Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Versterken van Belgisch-Luxemburgse samenwerking inzake crisisbeheersing

Minister Verlinden ondertekent de verklaring, samen met de andere ministers

Op 31 augustus 2021 werd in Luxemburg de 11de gezamenlijke vergadering van de Belgische en de Luxemburgse regering (bekend als het Gaïchel-overleg) gehouden. Dit overleg is in 2004 in het leven geroepen naar aanleiding van de wens van de Belgische en de Luxemburgse regering om regelmatig bijeen te komen teneinde belangrijke actuele vraagstukken en kwesties van gemeenschappelijk belang, waarvan grensoverschrijdende samenwerking de belangrijkste is, te bespreken. Het Gaïchel-overleg wordt gehouden onder voorzitterschap van de Belgische en Luxemburgse premiers en brengt de andere ministers bijeen die de onderwerpen behandelen naar gelang van hun bevoegdheid.  

Tijdens deze interministeriële top hebben de Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, samen met de Luxemburgse eerste minister, Xavier Bettel, en de Luxemburgse minister van Binnenlandse Zaken, Bofferding, een gezamenlijke verklaring inzake samenwerking bij crisisbeheer, civiele bescherming en medische noodhulp ondertekend.  

Deze gezamenlijke verklaring onderstreept de samenwerking tussen beide landen en geeft een politieke impuls om deze samenwerking verder te versterken. 

Hierin verklaren beide landen onder meer dat ze de uitstekende samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en civiele veiligheid op bilateraal, grensoverschrijdend en Europees niveau in stand willen houden. Ook wordt de wens uitgedrukt om de samenwerking tussen de Luxemburgse en Belgische crisiscentra te versterken en de uitwisseling van informatie te optimaliseren. Tevens wordt verwezen naar de regelmatige virtuele vergaderingen die in het kader van de bestrijding tegen de Covid-19 plaatsvinden tussen de directeuren-generaal van de crisiscentra van de Benelux, met de logistieke steun van het secretariaat-generaal van de Benelux. Ook wordt in deze verklaring de intentie opgenomen om voort te gaan met de ontwikkeling van een netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra die elkaar raadplegen over de komende uitdagingen, deskundigheid uitwisselen en de uitvoering van gemeenschappelijke oplossingen coördineren door deze op nationaal niveau samenhangend te maken.  

Bovendien willen beide landen de uitstekende samenwerking inzake wederzijdse bijstand bij rampen handhaven en voortzetten en wil men via deze gezamenlijke verklaring de aandacht vestigen op de positieve ervaringen met wederzijdse uitwisselingen op opleidingsgebied in het kader van B-FAST (Belgian First Aid & Support Team), een Belgische interdepartementale structuur die de verzending van Belgische hulp naar het buitenland organiseert, alsook in het kader van emergency.lu, een publiek-privaat partnerschap tussen de Luxemburgse regering en drie Luxemburgse bedrijven, dat een mobiel satelliet-telecommunicatieplatform vormt dat in geval van rampen en humanitaire crises kan optreden.  

Daarnaast willen beide landen de samenwerking tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij medische spoedhulp versterken, teneinde passende en optimale bijstand te verlenen aan de burgers van zowel het Groothertogdom Luxemburg als het Koninkrijk België.