NAVO-top 11 - 12 juli 2018 : Veiligheid en mobiliteit

Openbare Veiligheid
Op 11 en 12 juli 2018 vond een formele top van de NAVO plaats in Brussel. Terwijl de nieuwe zetel van de NAVO alle delegaties overdag ontving, vormde de site van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark de locatie voor de officiële diners.

De organisatie van een dergelijke top vereist een grote mobilisatie vanwege de Belgische overheden en de coördinatie van de talrijke betrokken actoren en partners. Via een geïntegreerde en integrale veiligheidsaanpak zien ze samen toe op de veiligheid van de bevolking en de buitenlandse persoonlijkheden op het Belgisch grondgebied en zorgen ze ervoor dat de impact van een dergelijk internationaal evenement op het dagelijks leven van de buurtbewoners, de handelaars en de weggebruikers beperkt blijft.

Om tegemoet te komen aan de informatienood met betrekking tot de veiligheidsperimeters en het mobiliteitsplan, is vooraf gecommuniceerd naar de betrokkenen. Ook tijdens de NAVO-top zal er blijvend worden gecommuniceerd om de stad zoveel als mogelijk open te houden voor iedereen.

 

Een grote expertise

Rekening houdend met de geldende internationale overeenkomsten, is het gastland verantwoordelijk voor de veiligheid van de persoonlijkheden (staatshoofden en regeringsleiders, ministers, hoge vertegenwoordigers, ...) tijdens hun bezoek en verplaatsingen, alsook die van de diplomatieke en internationale instellingen aanwezig op een grondgebied.

België heeft als gastland voor bijna alle Europese toppen sinds 2002 een lange traditie en dus veel ervaring inzake de organisatie en de beveiliging van dergelijke evenementen.

Alle organisatorische en veiligheidsaspecten worden op voorhand nauwgezet voorbereid in overleg met de betrokken diensten en overheden: gaande van het gedetailleerd programma tot de evaluatie van de dreiging op het vlak van zowel terrorisme als openbare orde. Op basis van een risicoanalyse zijn de nodige veiligheidsmaatregelen genomen, met aandacht voor de aspecten met betrekking tot de medische hulpdiensten.

 

Aangepaste veiligheidsmaatregelen in functie van de gemaakte evaluaties

Net zoals voor iedere internationale top is er coördinatie op zowel strategisch als operationeel vlak. Het Crisiscentrum overlegt en werkt nauw samen met de betrokken (inter)nationale diensten en overheden om de veiligheid van iedereen, het recht op vrije meningsuiting en demonstratie en een genegotieerd beheer van de openbare ruimte te waarborgen.

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) heeft verschillende evaluaties opgesteld met voor de verschillende betrokken sites, de verschillende staatshoofden en regeringsleiders en voor hun delegatie. Tevens werden er evaluaties opgemaakt voor de betogingen die een impact kunnen hebben op de openbare orde.

Het algemene dreigingsniveau voor heel België is door het OCAD vastgelegd op niveau 2 (van 4). Het algemene dreigingsniveau wijzigt dus niet tijdens de NAVO-top. De aanwezigheid van bepaalde persoonlijkheden en de reactie die hierop kan komen, maken dat OCAD bepaalde bijzondere aanbevelingen gedaan heeft. Omwille van de veiligheid wordt hierover niet gecommuniceerd. Met zijn partnerdiensten blijft OCAD de situatie opvolgen, past het deze aanbevelingen zo nodig aan en informeert het de overheden.

Op basis van deze analyse van de eventuele dreigingen ten aanzien van een instelling, een persoonlijkheid of een evenement, neemt het Crisiscentrum - namens de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken - veiligheidsmaatregelen uit voorzorg en ter bescherming. Deze maatregelen worden aangepast in functie van de nieuwe informatie van OCAD of zijn partners. De veiligheidsmaatregelen worden vervolgens doorgegeven aan de verschillende diensten voor uitvoering op het terrein.

 

Beveiligde evenementen met respect voor iedereen

In België gelden dagelijks veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van de bevolking te verzekeren. In het kader van deze NAVO-top en de bijbehorende evenementen zijn aanvullende preventieve veiligheidsmaatregelen genomen voor de bescherming van de betrokken instellingen en VIP's, onder meer via de escorte van de delegaties, het instellen van veiligheidsperimeters en de controle van het luchtruim.

Er is samenwerking met de buitenlandse veiligheidsdiensten om de veiligheid van hun staatshoofd of regeringsleider samen voor te bereiden en erover te waken. De coördinatie van de veiligheid van de persoonlijkheden is in handen van de Belgische overheden.

Tussen 10 en 12 juli 2018 heeft de korpschef van de lokale politie van Brussel-Hoofstad-Elsene de operationele leiding van de ingestelde politiedispositieven. Deze kan rekenen op versterking van de federale politie, van andere lokale politiezones (meer dan 2.000)  en van Defensie.

Er zijn verschillende betogingen gemeld en toegestaan door de betrokken burgemeesters, met inachtneming van het recht op vrije meningsuiting en demonstratie, alsook in het kader van een genegotieerd gebruik van de openbare ruimte.

Bij een dergelijk internationaal evenement en de bijbehorende betogingen wordt telkens een evenwicht gezocht om een zo normaal mogelijke gang van zaken voor de buurtbewoners, handelaars en andere betrokken weggebruikers te waarborgen, volgens een principe van « open stad ».

 

Voorafgaande informatie, in het bijzonder voor de buurtbewoners

In het kader van de top zijn er vier veiligheidsperimeters voorzien, waarbij specifieke maatregelen gelden voor het verkeer en het parkeren. De burgers die het sterkst betrokken zijn omdat ze in de buurt wonen van de sites van de NAVO en het Jubelpark, of van bepaalde instellingen, hotels en ambassades, is gevraagd om zich te informeren via de media en de websites (http://www.polbru.be). Er is een informatiebrief verdeeld om duidelijke informatie te verstrekken over de mobiliteit in hun wijk of over de verschillende ingestelde veiligheidsperimeters.

Aan iedereen wordt een zeker begrip en respect gevraagd met betrekking tot de ingevoerde veiligheidsmaatregelen. De politie zal alles doen om de impact van deze specifieke maatregelen op het dagelijks leven te beperken.

Wat de mobiliteit in Brussel betreft, krijgen de burgers de raad om de aanbevelingen van de lokale politie van Brussel-Hoofdstad-Elsene te volgen, met name de informatie die verspreid wordt via haar Twitter-account (@zpz_polbru). Er wordt bovendien herhaald om geen contact op te nemen met de 112 voor niet-dringende opdrachten., In voorkomend geval kunnen verdachte voorwerpen of verdachte handelingen gemeld worden via 112.