Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gebruikersovereenkomst

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de hiernavolgende algemene gebruiksvoorwaarden verbonden. Je wordt verzocht om deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens gebruik te maken van deze website.

Door het louter gebruik maken van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien je hinder ondervindt bij het lezen van deze gebruiksvoorwaarden of indien je niet akkoord gaat met de inhoud ervan, word je gevraagd om deze website niet verder te gebruiken.

Doel en inhoud van de website

De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over:

  • Risico’s in België
  • Noodplanning in België
  • Openbare veiligheid op het Belgisch grondgebied
  • Crisisbeheer in België
  • Adviezen voor, tijdens en na noodsituaties in België
  • De verantwoordelijkheden en taken van het Nationaal Crisiscentrum

Met deze website wil het Nationaal Crisiscentrum je een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie die op het internet beschikbaar is.

Contactgegevens

Indien je vragen of opmerkingen hebt over de inhoud van de website kan je contact opnemen met het Nationaal Crisiscentrum, Hertogstraat 53, 1000 Brussel of via ons contactformulier

Aard van de aangeboden informatie

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website of van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico. 

Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig hebt, dien je hiertoe steeds de bevoegde diensten te raadplegen. Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

Aansprakelijkheid

Het Nationaal Crisiscentrum spant zich in opdat de ter beschikking gestelde informatie op de website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Desondanks kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op de website onbeschikbaar zou zijn, zal het Nationaal Crisiscentrum de grootst mogelijke inspanning leveren om de nodige aanpassingen zo snel mogelijk aan te brengen.


Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (hierna “BOSA”) spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Nochtans kan BOSA de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan BOSA noch garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt, noch dat er zich geen andere technische problemen zullen voordoen. Noch het Nationaal Crisiscentrum, noch BOSA kan aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie.

Externe links

Het Nationaal Crisiscentrum heeft externe links op haar website geplaatst die de bezoeker doorstuurt naar een derde partij website om bepaalde informatie te documenteren en bijkomende informatie te delen. Deze links zijn steeds aangeduid met een icoon of een duidelijke markering. 

Het Nationaal Crisiscentrum oefent geen enkele technische of inhoudelijke controle uit op websites van derde partijen. Hierdoor kan het Nationaal Crisiscentrum geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud van deze websites noch over de beschikbaarheid ervan. 

Het Nationaal Crisiscentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die rechtsreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van websites van een derde partij of van de ter beschikking gestelde info op websites waarnaar op of via de website van het Nationaal Crisiscentrum wordt verwezen. Het raadplegen van een website van een derde partij valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Intellectuele eigendom

Het Nationaal Crisiscentrum behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website. Tenzij anders aangegeven, is de informatie die je op de website vindt, vrij van rechten.  De informatie op de website mag gratis worden gereproduceerd, zonder voorafgaande toestemming, voor privé- of niet-commercieel gebruik, met volgende bronvermelding: © NCCN, Brussel, België.

Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren moeten verplicht het volgende vermelden: "vertaling niet uitgevoerd door de auteur van de tekst" alsook de bronvermelding.

Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen. Deze toestemming moet gevraagd worden aan het Nationaal Crisiscentrum.

Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

De verwijzing naar websites van het Nationaal Crisiscentrum via hyperlinks is vrij en kan gebeuren zonder toestemming. De pagina's van deze websites mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere website.

De niet-naleving van onderhavige bepalingen en elk onrechtmatig gebruik van de volledige inhoud of een gedeelte van de website kunnen vervolgd worden.

Bescherming van jouw persoonsgegevens

Het Nationaal Crisiscentrum respecteert jouw privacy. Voor meer informatie kan je de volgende privacyverklaring raadplegen.

Cookies

Het Nationaal Crisiscentrum gebruikt verschillende cookies als beheerder van deze website. Voor meer informatie kan je ons cookiebeleid raadplegen.

Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd..

Wijzigingen

Het Nationaal Crisiscentrum heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 11 augustus 2021 [V.01].