnmanagement over ontwikkelingsmogelijkheden en aan te brengen verbeteringen.
 • Project Manager BelPIU

  De Project Manager zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, de follow-up en de uitvoering van IT-projecten voor de BelPIU, met name in het kader van het ontwikkelingsproject NTTC (National Travel Targeting Center). Daartoe maak je deel uit van een multidisciplinair team. In dit team neem je de rol van projectmanager op je en werk je mee aan de oprichting van een PMO (Project Management Office). Als lid van het PMO volg je in samenwerking met jouw collega's een portefeuille van projecten op.

  De passagiersinformatie-eenheid (PIU), ook BelPIU (Belgian Passenger Information Unit) genoemd, is een van de nieuwste directoraten van het Nationaal Crisiscentrum. Sinds januari 2018 verzamelt, registreert en verwerkt zij gegevens van passagiers in het internationale vervoer met het oog op de bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit. BelPIU wordt geleid door een uniek multidisciplinair team dat bestaat uit analisten van de FOD Binnenlandse Zaken, gedetacheerden van de Politie, de Staatsveiligheid, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen, maar ook juristen, vervoersrelatiemedewerkers en administratief beheerders.

  Het verzamelen van een grote hoeveelheid gegevens vereist krachtige computer- en gegevensanalyse-instrumenten die voortdurend worden bijgewerkt, met name wat de beveiliging van de gegevens betreft. De BelPIU is een dienst die zich op nationaal en internationaal niveau blijft ontwikkelen. Het aantal projecten, vooral IT-projecten, neemt voortdurend toe.

 • Project Manager Paragon

  De doelstelling van dit project is: het ontwikkelen van een meerjarig IT-programma "Paragon" binnen de NCCN om te voldoen aan toekomstgericht en informatie gestuurd beheer van de risicocyclus door integratie van bestaande toepassingen en informatiebronnen. 

  Het NCCN zal het platform hosten en ter beschikking stellen van de relevante partnerdiensten, in overeenstemming met alle vereisten inzake informatiebeveiliging en de GDPR-wetgeving.

  Er bestaat een reële behoefte om meer dan 200 verschillende gegevensbronnen, zoals kaartlagen, traceringssystemen, plattegronden, risico-objecten, noodplannen, procedures, middelen, contacten en andere, te kunnen structureren en exploiteren.

  Om deze enorme gegevensstroom te kunnen gebruiken, moet een webgebaseerde geo-mapping toepassing worden gecombineerd met een documentbeheer- en workflowsysteem. Om de continuïteit te waarborgen, moet deze toepassing in eigen beheer worden gebouwd, zodat de conceptuele kenmerken, de visie en het ownership gewaarborgd zijn.

  Daartoe zal de "Paragon"-applicatie worden ontworpen met inachtneming van de nodige gegevensbeveiligingsmaatregelen en de GDPR-wetgeving, zodat een diverse groep gebruikers acute crises kan voorbereiden, beheren en beheersen. Het zal ook het beheer mogelijk maken van grootschalige evenementen, oefeningen, evaluaties en zelfs audits.

 • Senior System Engineer

  Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) is op zoek naar een Systems Engineer die verantwoordelijk zal zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van ICT/beveiligingsprojecten voor het nationale crisiscentrum.

  Uw voornaamste taak zal erin bestaan de behoeften van klanten en belanghebbenden te analyseren en oplossingen voor te stellen aan het management om deze behoeften te vertalen in ICT-oplossingen, nieuwe richtlijnen, procedures en processen.