Regelmatig de seveso-noodplannen testen

Noodplanning
SevesoOefeningen
België telt momenteel 204 hoge drempel seveso-ondernemingen. 49 daarvan zullen in oktober en november hun extern noodplan in het kader van een nieuwe oefenmethodologie testen.

Een specifieke wetgeving

De benaming "Seveso" verwijst naar een industrieel ongeval dat zich in 1976 nabij de stad Seveso in Italië heeft voorgedaan. Naar aanleiding van die ramp zijn Europese richtlijnen aangenomen, die alle veiligheidsvoorschriften en beschermingsmaatregelen voor de betrokken ondernemingen vastleggen.

Deze wetgeving bepaalt dat elk hogedrempel-Seveso-bedrijf, naast zijn intern noodplan, met de overheden en hulpdiensten samenwerkt aan het opstellen van een extern noodplan. In België zijn de federale diensten van de Gouverneurs belast met het opstellen van dit plan.

Regelmatig (om de 3 jaar) worden deze noodplannen getest in het kader van oefeningen. Het doel bestaat erin de actoren (disciplines, overheden en bedrijf) die een eventuele noodsituatie samen moeten beheren, bijeen te brengen, en de noodzakelijke verbeteringen op te sporen om de in het noodplan voorziene procedures zo gebruiksklaar mogelijk te maken.

 

Bedrijfsklare gerichte oefeningen

Aangezien de organisatie van oefeningen veel tijd en energie van de lokale overheden kan vergen, heeft de Dienst Noodplanning van het nationaal Crisiscentrum om een methodologie inzake bedrijfsklare oefeningen ontwikkeld, MINIMEX genaamd. Deze oefeningen kunnen aangepast worden op basis van de kenmerken van de te testen noodplannen en bedrijven.

Deze oefeningen maken het mogelijk om - naast gericht georganiseerde table-topoefeningen of grootscheepse oefeningen - alle Seveso-bedrijven van het land regelmatiger te testen.

In oktober en november 2014 zal het nationaal Crisiscentrum, in samenwerking met de federale diensten van de Gouverneurs, 49 van deze plannen (30 in Vlaanderen en 19 in Wallonië) testen, waarbij de nadruk in het bijzonder gelegd zal worden op de rol van de bedrijven in het kader van de externe procedures.

De nadruk ligt, enerzijds op de relatie tussen de Permanentie van het Crisiscentrum en deze bedrijven en, anderzijds, op de reflex-communicatieacties  die de federale diensten van de Gouverneurs kunnen aanwenden in geval van een noodsituatie die aanbevelingen aan de bevolking impliceert.

Elk van deze oefeningen zal het voorwerp uitmaken van een evaluatie en het geheel zal het voorwerp uitmaken van een transversale analyse. Op basis hiervan zouden de MINIMEX in de komende jaren uitgebreid kunnen worden naar alle Seveso-bedrijven van het land. De gemeenten die dit wensen, zullen eveneens hieraan kunnen deelnemen.

 

Meer informatie over het Seveso-dossier op onze hieraan gewijde site: http://www.seveso.be