Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Negende bijeenkomst van het Netwerk van Directeurs-generaal van Europese Crisiscentra in Madrid

DG-netwerk in Madrid - groepfoto

Op dinsdag, 31 oktober 2023, kwam het Netwerk van Directeurs-Generaal van Europese Crisiscentra voor de 9de keer samen. Dit gebeurde deze keer in Madrid, in het kader van het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De vergadering werd georganiseerd door het Belgische Nationaal Crisiscentrum in samenwerking met de Nationale Veiligheidsraad van de Kanselarij van de Spaanse Eerste Minister. 

De organisatie van de vergadering in Spanje maakt deel uit van een bredere, overkoepelende trend waarbij het huidige voorzitterschap van de Raad van de EU ook de vergaderging van het DG Netwerk mee coördineert. Dit toont de wil van vele lidstaten van de Europese Unie om het Netwerk actief te houden, de link te versterken tussen nationale overheden voor crisisbeheer en EU-mechanismen voor crisisbeheer. Velen willen blijven samenkomen om van gedachten te wisselen over crisisbeheer en Europese samenwerking in dit domein.

22 EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland, alsook Europese instellingen en organisaties, kwamen bijeen in Madrid, in aanwezigheid van Alberto Herrera Rodríguez, Ondersecretaris voor het Voorzitterschap, Betrekkingen met de Rechtbanken en het Democratisch Geheugen.

Tijdens de dag werden verschillende thema's behandeld, waaronder een keynote speech over horizontaal crisisbeheer in de Europese Unie, verzorgd door het kabinetshoofd van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO), Camilo Villarino.

Het Netwerk benadrukte eveneens de cruciale rol van paraatheid in crisisbeheer voor het versterken van de weerbaarheid. Een paneldiscussie bood de gelegenheid om verschillende standpunten hierover te belichten, waaronder het perspectief van enkele agentschappen en werkgroepen van de Commissie, de Raad van de EU, alsook nationale standpunten. Deze voorstelling onderlijnde tevens de noodzaak van een allesomvattende benadering voor zowel overheden als de bredere samenleving. De deelnemers kregen waardevolle inzichten en informatie over crisisparaatheid en de meerwaarde ervan voor het versterken van de weerbaarheid.

Verder werd een presentatie gegeven over het Crisis Communicators’ Network (CCN) door de voorzitter van het Netwerk, Yves Stevens, wie ook de woordvoerder is van het Belgisch Nationaal Crisiscentrum. Het CCN is een informeel netwerk van crisiscommunicatoren van de lidstaten en EU-organen. Het is het enige netwerk van crisiscommunicatiedeskundigen op EU-niveau. 

De bijeenkomst was ook een gelegenheid om de balans op te maken van het werk dat tijdens het Spaanse voorzitterschap binnen de Raad van de EU is verricht op het gebied van crisisbeheer. Ook kondigde het Belgische Nationaal Crisiscentrum hier zijn prioriteiten aan voor het aankomend Belgisch voorzitterschap van de Raad. 

Ter afsluiting van de dag deelden de Directeurs-Generaal van Europese crisiscentra hun visie over de toekomst van het DG Netwerk tijdens een rondetafelgesprek. 

De volgende bijeenkomst van het Netwerk zal plaatsvinden in Brussel, als onderdeel van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU dat in januari begint.

Aan de vooravond van de vergadering werd een kleine ceremonie georganiseerd ter ere van Generaal Ballesteros, directeur-generaal van het Spaanse Departement voor Nationale Veiligheid, die binnenkort met pensioen gaat. Hij was een groot voorstander van verschillende Belgische initiatieven voor crisisbeheer op Europees niveau. Om hem te bedanken, overhandigde de voormalige directeur-generaal van het Belgisch Nationaal Crisiscentrum, Bart Raeymaekers, in gezelschap van Zijne Excellentie Ambassadeur Cockx, hem een decoratie in de Belgische nationale orden. Generaal Ballesteros kreeg de rang van Commandeur in de Leopoldsorde.

Het Netwerk van Directeuren-Generaal van Europese Crisiscentra werd opgericht in 2018 op initiatief van het Belgisch Nationaal Crisiscentrum en wordt ondersteund door het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Het heeft als doel de coördinatie tussen nationale overheden in crisisbeheer te ontwikkelen, wederzijds geïnformeerd te worden over de uitdagingen waarmee de verschillende crisiscentra worden geconfronteerd, bestaande expertise en ervaringen te delen en elkaar tegelijkertijd te ondersteunen bij het implementeren van gemeenschappelijke oplossingen op nationaal niveau.