Plannen, coördineren, informeren

Terrorisme
Onder de risico’s die van dichtbij gevolgd worden, neemt de terreurdreiging een bijzondere plaats in.

Het Crisiscentrum identificeert en volgt de gebeurtenissen en incidenten die plaatsvinden op het Belgische grondgebied, en eveneens internationale gebeurtenissen die een impact kunnen hebben in België.

Bij een zeer nabije terreurdaad of dreiging is het de rol van het Crisiscentrum om te alarmeren en vervolgens alle overheden en hulp- en veiligheidsdiensten te steunen om samen de nodige beslissingen te nemen gezien de situatie.

 

 

Coördinatie van de terrorismebestrijding 

Terrorismebestrijding vereist de coördinatie en het overleg van verschillende bevoegde Ministers, diensten en overheden. Gelet op haar opdracht om o.a. veiligheidsmaatregelen te treffen, is het Crisiscentrum een actor bij die coördinatie als lid van het Coördinatiecomité Inlichting en Veiligheid is het Crisiscentrum namens de FOD Binnenlandse Zaken vertegenwoordigd in het Strategisch Comité Inlichting en Veiligheid en desgevallend bij de Nationale Veiligheidsraad.

Het Crisiscentrum maakt deel uit van andere verschillende overleg- en coördinatieorganen voor de veiligheid: het Federaal Comité voor de Beveiliging van Spoorwegvervoer, de International Ship and Port Facility Security (ISPS), het programma voor de bescherming van de Europese kritieke infrastructuur (EPCIP) en een informatienetwerk van de ondernemingen dat gericht is tegen de terreurdreiging en de dreiging van het extremisme (Early Warning System).

 

Crisisbeheer en noodplanning

Bij een zeer nabije terreurdaad of dreiging is het de rol van het Crisiscentrum om te alarmeren en vervolgens alle overheden en hulp- en veiligheidsdiensten te helpen om samen de nodige beslissingen te nemen gezien de situatie.

Het crisiscentrum stelt zijn infrastructuur ter beschikking en biedt zijn expertise aan bij het interdepartementaal beheer en de coördinatie van noodsituaties.

Informatiekruispunt voor overheden

De Permanentie van het Crisiscentrum verzamelt, analyseert en verspreidt dringende informatie van allerlei aard naar de bevoegde instanties.

Dit gebeurt met name door het versturen van veiligheidsaanbevelingen naar de politiezones op basis van de analyse van het OCAD over het dreigingsniveau.

Bij een terreurdaad is het overigens de taak van de Permanentie om alle betrokken overheden en diensten te alarmeren. Zij gaat dan de rol vervullen van centraal meldpunt.

Reacties van de overheden plannen

De aanpak van noodsituaties door de overheden wordt beschreven in noodplannen. Door de acties van de overheden te plannen en te coördineren kan er zo efficiënt mogelijk worden gereageerd op het moment van een noodsituatie.

België beschikt over een Nationaal noodplan voor terroristische aanslag of gijzelneming. Een gijzelneming of een terroristische aanslag heeft in de meeste gevallen een nationale impact en zal een onmiddellijke reactie vereisen.  Dit soort van gebeurtenis vereist een antwoord van de gerechtelijke en bestuurlijke overheden, met een geïntegreerde en multidisciplinaire betrokkenheid van de politie- en inlichtingendiensten, de hulpdiensten en andere overheidsdiensten.

Burgers informeren

Bij een terreurdaad coördineert het Crisiscentrum de communicatie van de overheden teneinde de burgers te alarmeren en te informeren.   

Naast de samenwerking met de media hanteert het Crisiscentrum verschillende rechtstreekse communicatiekanalen met de bevolking: deze website, de Facebook- en Twitteraccounts van het Crisiscentrum en eventueel een informatienummer zowel voor algemene informatie als voor informatie voor slachtoffers en familieleden van slachtoffers.

Het Crisiscentrum ziet eveneens toe dat er preventief wordt geïnformeerd over de terroristische dreiging.  De burgers kunnen informatie terugvinden over de aan te nemen goede gedragingen bij een terreurdaad op www.risico-info.be.

 

Meer informatie over al deze opdrachten