Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzetting van de Europese richtlijn met betrekking tot de weerbaarheid van kritieke entiteiten (CER-richtlijn)

kritieke entiteiten
De ministerraad keurde op 3 mei het wetsontwerp voor de omzetting van de CER-richtlijn in de Belgische wetgeving goed. Deze richtlijn heeft tot doel de weerbaarheid van kritieke entiteiten te verhogen die essentiële diensten verlenen aan vitale maatschappelijke functies. Deze beslissing is een belangrijke stap in de voorbereiding van ons land om het hoofd te bieden aan talrijke uitdagingen.  

Het Nationaal Crisiscentrum fungeert als coördinerend orgaan voor de bescherming en beveiliging van kritieke infrastructuren in België en staat dus in voor de omzetting van de richtlijn naar de Belgische wetgeving.  

België moet de CER-richtlijn uiterlijk op 17 oktober 2024 omzetten in nationale wetgeving. Deze richtlijn creëert een overkoepelend en geharmoniseerd kader om kritieke entiteiten beter bestand te maken tegen een verscheidenheid aan risico's, ongeacht of het gaat om natuurrampen of rampen die, accidenteel of opzettelijk, door de mens worden veroorzaakt. De omzetting van deze richtlijn vervangt de huidige wet inzake de beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuur, die dateert van 1 juli 2011. 

In het wetsontwerp worden de sectoren en deelsectoren gedefinieerd waarop deze nieuwe wetgeving van toepassing zal zijn, waarbij belangrijke verplichtingen worden opgelegd, zoals de identificatie van kritieke entiteiten, de uitvoering van weerbaarheidsmaatregelen, rapportering en informatie-uitwisselingsprocedures. Het voorziet ook in controlemechanismen en sancties om de naleving van deze verplichtingen te waarborgen. 

Een ander belangrijk onderdeel van dit wetsontwerp is de verplichting om risicobeoordelingen uit te voeren, zowel op sectoraal niveau als op het niveau van elke kritieke entiteit. Dit proces zal zorgen voor een proactieve aanpak bij het beheer van potentiële dreigingen en helpen de weerbaarheid van deze entiteiten op te bouwen. 

Door het bestaande wettelijke kader te consolideren en tegelijkertijd de nieuwe bepalingen van de CER-richtlijn op te nemen, zorgt België ervoor dat de continuïteit wordt gehandhaafd en dat het weerbaarheidsniveau van kritieke entiteiten op nationaal niveau wordt versterkt. Dit initiatief toont aan dat het land zich inzet om de veiligheid en stabiliteit van zijn kritieke infrastructuur te waarborgen en zich voor te bereiden op de toekomst in het licht van nieuwe uitdagingen.