Onderzoek naar onafhankelijke onderzoeksraad

Noodplanning

In de loop van 2011 begeleidde het Crisiscentrum, op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken, een onderzoeksproject naar de “Opportuniteit en modaliteiten van een oprichting van een onafhankelijke onderzoeksraad voor veiligheid in België.”

Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van de KUL en boog zich over volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe gebeurt de evaluatie van (het beheer van) noodsituaties in België op dit moment?
  • Welke lessen (do’s and don’ts) kunnen uit het Nederlandse voorbeeld worden getrokken?
  • In welke mate is het mogelijk en wenselijk in België een dergelijk orgaan te installeren?

Op basis van literatuurstudie en enkele recente binnenlandse gevalstudies konden volgende conclusies worden getrokken:

  • Ten gevolge van versnippering en een overlapping met juridisch onderzoek worden in België de functie van waarheidsvinding en adviesverlening niet optimaal vervuld bij het onderzoek naar oorzaken van incidenten. Het kan opportuun zijn om een onafhankelijk onderzoeksorgaan op te richten.
  • Vooraleer dit orgaan volledig zijn functie kan opnemen, dienen daarbij de werkmodaliteiten en de afgrenzing met het juridisch onderzoek duidelijk te worden vastgelegd. Daartoe is verdere uitdieping van de onderzoeksresultaten (hetzij door verder onderzoek en/of interdepartementale initiatieven) noodzakelijk.

Het eindrapport werd integraal verspreid aan de Gouverneurs en zal verwerkt worden in een publicatie en infomoment door de KUL in de loop van 2014.