Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een nieuw wettelijk kader voor de weerbaarheid van kritieke entiteiten

Europese vlag
Het Europees Parlement vaardigde een nieuwe richtlijn uit met betrekking tot de weerbaarheid van kritieke entiteiten. Deze richtlijn, genaamd de CER-richtlijn, wordt in 2024 omgezet in de Belgische wetgeving. In 2023 zette het NCCN alvast de eerste stappen naar een wetsontwerp. 

De CER-Richtlijn creëert een overkoepelend en geharmoniseerd kader voor de weerbaarheid van kritieke entiteiten ten aanzien van verschillende risico’s, zoals bijvoorbeeld natuurrampen, maar ook rampen die, accidenteel of opzettelijk, door de mens worden veroorzaakt, alsook noodsituaties op het gebied van volksgezondheid zoals pandemieën.  

De CER-Richtlijn zal de huidige regelgeving (ECI-richtlijn) intrekken. Deze richtlijn vormde de juridische basis voor de Belgische wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuur. Dit betekent dus ook dat de huidige wet zal vervangen worden door de omzetting van de nieuwe CER-richtlijn in de nationale wetgeving.  

De toenemende dreigingen vanuit verschillende hoeken, zoals hybride dreigingen, terroristische dreigingen, maar ook het beperkte toepassingsgebied en de onderlinge afhankelijkheid tussen infrastructuren en sectoren, maakte dat er nood was aan een nieuw wetgevend kader.  

In de eerste plaats zal in deze omzetting een verderzetting worden voorzien van het huidige kader, vervolledigd met de nodige toevoegingen op grond van de nieuwe CER-Richtlijn.  Op deze manier wordt de continuïteit tussen de wetgevende kaders en het niveau van bescherming van de kritieke entiteiten gewaarborgd op nationaal niveau.   

Het Nationaal Crisiscentrum is verantwoordelijk voor de omzetting van de CER-richtlijn in nationale wetgeving, aangezien het als coördinerend orgaan fungeert met betrekking tot de kritieke infrastructuur in België, in samenwerking met alle bevoegde sectorale overheden.