Terugblik in 2015...

In allerlei situaties, van de terreurdreiging tot chemische risico ‘s, de veiligheid van rally’s of de kritieke infrastructuren in België, overal heeft het Crisiscentrum in 2015 samen met zijn partners gewaakt over de veiligheid van iedereen. Daarbij zijn de synergiën versterkt, zijn efficiënte instrumenten ontwikkeld en werd het collegiaal crisisbeheer professioneel georganiseerd.
Activiteitenverslag 2015 FOD IBZ

 

Activiteitenverslag 2015 van het Crisiscentrum in :

 

3 FEITEN

 

Noodzakelijke coördinatie tegenover de realiteit van de terreurdreiging

 

Aanslagen in Parijs, anti-terreuroperaties in Verviers, verijdelde aanslag in de Thalys, veelvoudige huiszoekingen in heel het land, verhoogde terreurdreiging in België: in 2015 kregen wij te maken met de realiteit van het internationale terrorisme. Telkens zorgde het Crisiscentrum voor de coördinatie van de overheden en de betrokken diensten om de meest passende maatregelen tot bescherming en beveiliging te nemen. Om deze absoluut noodzakelijke coördinatie tot stand te brengen, hebben alle medewerkers van het Crisiscentrum hun ervaring en kunde ten dienste van de Regering en haar partners gesteld, namelijk door de infrastructuur die voor het crisisbeheer en de crisiscommunicatie beschikbaar is inzetbaar en gebruiksklaar te maken.

 

Operationele versterking: 7 activeringen van Team D5

 

In 2015 heeft Team D5 7 keer de overheden ondersteuning verleend: chemisch lek door een aanvaring van schepen op de Schelde, tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo, autobusongeval op de E40, brand in een voedingsbedrijf, schipbreuk door een aanvaring in de Noordzee, lek van een belangrijke leiding van drinkbaar water in een stadscentrum en verhoging van het dreigingsniveau inzake terreur in België.

 

Adviezen werpen vruchten af : 70 adviezen van de Rallycommissie

 

Werken op het bestaande rechtskader om alle partners nog meer te responsabiliseren en een groot aantal wedstrijden zo goed mogelijk te beveiligen, dat is de doelstelling van de Commissie belast met de autorally’s in België. Sinds 1997 bestudeert deze Commissie bij het Crisiscentrum de veiligheidsplannen van ongeveer 70 wedstrijden per jaar. Door zijn beveiligingswerk, in samenwerking met alle betrokken actoren, overheden en sportinstanties, heeft de Rallycommissie kunnen zorgen voor een aanzienlijke daling van het aantal ongevallen waarbij toeschouwers zijn betrokken. In 2015 heeft zich geen enkel ongeval voorgedaan waarbij toeschouwers waren betrokken.

 

 

3 CIJFERS

 

23.491 oproepen op 1771 na de verhoging van het terreurdreigingsniveau

 

Na de verhoging van het dreigingsniveau in België heeft het Crisiscentrum het informeren van de bevolking ter hand genomen, onder andere via zijn website en de sociale media: tot 143.000 unieke bezoekers per dag op http://crisiscentrum.be en honderden antwoorden via Twitter en Facebook. Op zaterdag 21 november 2015 werd het informatienummer 1771 geopend om vragen te beantwoorden over de verhoging van de terreurdreiging en de versterkte veiligheidsmaatregelen, in het bijzonder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 25 dagen activiteit hebben de medewerkers ven het Contact Center 23.491 oproepen gekregen, met pieken tot 3.295 oproepen per uur.

 

57 personen beschermd in het uitoefenen van hun functie

 

Op 75 dossiers over personen bedreigd in het uitoefenen van hun functie die het Crisiscentrum in 2015 ontving, waren er 57 die het nemen van specifieke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk maakten. Dat het aantal van dergelijke dossiers is gestegen, heeft hoofdzakelijk te maken met de terreurdreiging.

 

24 oefeningen om continu te verbeteren

 

De theorie confronteren met de praktijk. Geregeld testen van de reflexen, strategieën en instrumenten bij gevarieerde crisisthema’s zoals de nucleaire risico’s, de chemische risico’s, (cyber-)terrorisme of stroomuitval. Geënt op situaties die zo realistisch mogelijk zijn, maken deze oefeningen het mogelijk de noodprocedures en -plannen te verbeteren in het belang van ieders veiligheid.

 

 

3 REALISATIES

 

Versterkte samenwerking via het veiligheidsportaal

 

Op een afstand hetzelfde beeld van de toestand hebben om elkaar beter te begrijpen en in onderling overleg te handelen. Om het beheer van een crisis te vergemakkelijken, is er in 2015 door het Crisiscentrum een overheidsopdracht gevoerd om over een veiligheidsportaal te beschikken: het Incident & Crisis Management System (ICMS). Het Crisiscentrum zal in 2016 met een groot aantal overheden en hulpdiensten samenwerken om het ICMS operationeel te maken en binnen ieders bereik te brengen.

 

Pragmatisch beheer via gespecialiseerde teams

 

Synergie en realisme ten voordele van iedereen. De FOD Binnenlandse Zaken ontwikkelt een moderne en pragmatische aanpak waarbij teams van gespecialiseerde ambtenaren worden ingezet voor specifieke gerichte opdrachten. Opleidingen, uitwisselingen en oefeningen: operationele netwerken komen tot stand ten behoeve van de overheden die noodsituaties dienen te beheren. Om nog verder te gaan als zich een heel specifiek risico voordoet, en om de gouverneurs te ondersteunen bij het vervullen van hun verplichtingen inzake de Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP) en de oefeningen, is er in 2015 een door het Crisiscentrum opgericht specifiek team van start gegaan. Het bestaat uit 8 ambtenaren, aangewezen voor de risico’s van grote chemische ongevallen (genoemd Seveso), die het uitwisselen van ervaring, het delen van knowhow en de samenwerking onder de betrokken actoren bevorderen.

 

Veiligheid sector per sector

 

Goedkeuren van een lijst van kritieke infrastructuren in de sector van de telecommunicatie door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en telecommunicatie (BIPT) in samenwerking met het Crisiscentrum. Hervormen van het globaal kader van de beveiliging van het spoorwegvervoer met de FOD Mobiliteit. Waken over de veiligheid van de kritieke structuren met zijn sectorpartners, een rol van coördinator die intens was voor het Crisiscentrum in 2015. Voor de fysieke veiligheid, de informaticabeveiliging en de veiligheid van hun personeel, heeft het Crisiscentrum een « checklist » van praktische adviezen opgesteld ter attentie van deze sectoroverheden en exploitanten van kritieke infrastructuren.

 
   
   

 

Meer info via het activiteitenverslag 2015 FOD Binnenlandse Zaken