NAVO-top 25 mei 2017: praktische informatie met betrekking tot veiligheid en mobiliteit

Openbare Veiligheid
Europese topsBescherming van VIP'sVeiligheidsmaatregelen
Op donderdag 25 mei 2017 is België gastland voor een NAVO-top waarop 29 staatshoofden en regeringsleiders samenkomen om het hoofdkwartier in Brussel officieel in te huldigen.  Om de veiligheid van de bevolking en de buitenlandse persoonlijkheden te waarborgen, werken alle bevoegde diensten op een geïntegreerde en integrale manier samen. Alle diensten en overheden volgen de situatie permanente op.

Daarnaast zullen de overheden erop toezien dat het dagelijkse leven voor de buurtbewoners, handelaars en andere die te maken hebben met deze top zo normaal mogelijk kan verlopen. We vragen iedereen begrip en respect voor de ingevoerde veiligheidsmaatregelen. Er wordt aangeraden om de praktische informatie via de media en de sociale media te volgen, voornamelijk met betrekking tot mobiliteit en de ingestelde veiligheidsperimeter.

Een geïntegreerde en integrale aanpak van de veiligheid 

Gelet op de internationale overeenkomsten, valt de veiligheid van de persoonlijkheden (staatshoofden en regeringsleiders, ministers...) tijdens hun bezoek en verplaatsingen, alsook die van de diplomatieke en internationale instellingen aanwezig op een grondgebied, onder de verantwoordelijkheid van het gastland.  

Het OCAD heeft , n.a.v. de NAVO-top van volgende week, verschillende dreigingsevaluaties gemaakt. Op basis van de beschikbare informatie worden precieze, verschillende dreigingsniveaus bepaald: voor de NAVO-top in het nieuwe gebouw in Evere, voor de respectieve staatshoofden, regeringsleiders en hun eventuele gevolg, maar ook voor de manifestaties, die reeds werden aangekondigd, met eventuele implicaties voor de openbare orde.

Om veiligheidsredenen wordt hierover niet in detail gecommuniceerd. In het algemeen kan verwezen worden naar de algemene dreigingsevaluatie van het OCAD voor ons land, waarin het dreigingsniveau nog steeds op niveau 3 (op een schaal van 4) wordt bepaald.

Alleszins is in geen enkele van die evaluaties momenteel het niveau op 4 bepaald, wat betekent dat het OCAD niet over informatie beschikt, die erop wijst dat een terroristische aanslag zou worden voorbereid.
Samen met de partnerdiensten volgt het OCAD de situatie op de voet op. Ons land heeft inmiddels een lange traditie en dus veel ervaring in het organiseren en beveiligen van dergelijke evenementen. Het mag duidelijk zijn dat niets aan het toeval wordt overgelaten.

Er is nauwe samenwerking en overleg tussen alle betrokken overheden en diensten om deze veiligheid op ieder ogenblik te kunnen waarborgen. 

Op basis van de analyse van een eventuele dreiging ten aanzien van een instelling of persoonlijkheid (of van een specifiek evenement), die wordt uitgevoerd door de gespecialiseerde politie- en inlichtingendiensten en gecoördineerd wordt door het OCAD, kan het Nationaal Crisiscentrum (namens de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid) preventieve veiligheidsmaatregelen nemen. Bij nieuwe informatie kunnen deze maatregelen worden aangepast. 

De veiligheidsmaatregelen worden vervolgens (na overleg) overgemaakt aan naar de betrokken diensten ter uitvoering op het terrein.  

In België worden dagelijks veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid van de bevolking te garanderen.  In het kader van deze NAVO-top en de officiële bezoeken van de verschillende aanwezige staatshoofden en regeringsleiders zijn er vanzelfsprekend bijkomende preventieve maatregelen ter bescherming van de betrokken instellingen en VIPS, zoals de escortes van de delegaties, de veiligheidsperimeters en de controle van het luchtruim. 

Beveiligde evenementen met respect voor iedereen

Net zoals voor iedere internationale top is er coördinatie op zowel strategisch als operationeel vlak. Het Nationaal Crisiscentrum zal doorgedreven overleg voeren en samenwerken met de betrokken (inter)nationale diensten en overheden om de veiligheid van iedereen, het recht op vrije meningsuiting en demonstratie en een genegotieerd beheer van de openbare ruimte te waarborgen.    

Op 24 en 25 mei 2017 zal de operationele leiding van de politie-inzet onder de verantwoordelijkheid van de korpschef van de lokale politie van Brussel-Hoofdstad-Elsene vallen.  Deze kan hierbij bij rekenen op ondersteuning van de federale en lokale politie en van buitenlandse politiediensten.

Hoewel er samenwerking is met de buitenlandse veiligheidsdiensten om de veiligheid van hun staatshoofd of regeringsleider voor te bereiden en te bewaken, ligt de veiligheid van de persoonlijkheden die bij ons op bezoek zijn wel degelijk in handen van de Belgische overheden, binnen de door België vastgelegde context en begrenzingen. 

Ondanks deze uitzonderlijke concentratie van grote evenementen, zullen de Belgische overheden zoals gebruikelijk toezien op de naleving van het normale en dagelijkse leven van iedereen. 

Een grote expertise en erkende efficiëntie

België bezit, als gastland voor bijna alle Europese toppen sinds 2002, een lange ervaring in de beveiliging van persoonlijkheden en instellingen.   

Alle organisatorische en veiligheidsaspecten worden op voorhand nauwgezet voorbereid in aanwezigheid van alle betrokken diensten en (inter)nationale overheden, van het gedetailleerd programma tot de evaluatie van de dreiging op het niveau van zowel terrorisme als openbare orde, alsook de passende veiligheids- en voorzorgsmaatregelen en de aangelegenheden met betrekking tot de medische hulpdiensten.   

Er moet telkens een evenwicht worden gevonden tussen de veiligheids- en protocolaspecten die niet mogen worden verwaarloosd tijdens dergelijke internationale ontmoetingen. 

Datzelfde evenwicht moet eveneens gevonden worden om een zo normaal mogelijke gang van zaken voor de buurtbewoners, handelaars en andere betrokken gebruikers te waarborgen, volgens het principe van «open stad».

Wat de mobiliteit in Brussel betreft, raden we aan de aanbevelingen van de lokale politie van Brussel-HOOFDSTAD-Elsene te volgen, via haar Twitteraccount (@zpz_polbru). Er wordt overigens gevraagd om geen contact op te nemen met de 112 voor niet-dringende opdrachten, maar uiteraard wel om ieder verdacht voorwerp of handeling te melden.