Drones en grote evenementen: wat zijn de regels?

Openbare Veiligheid
Evenementen
Tijdens festivals of sportcompetities, willen organisatoren steeds meer gebruik maken van drones om luchtfoto's te nemen van hun evenement. De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft zonet een ministeriële omzendbrief verspreid, die bestaande regels en de noodzakelijke toelatingen verduidelijkt.

Een persoon mag zijn drone in zijn tuin of op een modelvliegplein laten vliegen onder bepaalde voorwaarden, die vermeld worden op de homepagina Drone van het DGLV. Maar om een drone elders in de open lucht te kunnen laten vliegen, moet hij de toelating krijgen van het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit. Er bestaan immers gebruiksbeperkingen, meer bepaald het verbod op het vliegen over bepaalde zones of boven groepen mensen.

Zoals elke burger, moeten ook de organisatoren van een evenement de reglementering betreffende het gebruik van luchtvaartuigen nakomen. Daarenboven kunnen gemeentebesturen, gelet op het bijzondere karakter van de omgeving waarin de drone zal vliegen, hen opleggen om eerst toelating van de betrokken burgemeester te krijgen. Voor meer informatie, zie de ministeriële omzendbrief van 28 juli 2017.

Veiligheid van een groot evenement: algemene regels

Om in België een groot evenement op het grondgebied van een gemeente te organiseren, moet de organisator van een dergelijk evenement hiervoor de toelating vragen aan de burgemeester. De burgemeester is immers verantwoordelijk voor de veiligheid en de openbare orde op zijn grondgebied.

Voor elk evenement zullen de burgemeester en zijn diensten een risicoanalyse uitvoeren. Dankzij deze risicoanalyse kunnen de overheden en hulp- en interventiediensten zich voorbereiden om efficiënt te reageren indien er zich een incident voordoet (ongeacht of dit een incident van technische aard is, een klimaatincident of een incident dat verband houdt met de openbare orde). Indien het evenement toegelaten wordt, kan de burgemeester nog begeleidende maatregelen nemen, die noodzakelijk zijn voor het goede verloop ervan.

Sinds 2014 stelt het Crisiscentrum een multidisciplinaire vragenlijst ter beschikking van de organisatoren van evenementen. Deze vragenlijst bevat alle punten waaraan zij aandacht moeten besteden om hun risicoanalyse en noodplanning uit te voeren.

Drones en grote evenementen: specifieke regels

Het gebruik van luchtvaartuigen tijdens evenementen met een grote concentratie van personen houdt een potentieel risico in voor de veiligheid. Het wordt dan ook aanbevolen aan de gemeentebesturen om aan de organisatoren van dergelijke evenementen de verplichting op te leggen om een voorafgaande toelating van de burgemeester te krijgen. De aanvraag in verband met het gebruik van drones is bijvoorbeeld voorzien in de voormelde multidisciplinaire vragenlijst.

De burgemeester kan dan in het kader van zijn analyse het gebruik van drones verbieden, beperken of begeleiden. Hij kan bijvoorbeeld toezien op het krijgen van de toelating van het DGLV, op het bepalen van een perimeter waar het gebruik toegelaten is, het invoeren van een beperkte tijdspanne of het nemen van begeleidende maatregelen. Naast het gebruik van drones door de organisator, wordt ook het gebruik van drones door deelnemers of externe personen opgenomen in de risicoanalyse.

De burgemeester kan ook nog aan een organisator vragen om het publiek te informeren over het verbod op het gebruik van drones, hem vragen om ervoor te zorgen dat toezicht gehouden wordt op het gebruik van drones en dit gebruik te melden aan de overheden, of hem vragen om bijzondere veiligheidsmaatregelen te nemen in bepaalde perimeters.