Nucleaire veiligheid: veiligheid van en informatie aan de burger als prioriteiten

Noodplanning
Risicocommunicatie
Naar aanleiding van de actie van Greenpeace van vrijdag 5 april 2013 vóór de Wetstraat 16, willen Eerste Minister Elio Di Rupo en vice-Eerste Minister en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet eraan herinneren dat de veiligheid van en de informatie aan de bevolkingsteeds een prioriteit was en is voor de overheden die betrokken zijn bij de noodplanning en het crisisbeheer. Dit geldt voor alle risico’s, ongeacht hun aard (overstromingen, ontploffingen, verkeersongevallen, nucleaire of chemische ongevallen).
BELGA

De waakzaamheid en de veiligheidsvereisten zijn permanent. Het huidige stilleggen van de reactoren van Doel 3 en Tihange 2 voor verder diepgaand onderzoek is daar een bewijs van. Er worden verschillende acties en oefeningen uitgevoerd om de veiligheid van de burgers permanent te optimaliseren.

De Eerste Minister en de minister van Binnenlandse Zaken hebben kennis genomen van het rapport en van de opmerkingen van Greenpeace inzake de nucleaire noodplanning. In januari 2013 werden overigens vertegenwoordigers van Greenpeace ontvangen op het kabinet Binnenlandse Zaken, om met hen de noodplanning en het crisisbeheer inzake het nucleair risico te bespreken. Ook het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken stond ter beschikking van Greenpeace: zo vond op 6 december 2012 een open discussie plaats in de lokalen van het Crisiscentrum. Greenpeace heeft bovendien, zoals het vroeg, alle nationale en provinciale nucleaire noodplannen inzake de Belgische kerncentrales gekregen.

De maatregelen van noodplanning zijn gedetailleerd en aangepast aan de verplichtingen inzake nucleaire activiteit. Bovendien beschikt elke burgemeester en gouverneur over een Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) om zijn gemeente of provincie voor te bereiden om het hoofd te bieden aan elke noodsituatie met het oog op de veiligheid van hun burgers. Dankzij overleg en coördinatie tussen alle betrokken lokale actoren (nood- en interventiediensten, gemeenteambtenaren belast met de noodplanning en het crisisbeheer, experts,…), ziet een Veiligheidscel toe op de operationalisering en de continue verbetering van de noodprocedures en noodplannen. Anticiperen om beter te beheren is steeds de rode draad geweest ten opzichte van de risico's, ongeacht hun aard.

Het nucleair risico, dat al lang geïdentificeerd is, vereist, net als elk ander risico, specifieke noodprocedures en noodplannen. Op nationaal niveau is er een nationaal nucleair en radiologisch noodplan (Koninklijk Besluit van 17 oktober 2003). Op provinciaal niveau beschikken de gouverneurs die betrokken zijn bij de nucleaire noodplanningszones zelf ook over een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP).

Een noodplan evolueert en verbetert echter steeds. Bovendien wordt er momenteel gewerkt aan een actualisering van het nationaal nucleair noodplan op aangeven van de minister van Binnenlandse Zaken en op basis van de lopende evaluaties:

  • om de ontwikkelingen van de noodplanning en de lessen die de voorbije jaren uit nucleaire gebeurtenissen (zoals het nucleair ongeval vanFukushima) en oefeningen getrokken werden, te integreren;
  • in overeenstemming met de internationale besprekingen die gevoerd worden tussen experts en met onze buurlanden;
  • conform de besluiten van de audit van het AIEA in 2010 voor de kerncentrale van Doel (OSART) die met name onderstreepte dat de Belgische overheden hun verantwoordelijkheden ten opzichte van het risico en bij een nucleair incident voorbeeldig opnamen.

 

Met een strikt jaarprogramma, bovenop de deelname aan diverse internationale oefeningen, organiseert het Crisiscentrum elk jaar, in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), vele nucleaire oefeningen om te zorgen voor de permanente verbetering van de noodprocedures en noodplannen van alle betrokken nationale, provinciale of gemeentelijke overheden:

  • elk jaar wordt een oefening georganiseerd voor de kerncentrales van Doel en Tihange;
  • om de 2 jaar wordt een oefening georganiseerd voor het IRE en de nucleaire sites in de regio Mol-Dessel;
  • om de 3 jaar wordt een grootschalige oefening georganiseerd (Doel in 2009 – Tihange in 2012).

 

In november 2012 vond gedurende twee dagen een grootschalige oefening plaats die een incident simuleerde in de kerncentrale van Electrabel in Tihange. Honderden medewerkers van de nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, van de nood- en interventiediensten en van de exploitant van de site, Electrabel, hebben samen hun noodprocedures getest. Dankzij een onuitgegeven ervaring met de hogeschool IHECS en zijn studenten die de media en burgers simuleerden, lieten deze 36 uren van de oefening iedereen toe om zijn plannen en procedures te testen in het kader van een zeer realistische simulatie met permanente interactie. Een synthese van de besluiten van de oefening zal binnenkort verspreid worden, met de voornaamste vaststellingen en de voorziene verbeteracties.

Deze oefeningen en alle acties die ondernomen worden om de veiligheid van de bevolking te garanderen, zullen steeds worden toegepast in het geval van eennucleair risico.

Bij risico’s is de preventieve informatie aan de burgers essentieel. Daarom voerde het Crisiscentrum in maart 2011 een nationale informatiecampagne overde nucleaire risico’s. De website www.nucleairrisico.be bevat nuttige informatie voor iedereen en is permanent toegankelijk. Naast informatiesessiesdie regelmatig georganiseerd worden om de buurtbewoners van een nucleaire site te informeren, wordt om de drie maanden een test van de alarmeringssirenes gehouden om iedereen eraan te herinneren aandacht te hebben voor het seveso- of nucleair risico en de goede reflexen te kennen. Deze test vond gisterenmiddag, donderdag 4 april, nog plaats, met informatie die via de sociale media circuleerde.

  

Ten slotte, herinneren Elio Di Rupo en Joëlle Milquet eraan dat de regering, meer dan ooit, drie prioriteiten heeft:

  • transparantie;
  • waakzaamheid;
  • veiligheid.

 

De veiligheid van de inwoners en werknemers is en zal altijd prioritairblijven bij elke beslissing en bij elke situatieanalyse.