Wetenschappelijk comité Hoger Instituut voor de Noodplanning opgestart

Noodplanning
ISPU
Op 30 januari 2013 kwam het wetenschappelijk comité van het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) een eerste keer samen. Dit comité heeft als taak om advies te geven over de activiteiten van het HIN, die zich volledig binnen het domein van noodplanning en crisisbeheer situeren.
HIN

Het HIN beoogt een aanspreekpunt te zijn voor alle actoren die betrokken zijn bij noodplanning en crisisbeheer via:

 • de organisatie van opleidings- en informatieactiviteiten;
 • de bevordering van het uitwisselen van ervaringen en ideeën;
 • de bevordering en de ontwikkeling van methodes en didactische instrumenten.

  De oprichting van het wetenschappelijk comité is het resultaat van de omzetting van het KB van 5 december 2011 (tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 29 juli 1991 tot oprichting van een Hoger Instituut voor de Noodplanning). Twintig jaar na de oprichting van het Hoger Instituut voor de Noodplanning wil dit KB de structuren van het HIN aanpassen aan de huidige werkcontext. Het KB voorziet ook in een eigen budgettair kader voor het HIN, met mogelijkheid tot eigen inkomsten en uitgaven.

  Via het wetenschappelijk comité wordt een sterke voeling met de noden uit het werkveld en de wetenschappelijke wereld verzekerd. Daarnaast stelt dit comité zich als ambitie om permanent in te zetten op het uitwisselen van expertise en praktijkervaringen. Zo brengt het comité de theorie en praktijk dichter bij elkaar en geeft het  richting aan de activiteiten van het Hoger Instituut voor de Noodplanning.

  Het comité is samengesteld uit:

  • de directeur van het HIN;
  • een expert van het Nationaal Crisiscentrum;
  • vertegenwoordigers van de disciplines ;
  • twee provinciegouverneurs of hun afgevaardigden;
  • één of meer experten of universitaire wetenschappelijke personaliteiten.