Risico- en crisisbeheer op maat van de 21ste eeuw

DG Centre de Crise
Dankzij een multidisciplinair, interdepartementaal en internationaal crisiscentrum, dankzij een dynamische organisatie die aansluit op de uitdagingen van de huidige samenleving, voor een operationele en beleidsmatige ondersteuning van haar partners, in synergie met alle actoren op het vlak van veiligheid.
logo CC

 

Sinds 2017 waait een nieuwe wind door het Crisiscentrum. Het Crisiscentrum staat aan het begin van een belangrijke evolutie. Het Crisiscentrum zal versterkt worden, zowel qua personeel als qua middelen, en zal over een nieuw gebouw beschikken met een aangepaste infrastructuur.

Beantwoorden aan de realiteit van de 21ste eeuw

De voorbije jaren zijn er nieuwe risico's opgedoken in onze maatschappij en is de onderlinge afhankelijkheid (domino-effecten) toegenomen: terrorisme, cyberveiligheid, klimaatverandering, elektriciteitsschaarste, … Om deze risico's het hoofd te bieden, is het crisisbeheer sterk geëvolueerd en is een aanpassing van de structuren en infrastructuren noodzakelijk. De grotere complexiteit waarmee alle actoren geconfronteerd worden bij een noodsituatie, vereist een geïntegreerd crisisbeheer.

  • De Algemene Directie Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken is de centrale plaats voor de interdepartementale en multidisciplinaire coördinatie van het land. Deze rol zal nog versterkt worden om alle betrokken actoren te begeleiden en te ondersteunen.
 

Het risico- en crisisbeheer aanpassen

In een evoluerende maatschappij moet men zich aanpassen aan deze realiteit. Globalisering van het risicobeheer, toenemend technologisch karakter, noodsituaties ontwikkelen zich sneller en hebben een grotere impact, ... Wegens de techniciteit en de complexiteit van het crisisbeheer, moet ook dit aangepast worden om op transversale wijze te kunnen reageren op risico's en crisissen: een synergie tussen alle actoren van de veiligheid is essentieel, of het nu gaat om de noodplanning of het crisisbeheer en de crisiscommunicatie, maar ook dagelijks voor het beheer van grote evenementen. 

  • Het Crisiscentrum zal zijn rol van nationaal coördinator verstevigen, met een geoptimaliseerde permanentie 24u/7d, met het oog op de uitwerking van operationele noodplannen en een geïntegreerd crisisbeheer.
  • Om meer expertise te verwerven ten opzichte van de nieuwe risico's, zullen thematische experts aangeworven worden om het gespecialiseerde personeel van het Crisiscentrum bij te staan en zal een expertisecentrum CBRNe opgericht worden.

 

Om maximaal te anticiperen op mogelijke noodsituaties en om de impact ervan op de samenleving maximaal te beperken, is het van belang om de risico's te identificeren, te analyseren, te lokaliseren en te evalueren. Dankzij een analyse kan bepaald worden welke beschermings-, structurele en sectoriële maatregelen kunnen bijdragen tot het vermijden van het risico of het beperken van de impact ervan. Het risicobewustzijn verdient ook meer aandacht, door een bredere informatieverstrekking aan de bevolking.

  • In het kader van een verdere professionalisering van het risicobeheer in België, zal het Crisiscentrum samen met alle betrokken partners methodes en instrumenten ontwikkelen voor de analyse van de risico's. Met het resultaat van deze analyses zal het Crisiscentrum de federale regering regelmatig een algemeen beleid of specifieke strategische aanbevelingen voorstellen inzake de nationale risico's. 
  • Het Crisiscentrum zal de weerbaarheid van de overheden en de burgers verder ontwikkelen.
 

Het Crisiscentrum versterken om zijn (inter)nationale partners te ondersteunen

Tegen 2020 zal het Crisiscentrum de multidisciplinaire, interdepartementale en internationale coördinatie belichamen dankzij een moderne en adequate (crisis)infrastructuur. De beveiliging van het Crisiscentrum zal ook herzien en verhoogd worden om toe te zien op de veiligheid van zijn personeel en bezoekers, infrastructuur en informatie. Dit geldt ook voor de veiligheid van de Passagiersinformatie-eenheid (PNR), die deel uitmaakt van het Crisiscentrum.

Via een concrete strategische en operationele ondersteuning zal het Crisiscentrum zijn expertise inzake de analyse van de risico's, de noodplanning, het crisisbeheer en de crisiscommunicatie aanbieden aan de partners, en in het bijzonder aan de Gouverneurs en Burgemeesters.

  • Het Crisiscentrum zal ICMS, BE-Alert en het Team D5 verder uitwerken.
  • Een internationale cel is opgericht om het versterken van de contacten en de samenwerking met andere europese of zelfs internationale Crisiscentra.
  • Er zal een gespecialiseerd team inzake Incident & Crisis Management opgericht worden. Het Team ICM zal samengesteld zijn uit experts van het Crisiscentrum en andere actoren van het crisisbeheer in België. Het zal 24u/7d beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden op verzoek van de bevoegde lokale overheden om hen te ondersteunen in het crisisbeheer.
 

De bedoeling is duidelijk: de veiligheid van de bevolking beter waarborgen, door het Crisiscentrum te laten doorgroeien tot een performante organisatie met het oog op een globale aanpak van de veiligheid in dagelijkse en crisissituaties.