Omkadering van de VIP’s

Openbare Veiligheid
Bescherming van VIP'sEuropese tops
Van de herdenkingen van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, over het defilé van 21 juli, tot de Europese toppen, het Crisiscentrum begeleidt de lokale overheden en hun politiediensten bij de voorbereiding van evenementen waarop buitenlandse staatshoofden aanwezig zijn.
CP-Ops in Ieper (bron: @PZArroIeper)

Sinds 2002 is België het gastland van bijna alle Europese toppen. België heeft dus een lange ervaring op het vlak van de veiligheid van personaliteiten en instellingen.

Algemeen, wanneer een evenement een mogelijk impact heeft op de openbare orde, bezorgt de lokale politie de informatie via haar kanalen aan de hogere niveaus. In het kader van grote evenementen waarop VIP’s aanwezig zijn, neemt de organisator (vaak de EU, de NAVO of de Belgische Staat) ook contact op met het Crisiscentrum om de veiligheid van het evenement te coördineren.

Dat was eind maart dit jaar het geval toen België gespreid over twee weken niet minder dan 130 delegaties van staatshoofden en regeringsleiders ontving. Of voor de herdenkingen van het begin van de Eerste Wereldoorlog op 26 juni in Ieper en binnenkort in Luik en Bergen.

Een gecoördineerde benadering

Alle betrokken diensten en overheden komen samen in het Crisiscentrum. Naast de stad of de gemeente, de lokale politie en de organisator, zijn ook vertegenwoordigers van de federale politie, de inlichtingendiensten, de FOD Buitenlandse Zaken en de buitenlandse delegaties aanwezig om de modaliteiten van het bezoek van de staatshoofden uit te werken.

Op basis van de analyse van een eventuele dreiging tegenover instellingen of prominenten (of een specifieke gebeurtenis), uitgevoerd door de politiediensten en de gespecialiseerde inlichtingendiensten en gecoördineerd door OCAD, wordt er besloten tot preventieve veiligheidsmaatregelen.

 

Een evenwichtige benadering

Er dient telkens een evenwicht gevonden te worden tussen de veiligheidsaspecten, de protocolaspecten en de vermindering van de hinder ten opzichte van de inwoners en handelaars, volgens het principe van “gastvrije stad”. Het doel bestaat er eveneens in deze laatsten zo goed mogelijk te informeren en de impact op hun dagelijks leven zo veel mogelijk te beperken, met name wat het wegverkeer, het tijdelijk afsluiten van bepaalde toegangen, enz., betreft.

Het is eveneens belangrijk om eraan te herinneren dat, naast de grote mobilisatie van het politiepersoneel om de veiligheid te verzekeren rond deze evenementen, de basisfunctionaliteiten van de politiediensten in het hele land verzekerd blijven.

 

De bevolking informeren

De lokale overheden die direct betrokken zijn bij deze evenementen, staan meestal in voor de communicatie met de bevolking via hun kanalen.

Naast de preventieve informatie aan de omwonenden (bijvoorbeeld via de pers, de website van de stad of een brief) over de veiligheidsperimeters of de bijzondere maatregelen, kan het gebruik van de sociale media door de gemeente of de politiezone op de dag van het evenement een goed middel zijn om contact te hebben met de burgers die zich in de nabijheid van de veiligheidsperimeters bevinden.