PEGASE 2012 - Syntheserapport

Noodplanning
Oefeningen
Op 20 en 21 november 2012 vond een nucleaire oefening van grote omvang plaats voor de kerncentrale van Electrabel in Tihange. Onderstaand syntheserapport vat de belangrijkste vaststellingen en verbeteracties samen. Het rapport wordt gepubliceerd om elkeen te informeren over de leerpunten die uit de oefening voortvloeiden.
Nucleaire oefening PEGASE 2012

De « PEGASE 2012 »-oefening wordt als «grootschalig» bestempeld omdat de diverse nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden, de hulp- en interventiediensten en de uitbater van de site (Electrabel) samen hun procedures voor het reageren op een nucleaire noodsituatie getest hebben.

Zulke grootschalige oefeningen zijn belangrijk omdat ze het mogelijk maken om het reactievermogen van de overheden in het kader van een nucleaire noodsituatie te testen, evenals de interacties van de instanties die in geval van een echte noodsituatie geactiveerd zullen worden. Zo kunnen de toestand van de noodplanning en het niveau van voorbereiding van de overheden op objectievere wijze beoordeeld worden.

Van de bevolking werd geen deelname of effectieve actie verwacht, al blijven de alarmering en de informatie aan de bevolking een prioriteit van de overheden. Tijdens deze oefening werd dit in het bijzonder getest: alle actoren werden onderworpen aan een media- en bevolkingsdruk die gesimuleerd werd door bijna 185 studenten en 28 professoren (journalistiek en public relations) van het Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales  (IHECS).

Dit rapport heeft tot doel een synthese te maken van de conclusies van de oefening, door de belangrijkste vaststellingen en de verbeteracties die voorzien worden te hernemen. Er werden vier assen bepaald :

De oefenmethodologie aanpassen aan de beschikbare middelen

Het nationaal nucleair noodplan operationaliseren

Optimaliseren van de crisiscellen : verwittiging, mobilisatie en werking

Informeren om te sensibiliseren

In 2013 zal begonnen worden met de actualisering van het koninklijk besluit van 17 oktober 2003 tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied, zodat de lessen die getrokken werden uit de oefeningen van de afgelopen jaren erin kunnen worden geïntegreerd. Ook de lessen uit discussies en activiteiten inzake de materie op de (inter)nationale niveaus en de evolutie van de noodplanning en het crisisbeheer in België zullen er in worden ingepast.