Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Privacyverklaring

Als algemene directie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ("FOD Binnenlandse Zaken"), zal het Nationaal Crisiscentrum ("NCCN") jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, meedelen of doorsturen binnen een specifieke juridische en organisatorische context. Elke verwerking wordt opgelijst in een intern register. 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Europese verordening van 27 april 2016 ("AVG") en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ("wet van 30 juli 2018"). 

Je kan ons te allen tijde vragen om informatie over de verwerkingen die het NCCN uitvoert en de bewerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren. 

1. Definities

"Persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

"Verwerkingsverantwoordelijke": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

"Verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

"Ontvanger": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.

"Derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

“Toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. 

“Inbreuk in verband met persoonsgegevens”: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

"Toezichthoudende autoriteit": een door een lidstaat ingevolge artikel 51 van de AVG ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie.

2. De verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door het NCCN is de FOD Binnenlandse Zaken, vertegenwoordigd door de Voorzitter van het Directiecomité.

3. Wettelijke grondslag 

Het NCCN verwerkt jouw persoonsgegevens bij de uitoefening van zijn taken overeenkomstig artikel 6 a), b), c) en e), van de AVG, en dit:  

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; 
 • In het kader van een contractuele relatie;
 • Op basis van jouw toestemming betreffende de verwerkingen die je worden voorgesteld bovenop onze wettelijke opdrachten (zoals het versturen van nieuwsbrieven, jouw inschrijving voor de toepassing Be-Alert die door het Crisiscentrum ter beschikking wordt gesteld, de uitwerking van een familienoodplan door middel van de toepassing die te uwer beschikking wordt gesteld door het NCCN,....) 

4.  Doeleinden

Deze in punt 5 van deze verklaring bedoelde gegevens zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • een algemene wachtdienst ten behoeve van de Regering te verzekeren;
 • op bestendige wijze de informatie die betrekking heeft op zijn bevoegdheden, te verzamelen en te analyseren, en de verantwoordelijke personen en diensten in te lichten over nationale crisissituaties of over gebeurtenissen die tot dergelijke toestand kunnen leiden;
 • de nodige infrastructuur en middelen ter beschikking te stellen van de bevoegde overheden voor de beheersing van een nationale crisis, en meer bepaald de coördinatie, de voorbereiding van beslissingen, de eventuele uitvoering en de opvolging ervan te verzekeren;
 • in voorkomend geval, de in de nood- en hulpplannen voorziene onmiddellijke maatregelen te nemen of uit te lokken;
 • het behandelen van de oproepen van het publiek en, in voorkomend geval, het verzekeren van een eensluidende en samenhangende informatie;
 • advies uit te brengen en maatregelen voor te stellen inzake de aangelegenheden die de begeleidingscommissie aan het NCCN voorlegt;
 • voor het beheer van nieuwe leveranciers ;
 • voor het beheer van de briefwisseling tussen het NCCN met de overheden, of andere actoren die zich tot het NCCN richten;
 • om de opvolging te verzekeren van de diensten waarvoor je een formulier hebt ingevuld (BE-Alert, MijnNoodplan, Nieuwsbrief, ...).

Verder verwerkt het NCCN persoonsgegevens voor zijn bijkomende opdrachten die door de Minister van Binnenlandse Zaken aan hem werden toevertrouwd binnen het kader van zijn bevoegdheden.

5. Verwerkte persoonsgegevens

Het NCCN verbindt zich ertoe enkel persoonsgegevens te verwerken die toereikend, ter zake dienend en niet buitensporig in verhouding tot het beoogde doeleinde zijn (zie punt 4), en ze niet verder te gebruiken op een wijze die onverenigbaar is met dit doeleinde.

Het betreft onder meer de volgende gegevenscategorieën:

 • Identificatiegegevens 
 • Financiële gegevens 
 • Persoonlijke kenmerken
 • Leefgewoonten
 • Samenstelling van het gezin
 • Gerechtelijke gegevens
 • Woningkenmerken
 • Gegevens betreffende de gezondheid
 • Studie en opleiding
 • Beroep en betrekking
 • Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid
 • Raciale of etnische gegevens
 • Politieke opvattingen
 • Filosofische en religieuze overtuigingen
 • Beeldopnames
 • Geluidsopnames

Het is mogelijk dat het NCCN gegevens moet verwerken die je vrijwillig hebt verstrekt. 

6. Ontvangers

De persoonsgegevens die verwerkt worden door het NCCN, worden vertrouwelijk behandeld. Ze kunnen, gelet op de doeleinden van specifieke verwerkingen, aan de volgende categorieën van ontvangers worden meegedeeld: 

 • De betrokken persoon en zijn wettelijke vertegenwoordigers;
 • Medewerkers van het NCCN;
 • Andere diensten en directies van de FOD Binnenlandse Zaken: Algemene Directie Civiele veiligheid, centrale diensten binnen de FOD Binnenlandse Zaken,...;
 • Belgische diplomatieke en consulaire posten;
 • Federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten ;
 • Hoven en rechtbanken, politiediensten, inlichtingendiensten;
 • Internationale organisaties: Europese unie, NAVO, enzovoort;

7. Gegevensoverdracht

Geen enkele gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") zal worden uitgevoerd behoudens wettelijke verplichtingen en mits de naleving van de garanties vereist krachtens de AVG.


Het NCCN zorgt er, in de mate van het mogelijke, voor dat in de overeenkomsten die hij met derde landen afsluit, clausules worden opgenomen waarmee een passend niveau van bescherming van jouw persoonsgegevens wordt gegarandeerd.
Bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit en om overeenkomsten te kunnen afsluiten die een passend niveau van bescherming van jouw persoonsgegevens garanderen kan het NCCN echter, in uitzonderlijke gevallen omwille een gewichtige reden van openbaar belang, sommige persoonsgegevens aan derde landen doorgeven. Dergelijke overdrachten zullen steeds uitgevoerd worden middels de AVG.

8. Bewaartermijn

Als algemene directie van een federale overheid is het NCCN onderworpen aan de wet betreffende de archieven van 24 juni 1955 (gewijzigd bij wet van 19 mei 2009) waardoor de documenten in diens bezit niet vrij vernietigen kunnen worden. Wanneer de documenten van een openbaar bestuur geen administratief en/of juridisch nut meer hebben, kunnen zij evenwel een historisch, wetenschappelijk of statistisch belang hebben. Zij worden dan overgezonden naar het Rijksarchief. 
In dat opzicht worden de administratieve documenten voor welbepaalde duur, in samenwerking met het Rijksarchief, bewaard in archiefselectielijsten die je hier kan raadplegen.

Voor de documenten die niet zijn opgenomen in deze selectielijsten, bepaalt het NCCN de bewaringsduur volgens objectief vastgestelde criteria, met name voor de langst noodzakelijke duur met inachtneming van de toepasbare wettelijke en reglementaire bepalingen, of rekening houdend met bepaalde operationele verplichtingen zoals het beheer van eventuele geschillen of de aanvragen van de toezichthoudende autoriteit.

Anderzijds worden de elektronische communicaties (zoals de e-mails, SMS, chatberichten of andere gelijkaardige technologieën) die je heeft met ons call center en onze personeelsleden, en in sommige gevallen jouw telefoongesprekken (bijvoorbeeld de telefoonoproepen naar de permanentie van het NCCN), geregistreerd om het bewijs te bewaren van de uitwisselingen die hebben plaatsgevonden tijdens deze communicaties, met inbegrip van de inhoud van deze communicaties, met name de adviezen die gegeven worden.

Opnames van elektronische communicaties, en in bepaalde gevallen telefonische communicaties, worden bewaard zolang als wettelijk vereist of toegestaan is, namelijk gedurende de periode waarin een geschil kan ontstaan naar aanleiding van deze communicaties. 

9 Veiligheid

Het NCCN treft passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen ongeoorloofde vernietiging, tegen de  wijziging van of de toegang tot deze gegevens (mogelijk met kwade bedoelingen), of iedere andere niet toegelaten verwerking ervan. 

10. Rechten

In overeenstemming met de toepasbare regelgeving en behoudens wettelijke afwijkingen, beschikt je over verschillende rechten, met name:

 • Recht van inzage: je kan informatie krijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van deze persoonsgegevens. Deze informatie wordt gepreciseerd in artikel 13 en 14 van de AVG en betreft met name de doeleinden en de juridische basis van de gegevensverwerking, de gegevenscategorieën, de ontvangers en, indien mogelijk, de bewaartermijn, het bestaan van rechten in het voordeel van de betrokken persoon en de mogelijkheid voor de betrokken persoon om een bezwaar in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. 
 • Recht op rectificatie: als je meent dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je vragen dat deze worden aangepast.
 • Recht op wissing: je kan het wissen van jouw persoonsgegevens eisen, behalve als de verwerking ervan opgelegd is bij wet of in het kader van een opdracht van openbaar belang of nog om de uitvoering van de vrijheid van meningsuiting en informatie mogelijk te maken, als de verwerking noodzakelijk is met het oog op wetenschappelijke, statistische of historische archivering en rekening houdend met de regels betreffende de volgens objectieve criteria vastgelegde bewaringsduur. 
 • Recht op beperking van de verwerking: je kan de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen indien je jouw recht op bezwaar uitoefent, indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking ervan onrechtmatig is of indien je de gegevens nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van jouw rechtsvorderingen. Dit betekent dat de verwerking van jouw gegevens enigszins "opgeschort" zal zijn, behoudens uitzonderingen.
 • Recht op bezwaar: in bepaalde gevallen kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie.  
 • Recht op het intrekken van jouw toestemming: indien de verwerking van jouw persoonsgegevens enkel op jouw toestemming berust, heeft je het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

Wij stellen een online formulier ter beschikking waarbij je indien nodig deze rechten kan doen gelden .

11. Datalek

Men spreekt van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, doorgaans ook "datalek" genoemd, in situaties waarin persoonsgegevens per ongeluk of op onrechtmatige wijze verloren geraken, vernietigd of gewijzigd worden, of bekend of toegankelijk gemaakt worden voor personen die hiertoe geen machtiging hadden.


Indien je dergelijk inbreuken vaststelt betreffende de persoonsgegevens die door onze organisatie beheerd worden, kan je dit aangeven door:

12. De functionaris voor de gegevensbescherming ("DPO")

Indien je vragen hebt betreffende het gebruik van jouw persoonsgegevens, kan je contact opnemen met onze DPO. Gelet op de opdrachten van het NCCN en rekening houdend met de specificiteit en het gevoelige karakter van sommige databanken die het NCCN beheert, werd ons twee verschillende DPO's aangeduid door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken:

 • 1 DPO Binnenlandse Zaken, verbonden aan de FOD Binnenlandse Zaken die alle materies behandelt waarvoor geen specifieke DPO werd aangeduid (zie hieronder):
  Ter attentie van de DPO IBZ
  FOD Binnenlandse zaken
  Leuvenseweg 1
  1000 Brussel
 • 1 DPO verbonden aan PNR/Belpiu (Databank passagiers):
  Ter attentie van de DPO BELPIU (dienst PNR)
  FOD Binnenlandse Zaken, AD Crisiscentrum 
  Leuvenseweg 1
  1000 Brussel

Om je te helpen bij de uitoefening van jouw rechten, stellen wij een uniek contactformulier ter beschikking. Wanneer je dit formulier gebruikt, zal jouw verzoek automatisch naar de juiste DPO worden doorgestuurd. 

13. Antwoordtermijn

Het NCCN beschikt over een termijn van een (1) maand vanaf de ontvangst van het verzoek om dit verzoek te beantwoorden. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee (2) maanden worden verlengd. Je wordt dan binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek in kennis gesteld van de verlenging en de reden voor deze verlenging. 

Indien geen gevolg wordt gegeven aan jouw verzoek, ontvangt je hiervan bericht voorzien van een motivatie, uiterlijk één maand na ontvangst van jouw verzoek.

14.    Beroep

Indien je, na onze DPO gecontacteerd te hebben om jouw rechten uit te oefenen, van mening bent dat deze rechten nog steeds niet worden gerespecteerd, kan je een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit, drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be) om:

Je hebt ook de mogelijkheid om een gerechtelijk beroep in te dienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zoals bepaald in artikel 209 van de wet van 30 juli 2018. Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van de toezichthoudende autoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

15. Aanpassingen aan de gegevensbeschermingsverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze verklaring kunnen niet worden uitgesloten, waardoor we je vragen regelmatig de gegevensbeschermingsverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt, gewijzigd. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds in overeenstemming zullen zijn met de geldende wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. 


Deze gegevensbeschermingsverklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 9 september 2022.