Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het Parlement keurt de ETIAS-wet goed

europa
Deze donderdag, 28 maart, werd de ETIAS-wet met een meerderheid goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze wet voorziet in de oprichting van de Belgische nationale ETIAS-eenheid en organiseert haar werking. De ETIAS-eenheid zal de ETIAS-verordening toepassen die door de Europese Unie werd aangenomen in 2018. Deze verordening voert de verplichting in voor onderdanen van 60 derde landen die vrijgesteld zijn van visumplicht om voorafgaande toestemming te vragen voordat ze naar het Schengengebied en Cyprus reizen.  

De betrokken burgers moeten deze toestemming online aanvragen via een eenvoudige procedure die slechts enkele minuten in beslag neemt. Het doel is om zo reizigers te kunnen identificeren die een probleem vormen voor de veiligheid van de betrokken Europese landen. Met deze ETIAS-verordening treedt Europa in de voetsporen van andere landen die al soortgelijke systemen hebben, waaronder de Verenigde Staten met het ESTA-systeem.  

Aangezien het ETIAS-systeem meerdere doelstellingen heeft en zeer uiteenlopende expertise vereist, zal de nationale eenheid deel uitmaken van het National Travel Targeting Center en bovendien uit twee afdelingen bestaan. Eén afdeling binnen het Nationaal Crisiscentrum (NCCN), de andere binnen de Dienst Vreemdelingenzaken. De NCCN-afdeling zal worden samengesteld uit medewerkers van het NCCN en gedetacheerden van de Federale Politie, de Douane, Staatsveiligheid, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de FOD Volksgezondheid. 

De ETIAS-wet specificeert de processen die worden beschreven in de ETIAS-verordening, zoals het beoordelen van risico’s, het beheer van de observatielijst of de raadpleging voor repressieve doeleinden. De wet stelt ook regels vast voor de bescherming van persoonsgegevens en voorziet in de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming. Ten slotte voorziet de wet in een beroepsprocedure tegen de beslissingen van de nationale ETIAS-eenheid, die kan worden ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

De nationale ETIAS-eenheid zal in 2025 operationeel worden. De specifieke datum wordt door Europa bepaald. Onze medewerkers hebben dus nog een paar maanden om zich op hun taken voor te bereiden.  

Meer informatie over ETIAS.

Pas op voor onjuiste of misleidende informatie over ETIAS! Een kort overzicht van meest voorkomende onjuiste informatie vind je op deze pagina