Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overstromingen: NCCN volgt de federale ondersteuningscel op 

Mensen van de Civiele Bescherming en Defensie in een cabine.

Het beheer van de crisis ten gevolge van de overstromingen die ons land in juli hebben getroffen, is vorige week een nieuwe fase ingegaan. De focus ligt vandaag op het herstel. Deze herstelfase wordt geleid door het ‘Commissariat Spécial à la Reconstruction’ die door het Waals Gewest is opgericht.

Het einde van de federale fase en de reddingsoperaties betekent echter niet dat de hulpdiensten niet langer betrokken zijn bij de hulpverlening aan de getroffenen. 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft, in overleg met de Waalse minister-president, beslist om in het ‘Commissariat Spécial à la Reconstruction’ een federale ondersteuningseenheid op te nemen om de acties van de verschillende federale diensten die op het terrein actief zijn (brandweer, geïntegreerde politie, civiele bescherming, volksgezondheid, defensie, NCCN) en van het Rode Kruis te coördineren.

Het Nationaal Crisiscentrum heeft actief deelgenomen aan de oprichting van deze ondersteuningscel. Het stelt zijn middelen en expertise in multidisciplinair beheer ter beschikking, onder andere via de Nationale Logistieke Hub (Nat Log Hub).

Acties

De federale ondersteuningscel is sinds vrijdag 6 augustus actief en heeft als doel een antwoord te bieden op de meest dringende noden van de getroffen personen: catering, gezondheidszorg, psychosociale ondersteuning en veiligheid.

De behoefteanalyse is gebaseerd op verkenningsoperaties op het terrein en op de samenwerkingen met de lokale overheden (burgemeester en de federale diensten van de gouverneurs).

De verschillende partners van de federale ondersteuningscel hebben tot op 20 augustus verschillende acties ondernomen:

Voeding

 • Defensie bereidt dagelijks in de veldkeukens in Chaudfontaine en Pepinster 3600 warme maaltijden en coördineert de verdeling van meer dan 10.000 maaltijden. Dit in samenwerking met het Rode Kruis, de lokale overheden en burgervereningen. Deze maaltijden zijn ter beschikking van de getroffenen en de vrijwilligers. 
 • Om bepaalde maatregelen over te nemen en de duurzaamheid van het systeem te garanderen, heeft de FOD Binnenlandse Zaken een openbare aanbesteding uitgeschreven om 8.000 maaltijden per dag te bereiden.

Schoonmaak en werken

 • Naast hun gewoonlijke acties, zetten de hulpverleningszones zich op het terrein in voor hulp bij de schoonmaak en evacuaties. De hulpverleningszone Vesdre doet onder andere interventies in Limburg (waaronder het stutten van de brandweerkazerne), Theux (bv. herstelling van een speelplein), Olne (puin ruimen in leidingen), Pepinster (schoonmaak). In Chaudfontaine blijft de hulpverleningszone Luik 2 helpen met de schoonmaak van de voetpaden. 
 • De Civiele Bescherming heeft in samenwerking met de brandweer en Defensie acties ondernomen voor het opruimen van slib en het ruimen van puin in Trooz, Chaudfontaine en Limburg. Een schoonmaakoperatie van de rivieroever van de Vesdre werd uitgevoerd door 68 militairen. Er vonden reinigingswerken plaats in de waterlopen in La Roche en in Rendeux. In Pepinster werd een vooruitgeschoven commandopost geïnstalleerd om de acties van de aanwezige diensten op het terrein te coördineren. Verkenningsoperaties vonden plaats in Theux, Esneux, Angleur en Chênée met behulp van drones. De federale politie heeft een verkenningsvlucht uitgevoerd boven de Ourthevallei om te bepalen welke interventies prioriteit moeten krijgen. Deze acties worden later uitgebreid naar andere gemeenten in functie van de noden en prioriteiten op basis van de aanvragen van de burgemeesters of van de betrokken regionale openbare diensten. Zo staan er nieuwe operaties gepland van de Civiele Bescherming in Rochefort en Olne. 
 • De Nationale logistieke Hub werkt onder meer aan de zoektocht naar paletten en verhuisdozen voor het beheer van de giften. Daarnaast wordt er ook gezocht naar koelcontainersindustriële wasmachines, schoonmaakmiddelen en naar kantoormateriaal voor de getroffen gemeentelijke administraties. Dit in samenwerking met de Finshop. De Hub is daarenboven ook bezig met de verdeling van donaties van schoolmateriaal uit Antwerpse scholen.

Veiligheid

 • De geïntegreerde politie heeft honderden handhavingsagenten naar de meest getroffen gebieden in de provincie Luik gestuurd om hun collega's in de plaatselijke politiezones te ondersteunen bij het patrouilleren en beveiligen van de terreinen waar het afval wordt verzameld. De statistieken over "diefstal ter plaatse" en verdacht gedrag laten een duidelijke daling van het aantal gevallen zien in vergelijking met de eerste dagen van de crisis.

Gezondheid en psychosociale ondersteuning

 • Cabines en douchecontainers zijn beschikbaar gesteld aan de meest getroffen gemeenten;
 • Defensie heeft 4 medische versterkingen gestuurd om de rusthuizen in Pepinster te ondersteunen.
 • Naast de andere taken die de federale ondersteuningscel op zich heeft genomen, wordt ook de coördinatie van de psychosociale hulp aan getroffen personen, de hulpverleners en de gemeenten voorbereid in samenwerking met AVIQ, de FOD Volksgezondheid en de dienst Dringende Sociale Interventie (DSI) van het Rode Kruis.

DSI realiseert momenteel collectieve acties voor de getroffenen op vraag van de lokale overheden (bv. kinderanimatie, animatie voor ouders). Ze hebben bovendien 30 teams ter plaatse gestuurd om plaatselijke inwoners te ontmoeten. 

Er worden sensibiliseringsbrochures ter beschikking gesteld aan de inwoners van de meest getroffen gemeenten. Deze zullen binnenkort worden bijgewerkt en de verspreiding ervan zal worden uitgebreid. Er worden intussen nog andere brochures voor betrokkenen opgesteld.

Informatie en solidariteit

 • De informatie aan omwonenden over deze diverse acties wordt georganiseerd door de communicatiedienst van de Service Public de Wallonie (SPW) in samenwerking met de communicatieafdelingen van de betrokken gemeenten. Er worden infopunten geïnstalleerd in de meest getroffen gemeenten. 
 • Tenslotte zal een coördinatie worden opgestart voor het beheer van de giften die nog niet zijn toegewezen (voorbereiding/triage/transport), in samenwerking met de Schenkingsbeurs, het Rode Kruis en de Civiele Bescherming.

Nat Log Hub

Vanaf 14 juli 2021 werd de Nat Log Hub geactiveerd om de inzet van nationale middelen te coördineren tussen Civiele Bescherming, Defensie, de Brandweernetwerken en het NCCN. Tevens coördineert de Nat Log Hub alle vormen van beschikbare materiële en menselijke steun en expertise. 

De Nat Log Hub heeft ook ondersteuning geboden aan de provinciale crisiseenheden en de verschillende disciplines, door in te spelen op hun verzoeken voor externe ondersteuning in het kader van het crisisbeheer.

Met name in de afgelopen weken heeft de Nat Log Hub:

 • de coördinatie verzekerd van de inzet van de hulpverleningszones uit de niet-getroffen provincies die hun collega’s in de getroffen gebieden kwamen ondersteunen;
 • de capaciteit ter plaatse versterkt door het verzamelen en ter beschikking stellen aan de provinciale diensten van de aanbiedingen van gespecialiseerde bedrijven die beschikbaar zijn om bijstand te verlenen, o.a.: 
  • Transportbedrijven en containers voor het wegvoeren van de enorme hoeveelheden afval.
  • Bedrijven gespecialiseerd in rioleringswerken.
  • Bureaucontainers voor gemeentelijke administraties, waar het gemeentehuis onherstelbaar beschadigd raakte door de overstromingen. 
  • Containers die als tijdelijk kabinet kunnen dienen voor apothekers en huisdokters wiens kabinetten niet langer bruikbaar zijn door de overstromingen.
  •  Pompcapaciteit om straten, tunnels, publieke gebouwen en privéwoningen leeg te pompen.
  • Noodgeneratoren om de getroffen gebieden waar de elektriciteit niet meteen kon hersteld worden van stroom te voorzien.
  • Stabiliteitsingenieurs die de stabiliteit van bruggen, wegen en gebouwen konden inspecteren voordat mensen naar huis konden terugkeren.
  • Signalisatiemateriaal, nadar- en herashekkens.
  • Mobiele douches en toiletten.
  • Camions met kraanarm.
  •   …
 • als facilitator, een aantal NGO’s rond de tafel gebracht die een belangrijke rol spelen bij de humanitaire hulp aan de getroffen bevolking.
 • met het oog op de voorspelde onweders op zondag 25 juli, op heel korte termijn de beschikbare reserves aan (gevulde) zandzakken in heel België in kaart te brengen en te laten transporteren naar de provincies Luik, Luxemburg en Namen.

De deelname van de Nat Log Hub van het NCCN aan de federale ondersteuningscel ligt dan ook volledig in de lijn van de tot dusver uitgevoerde opdrachten, er wordt bijstand verleend door in te gaan op de verzoeken van de plaatselijke autoriteiten en de getroffen bevolking.