Vooruitblik op herziening van wetgeving noodplanning

Noodplanning
Noodplannen
De voorbije 10 jaar heeft de noodplanning een grote evolutie gekend, waarbij iedereen heeft geprobeerd zich naar eigen vermogen te professionaliseren in zijn domein, waardoor de regelgeving toe is aan een update.

De noodplanning blijft onmisbaar als kader voor het dagelijkse werk van de veiligheidsactoren, in een interdepartementale en interdisciplinaire aanpak van talrijke risico’s, om zich voor te bereiden op incidenten en noodsituaties. Het crisisbeheer vereist een gestructureerde en flexibele organisatie, die noodzakelijk is om snelle en weloverwogen beslissingen te nemen. Om operationeel te zijn, concretiseren de noodplanning en het crisisbeheer zich dan ook door ieders dagelijkse betrokkenheid en ieders engagement in regelmatige opleidingen of oefeningen en in reële situaties.

 

 

Op 17 en 23 juni vonden twee workshopdagen plaats, in Waver en in Ranst, waarop een aantal denkpistes aangereikt zijn voor de herziening van het KB betreffende de Nood- en Interventieplannen van 16 februari 2006. De workshops werden georganiseerd in samenwerking met de verschillende Federale Diensten van de Gouverneur voor een maximale betrokkenheid van alle niveaus die op het vlak van de noodplanning actief zijn.

 

Deze thema’s kwamen aan bod tijdens de verschillende workshops: schaalvergroting en poolvorming in de noodplanning, de functie en de verschillende rollen van de noodplanambtenaar, multidisciplinaire samenwerking, de opmaak en de goedkeuring van de plannen (Algemene Nood- en Interventieplannen en Bijzondere Nood- en Interventieplannen) en tot slot de organisatie van het coördinatiecomité.

 

Tijdens beide workshopdagen hebben vertegenwoordigers van alle disciplines en noodplanambtenaren vernieuwende input gegeven die als basis zal dienen voor de herziening van het KB noodplanning van 2006. De bedoeling van deze manier van werken is om een vernieuwd KB uit te werken dat nauw aansluit bij de huidige lokale noden inzake noodplanning en crisisbeheer in de vorm van een groter juridisch kader dat nadien diepgaander uitgewerkt wordt in omzendbrieven. Gedurende de volgende maanden zullen we de verkregen informatie structureren, analyseren en juridisch aftoetsen.

 

In de loop van het najaar is een terugkommoment voorzien, waarop de voorlopige resultaten van beide workshops aan bod zullen komen. Daarnaast zullen we verder communiceren via de website van het Crisiscentrum en de Veiligheidsnieuwsbrief over de verdere evoluties inzake de herziening van het KB Noodplanning.