Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nationaal Crisiscentrum: missies & geschiedenis

Voorgevel Hertogstraat

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) staat 24/7 ten dienste van diverse overheden en hulpdiensten.  

Missies

Het NCCN wil een betrouwbare en neutrale partner zijn voor overheden, veiligheidsdiensten, disciplines en administraties met oog op het versterken van de veiligheid en de weerbaarheid van ons land.  Dit vertaalt zich in de volgende missies:    

 1. Weerbaarheid van onze samenleving verhogen: het NCCN werkt een globale strategie uit om de weerbaarheid van onze samenleving te verhogen. Onderdelen van deze strategie zijn het ontwikkelen van een methodologie voor nationale en operationele risicoanalyses, het opzetten van preventieve informatiecampagnes over risico’s in België, het coördineren van de beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren, het bijdragen aan de maritieme veiligheid, cybersecurity, … 
 2. Organiseren van de noodplanning en het crisisbeheer op nationaal niveau:  Het NCCN staat in voor de organisatie en coördinatie van de noodplanning en crisisbeheer op nationaal niveau. Hiervoor beschikt ze over performante, aangepaste en adequate infrastructuur, personeel en procedures. Ze werkt daarvoor ook samen met internationale partners en partnerorganisaties (EU, NAVO, UN, …). 
 3. Een actieve waakzaamheid verzekeren: als nationaal en internationaal contactpunt voor alarmering, verzamelt en analyseert het NCCN 24/7 alle meldingen die een impact kunnen hebben op de veiligheid van ons land en verspreidt deze informatie naar de bevoegde instanties. Ze coördineert eveneens de veiligheid van grote evenementen en de bescherming van personen en instellingen in België. 
 4. Verwerken van passagiersgegevens (NTTC): de Belgische Passagierseenheid binnen het NCCN verzamelt, behandelt en slaat gegevens op van passagiers die via internationaal transport reizen in de strijd tegen terrorisme en zware en georganiseerde criminaliteit.    

Visie & organisatie 

Het NCCN is een multidisciplinaire, interdepartementale, interfederale en internationaal georiënteerde organisatie die vanuit een centrale sleutelpositie inspeelt op maatschappelijke uitdagingen. Ze biedt strategische ondersteuning aan al haar partners in synergie met alle veiligheidsactoren en beschikt over een performante, aangepaste infrastructuur om crisissen het hoofd te bieden, ongeacht de aard en de omvang. 

Het NCCN en haar medewerkers zetten maximaal in op volgende 6 principes:  

 • Een flexibele, proactieve en betrouwbare organisatie zijn. 
 • Het streven naar en garanderen van een hoog expertiseniveau. 
 • Een weerspiegeling zijn van onze maatschappij door maximaal in te zetten op gelijke kansen, diversiteit en welzijn binnen de ‘NCCN way of working’. 
 • Een continue multidisciplinair en transversale oriëntatie van alle opdrachten.
 • Het invullen van een ondersteunende rol voor partnerdiensten en overheden. 
 • Het nastreven van een maximale inzetbaarheid van nieuwe technologieën. 

Een terugblik in de tijd

Het Nationaal Crisiscentrum werd opgericht op 18 april 1988 en kende al een heuse evolutie. Enkele belangrijke data

 • 1984 – 1987: De CCC plegen verschillende aanslagen, bij het Heizeldrama komen 39 personen om en zijn er meer dan 300 gewonden, de kerncentrale in Tsjernobyl ontploft en de Herald of Free Enterprise zinkt. Verschillende noodsituaties in de jaren 80 deden beseffen dat ons land noch over een permanentiedienst voor de overheid, noch over een infrastructuur voor crisisbeheer beschikte.
 • 1986: Oprichting van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CGCCR). 
 • 18 april 1988: Het koninklijk besluit van 18 april 1988 legt de oprichting van het CGCCR wettelijk vast.
 • Januari 2003: De Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC) wordt één van de 5 Algemene Directies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De permanentie en de dienst Openbare Orde worden samengevoegd onder de noemer “geïntegreerd crisis-en evenementenbeheer”. De dienst Noodplanning krijgt ondersteuning, met inbegrip van het Hoger Instituut voor de Noodplanning.
 • Augustus 2003: Projectbureau Regetel integreert in het ADCC.
 • 2009: De Dienst Alarmering vervoegt het ADCC. Deze dienst beheert het sirenenetwerk en werkt aan de modernisering van de verwittigingskanalen van de bevolking bij noodsituaties. Ook de dienst Kritieke Infrastructuren komt erbij.
 • 2016: NTTC wordt opgericht binnen het ADCC.
 • 2018: Het ADCC verandert van naam en wordt het Nationaal Crisiscentrum (NCCN). Op aangeven van de aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie over de aanslagen en de beleidslijnen van de Belgische regering wordt de uitrol van de nieuwe visie en oriëntatie van het Nationaal Crisiscentrum opgestart.  Hierdoor wordt de organisatie grondig gereorganiseerd en de capaciteiten gradueel opgebouwd en externe expertise stilaan ingebed.  Ook nieuwe structuren die tegemoet komen aan nieuw risico’s worden toegevoegd: het NCCN breidt uit met twee nieuwe diensten, het CBRNe-expertisecentrum en de Internationale Crisisbeheerscel (ICC).