Nieuws

Openbare Veiligheid
Maritieme veiligheid
Banner kustwacht
De Kustwacht staat in voor de coördinatie en het overleg tussen de administraties bevoegd voor de Noordzee. Nieuwe website, better zichtbaarheid.
Naar aanleiding van een nieuwe evaluatie die op maandag 23 februari 2015 door het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) aan het Crisiscentrum (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) werd gecommuniceerd, wordt het dreigingsniveau 3 verlengd tot maandag 9 maart 2015, omwille van de recente internationale gebeurtenissen.
Openbare Veiligheid
Terrorisme
Op maandag 30 december 2013 verschenen in een aantal media berichten over een mogelijke dreiging in België. De verschillende politie- en inlichtingendiensten en het federaal parket zijn hiervan op de hoogte.
Openbare Veiligheid
AD Crisiscentrum
Newsletter Veiligheid
Hervorming van de civiele veiligheid, systeem van alarmering aan de bevolking, diefstalpreventie, brandpreventie, veiligheid van grote evenementen, civiele bescherming,... De FOD Binnenlandse Zaken werkt op vele onderwerpen met betrekking tot civiele en politionele veiligheid.
Afgelopen dagen en weken worden verschillende landen getroffen door terroristische daden. Onze gedachten gaan in eerste instantie naar de slachtoffers en hun verwanten. Onze steun gaat ook naar de overheden van de betrokken landen.
Openbare Veiligheid
AD CrisiscentrumPermanentie 24/7
Dat zijn de mannen en vrouwen van de permanentie. Het Crisiscentrum waarborgt met een team van 40 mensen een doorlopende permanentie (24u per dag, 7 dagen per week) om dringende informatie van allerlei aard te verzamelen, te analyseren en te verspreiden naar de bevoegde instanties.
Belgian Passenger Information Unit (BelPIU) is een nieuwe directie binnen het Crisiscentrum die instaat voor het verzamelen, opslaan en verwerken van passagiersgegevens in het kader van de strijd tegen terrorisme en ernstige criminaliteit. Met de oprichting van BeLPIU is België een van de eerste landen die de Europese PNR-richtlijn (Passenger Name Record) operationaliseert.
Openbare Veiligheid
Bescherming van instellingenRisicocommunicatie
Niet alleen persorganen moeten rekening houden met hun cyberbeveiliging. Ook burgers, ondernemingen, gemeenten of politiezones hebben er belang bij om hun websites, intranet en sociale media-accounts te beveiligen. Hoe te reageren op een cyberincident?
Openbare Veiligheid
Maritieme veiligheid
De Noordzee bruist van activiteiten: containerschepen, ferry’s, militaire oefengebieden, windmolenparken, zandbanken, pijpleidingen, zeiljachten en nog veel meer. De Kustwacht heeft de belangrijke taak om 24/7 te waken over de safety & security van onze zee. Zij zien toe op een goede samenwerking tussen de verschillende diensten die verantwoordelijk zijn voor verschillende activiteiten.
Openbare Veiligheid
Europese tops
Op 17, 18 en 19 oktober vindt er achtereenvolgens een EU-top, een ASEM-top en een EU-ASEAN-top plaats. Staatshoofden en regeringsleiders uit meer dan 50 Europese en Aziatische landen komen tijdens deze drie dagen samen in Brussel.  

Pagina's