Preventie tegen terrorisme in de private sector

Openbare Veiligheid

Tijdens een informatiezitting op 24 oktober 2005, georganiseerd door het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in samenwerking met de FOD Justitie, werd een brochure voorgesteld met mogelijke maatregelen die bedrijven kunnen nemen ter preventie en ter beveiliging tegen handelingen of dreigingen van terroristische of extremistische aard.

Gezien de interdepartementale opdracht van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering, werd aan het Crisiscentrum gevraagd deze brochure online ter beschikking te stellen. Het Crisiscentrum draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze tekst, die te allen tijde kan worden verwijderd of gewijzigd op eenvoudige vraag van de Federale Politie, de FOD Justitie, de auteur of het VBO.