Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federale ondersteuningscel - Sanering van de door overstromingen getroffen huizen: de race tegen de klok is begonnen

Protection civile

Na een ramp zoals de overstromingen in juli, is het huisvestingsvraagstuk ongetwijfeld een van de belangrijkste punten waaraan moet worden gewerkt. De getroffen bevolking moet in goede levensomstandigheden kunnen wonen.  Het Waalse Gewest en het Commissariat spécial à la reconstruction nemen onder meer deze problematiek ter harte. De diensten van de federale ondersteuningscel (CAF) zetten hun inspanningen voort in samenwerking met de plaatselijke diensten en overheden. Ze willen dat zoveel mogelijk mensen in goede omstandigheden kunnen terugkeren naar hun huis. 

De fase van het crisisbeheer na de overstromingen werd eind juli afgerond. Sindsdien zijn we in een herstelfase beland. Deze fase, die hoofdzakelijk gewestelijke aangelegenheden betreft (huisvesting, afvalbeheer, wegen- en waterwegeninfrastructuur, energie, enz.), wordt gestuurd door het Commissariat spécial à la reconstruction ingesteld door het Waals Gewest. 

Bijna anderhalve maand na de opstart, is de CAF nog steeds aanwezig op het terrein. Ter herinnering: deze cel werd opgericht op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken en in overleg met de Minister-President van het Waalse Gewest om de acties van de verschillende federale diensten, die nog steeds actief zijn bij de burgers, te coördineren.  

Prioriteit: sanering van de getroffen huizen 

Met de terugkeer van zachtere weersomstandigheden is het van vitaal belang dat de huisvestingsproblemen van de slachtoffers van de overstromingen zo snel mogelijk worden opgelost. In dit verband is voor de verschillende diensten van de CAF, naast de plaatselijke diensten en overheden, een essentiële rol weggelegd bij de sanering van de getroffen woningen. De uit te voeren acties zijn van verschillende aard: 

1. Heropstart van verwarming en pompen van koolwaterstoffen 

Het team van de Civiele Bescherming deed het nodige om de verwarmingsinstallaties weer in werking te stellen. Dit deden ze namelijk door het wegpompen van het mengsel van water en olie dat zich in de tanks had opgehoopt. Na het decanteren van het mengsel vervoeren ze de koolwaterstoffen naar een gespecialiseerd behandelingscentrum en het water naar een decontaminatiecentrum. Tussen 06/08 en 16/09 deed de civiele bescherming 179 van dit type interventies.  

2. Saneren van woningen om de aanwezigheid van schimmels en zwammen te beperken 

Het Rode Kruis, de federale diensten van de Gouverneur van Luik en het Gewest werken samen om ontvochtigers ter beschikking te stellen aan de inwoners van de getroffen woningen. Ook de aankoop van extra uitrusting is gepland. 

De CAF is momenteel op zoek naar gespecialiseerde bedrijven die apparatuur kunnen leveren om schimmels en zwammen te bestrijden. De besprekingen over dit project zullen worden aangevat met het bevoegde regionale kabinet. 

Voor wat betreft de verzekeringen, Assuralia herinnert aan het volgende bericht : "Maatregelen om het drogen mogelijk te maken of te versnellen, zoals het huren van ontvochtigers, het verwijderen van wandbetimmeringen, het verwijderen van het plafond tot het niveau waarop het water is gestegen, enz. kunnen door de verzekeraar worden gedekt indien zij noodzakelijk blijken. Elk geval is uniek. Het is de expert van de verzekeringsmaatschappij die bepaalt welke maatregelen moeten worden genomen. Wanneer de expert echter niet snel kan worden ingeschakeld en de verzekerde deze maatregelen wenst te nemen, is het absoluut noodzakelijk om foto's te nemen voordat er maatregelen worden genomen, eventueel een bouwkundige te vragen de noodzaak van deze maatregelen te certificeren en vooraf contact op te nemen met de verzekeringsmakelaar of de verzekeraar om de instemming van de verzekeraar te verkrijgen voor het nemen van de maatregelen in kwestie." 

3. Informatiebrochure 

Om essentiële informatie te verstrekken over hulp bij huisvesting heeft het Commissariat spécial à la reconstruction een brochure uitgegeven waarin alle hulp, advies en nuttige adressen voor herhuisvesting en renovatie van beschadigde woningen worden samengevat. Deze brochure is ter beschikking gesteld aan de zwaarst getroffen gemeenten en zal binnenkort worden verspreid in voedselhulppunten en centra van Croix Rouge de Belgique. Het is ook beschikbaar in elektronische versie op wallonie.be.

Met de herfst in aantocht, is het een race tegen de klok om ervoor te zorgen dat de getroffenen een zo leefbaar mogelijke woning krijgen. Door de getroffen woningen waar mogelijk te saneren en comfortabeler te maken, kunnen veel mensen opnieuw worden gehuisvest, terwijl de vraag naar nieuwe woningen afneemt.