Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een cross-sectorale oefening in het kader van Europees project Bullseye

Foto uit de hoogte van het oefenterrein van het Nationaal CBRN Trainingscentrum in Vught, Nederland, met de opgezette tenten en wagens van de verschillende disciplines. Een medisch team loopt in beschermingspakken over het terrein.
Van 20 t.e.m. 22 september organiseerde en coördineerde de Directie Internationale Zaken van het NCCN een grote cross-sectorale oefening in het Nationaal CBRN Trainingscentrum in Vught, Nederland in het kader van het Europees project Bullseye. In totaal namen 195 hulpverleners deel. 

Wat is Bullseye? 

Bullseye is een Europees gefinancierd project bestaande uit een consortium van acht partners uit vijf verschillende Europese landen, namelijk: Spanje, Nederland, Polen, Slovakije en België. Het Nationaal Crisiscentrum neemt in dit project de rol van coördinator op zich. 

Het doel van dit project bedraagt het beter voorbereiden van hulpverleners op een noodsituatie waarbij chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen vrijkomen, eventueel in combinatie met explosieven (CBRNe). Het project beoogt daarom antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe kunnen eerstehulpverleners beter worden voorbereid op terroristische aanvallen met chemische en/of biologische agentia?’.

Het Bullseye project bestaat uit twee luiken:

Het eerste luik omvat de ontwikkeling van een training curriculum voor explosieven detectiehonden, en de uitbreiding van certificeringscentra voor deze diensthonden. De Directie hondensteun (DACH) van de Belgische Federale Politie, gevestigd in Neerhespen, België, neemt hier het voortouw. 

Het tweede luik is gericht op de ontwikkeling van geharmoniseerde procedures voor eerstehulpverleners in de eerste, tweede en derde lijn. 

  • Eerste lijns-hulpverleners betreft brandweer, politie en medische teams met een beperkte kennis van en opleiding in CBRNe-gerelateerde materie. 
  • Tweede lijns-hulpverleners omvat CBRNe-specialisten van de brandweer, de politie en het leger, alsook de speciale eenheden van de politie en gespecialiseerde medische diensten. 
  • Derde lijns-hulpverleners hebben betrekking op het forensisch onderzoek, laboratoria, CSI (Crime Scene Investigation) en DVI (Disaster Victim Identification).  

Als eerste stap in het project, werden verscheidene experten vergaderingen georganiseerd. Bovendien werd een gap analysis uitgevoerd betreffende de respons van hulpverleners in het kader van een CBRNe-incident. Vervolgens vonden vier workshops plaats, met als doel het ontwikkelen van geharmoniseerde procedures voor elke lijn hulpverleners, met als afsluiting een multidisciplinaire workshop waarin alle drie de lijnen werden samengebracht. Tijdens deze workshops werden draft procedures opgesteld die tot stand kwamen door de uitwisseling van goede praktijken, praktijkervaringen en specifieke noden.

In de volgende fase van het project werden deze procedures getest door middel van mono-trainingen. Het doel van deze trainingen was de procedures voor elke lijn afzonderlijk te testen om hun toepasbaarheid op het terrein te verifiëren. Nadien gaven de participerende hulpverleners, reviewers en relevante belanghebbenden hun feedback om de procedures eventueel nog bij te schaven. 

De cross-sectorale oefening 

Na het vaststellen van de haalbaarheid van de procedures tijdens de mono-trainingen, telkens toegespitst op één van de specifieke lijnen, bleef de vraag of de procedures ook optimaal verlopen wanneer de verschillende lijnen elkaar moeten opvolgen. Om een antwoord op deze vraag te formuleren, werd de cross-sectorale oefening georganiseerd. 

Eerste, tweede en derde lijns-hulpverleners verzamelden zich hiervoor in het Nationaal Trainingscentrum CBRN in Vught, Nederland, om alle geharmoniseerde Bullseye-procedures te testen en na te gaan of deze goed op elkaar zijn afgestemd. Deze oefening beoogde dus vooral het testen van de opeenvolging en interoperabiliteit van de verschillende lijnen en hun procedures. 

 

Groepsfoto van alle deelnemende hulpverleners

 

Wat stond er op het programma? 

  • Dag 1: De eerste cross-sectorale oefening werd georganiseerd, op basis van het scenario dat werd uitgeoefend tijdens de voorgaande mono-trainingen. Aldus een relatief vertrouwd scenario voor de hulpverleners. Elke interventie werd gevolgd door een korte feedbacksessie om de uitvoering en de implementatie van de procedures te evalueren. Deze intensieve eerste dag werd afgesloten met een informeel netwerkmoment. 
  • Dag 2: De tweede cross-sectorale oefening vond plaats. Deze keer een compleet nieuw en onbekend scenario voor de deelnemers: een aanval met een drone in een metrostation, waarbij een chemische stof vrijkwam, met meerdere doden en gewonden als gevolg. 
  • Dag 3: Debriefing van beide oefeningen en laatste evaluatie van de procedures door de projectpartners met als doel om een finale set van geharmoniseerde procedures vast te leggen en te valideren voor de verschillende lijnen van hulpverleners.

Een waardevolle oefening

In het algemeen waren de deelnemende hulpverleners zeer tevreden over het verloop van de oefeningen. Het multidisciplinaire karakter van de oefening liet de hulpverleners toe om de interoperabiliteit en coherentie van de procedures te testen, en de coördinatie en communicatie met andere disciplines te optimaliseren. Aangezien er hulpverleners vanuit verschillende landen deelnamen, bood de oefening bovendien ook de kans om kennis te maken met ander of nieuw materiaal of tools die in andere landen worden gebruikt.

What’s next?  

Op basis van de oefening en de evaluatie achteraf worden momenteel nog enkele aanpassingen gedaan aan de finale set van geharmoniseerde procedures. 

Als sluitstuk van het Bullseye project zal vervolgens een Train-the-Trainer toolkit worden ontwikkeld. Deze toolkit zal een samenvatting van de best practices omvatten, alsook de finale geharmoniseerde procedures die uit het project resulteren. De toolkit zal aan alle EU-lidstaten worden voorgesteld zodat deze ook in andere lidstaten geïmplementeerd kan worden. 

 

Meer informatie over het Bullseye project kan je vinden op deze website: https://www.bullseyeproject.eu/

Twee derde lijns-hulpverleners in oranje beschermingspakken onderzoeken een neergestorte drone in een nagebouwd metrostation op de aanwezigheid van chemische stoffen

 

Een team van de Sloveense special forces, Lynx, loopt in blokformatie met getrokken wapens en schilden naar een gebouw om het target te neutraliseren

 

Brandweermannen in actie om de deur van een wagen open te breken

 

Eerste lijns-medische hulpverleners in witte beschermingspakken dragen een slachtoffer in een warmtedeken van een brancard. Achter hen staat een gele tent.

 

Derde lijns-hulpverleners van Disaster Victim Identification lopen in een rij tussen wit-rode afspanningslinten richting de plaats delict.