Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marhetak-project: verbeterde samenwerking bij overstromingen

Mensen in conferentiezaal. Zijn in overleg en Kijken naar groot scherm met beeld van nooduitrusting voor overstroming
Na de dramatische overstromingen in de zomer van 2021 bleek dat er noodzaak was aan een betere transnationale samenwerking. Daarop is binnen de Euregio Maas-Rijn het Marhetak-project gelanceerd, met als centraal doel het versterken van de samenwerking tussen de euregionale diensten die verantwoordelijk zijn voor crisismanagement en de weer-, water- en bodemdiensten bij een overstromingscrisis. 

De uitvoering lag in handen van EMRIC, aangevuld met de Overheidsdienst Wallonië, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en het Waterschap Limburg. In EMRIC werken álle diensten samen die binnen de Euregio Maas-Rijn verantwoordelijk zijn voor onder andere crisisbeheersing en rampenbestrijding (emric.info).

Dinsdag 12 december 2023, werd het project plechtig afgesloten met een eindsymposium in het provinciehuis in Hasselt, waarbij de resultaten werden voorgesteld aan de verschillende partners en stakeholders uit de Euregio en ver daarbuiten. 

Hierbij was er aandacht voor het op elkaar afstemmen van voorspellingsbeelden, een meer uniforme informatievoorziening, de koppeling van gegevensbronnen, de harmonisatie van risicobeoordelingen en crisiscommunicatie. 

Daarnaast werd er binnen het project ook overgegaan tot de aankoop van nooduitrusting voor overstromingen die over de grenzen heen kan worden ingezet. Concreet gaat het over verplaatsbare waterkeringsmuren, die ook ter plaatse gedemonstreerd werden. 

Bijzondere aandacht ging er ook naar Paragon, het nieuwe crisismanagementsysteem dat wordt ontwikkeld door het Nationaal Crisiscentrum in België. Dit systeem combineert allerlei kaartlagen en communicatiekanalen met elkaar en werd opgevat om ook informatie-uitwisseling en crisisbeheersing over de grenzen heen te versterken. Op die manier kan elke dienst die betrokken is bij het transnationale crisisbeheer op eender welk moment een totaalbeeld krijgen van de situatie.

Om de werking van dit systeem tastbaar te maken, vond er een uitgebreide oefening plaats waarbij de verschillende mogelijkheden van deze tool werden verkend en aan het publiek getoond. 

Het mag duidelijk zijn dat dit eindsymposium niet alleen het einde markeert van een intensieve samenwerkingsperiode, maar ook het begin van een meer veerkrachtige toekomst voor de Euregio Maas-Rijn op vlak van overstromingen.

Iedereen die betrokken was bij Marhetak heeft dan ook ten volle gestreefd naar het versterken van de samenwerking tussen euregionale diensten. Niet alleen als een technisch project, maar vanuit een gedeelde visie op de veiligheid en het welzijn van de 3,9 miljoen burgers die in de euregio wonen.