Climathon 2017 – Het Crisiscentrum ten aanzien van klimaatverandering

Noodplanning
klimaatveranderingNoodplannenRisico-analyse
Op 27 oktober 2017 vindt er in meerdere grote steden van de wereld gelijktijdig de Climathon 2017 plaats, een 24u durende hackathon met als thema de wereldwijde klimaatverandering. Ook als Crisiscentrum worden we geconfronteerd met dit risico voor onze maatschappij en nemen we hiervoor de nodige actie.

Nationale samenwerking ten aanzien van de klimaatveranderingen 

In december 2010 keurde de Nationale Klimaatcommissie (NKC) de "Nationale Adaptatiestrategie" goed. Deze strategie voorziet de ontwikkeling van een Nationaal Adaptatieplan (NAP).

Dat Plan loopt voor de periode 2016-2020. In 2018 is er een tussentijdse evaluatie van de vastgelegde acties. Je kan het plan in 3 niveaus opsplitsen:

  • Een Nationaal Plan als koepel,
  • Een federale bijdrage voor alle acties die tot de bevoegdheden van federale departementen behoren,
  • Regionale plannen die voor elk Gewest de acties beschrijven die tot hun bevoegdheid horen

 

Actieve rol van het Crisiscentrum

Het Crisiscentrum neemt deel aan dit nationaal plan rond klimaatverandering om zo het concrete risico’s voor het Belgisch grondgebied met precisie te kunnen definiëren.

Enerzijds willen we de coherentie verbeteren tussen de beheer- en preventiemaatregelen van de nood- (en interventie-)plannen die beïnvloed worden door de klimaatverandering, en anderzijds willen we de coördinatie verbeteren, zowel op federaal niveau als op gewestelijk, provinciaal en lokaal niveau. Dus, als er zich incidenten of rampen met betrekking tot het klimaat voordoen (zoals bijvoorbeeld bosbranden of overstromingen), is het doel de schade aan de personen, het milieu en de infrastructuren te verminderen door preventieve maatregelen te nemen en een goed crisisbeheer te verzekeren.

Hiervoor werken we samen met verschillende partners: de regionale en federale milieudepartementen, de regionale crisiscentra, de academische deskundigen en het KMI. Daarnaast kijken we ook naar de grenszone met onze buurlanden, meer bepaald met de Benelux die ook acties onderneemt in dit kader.

Deze analyse is gebaseerd op de wetenschappelijke analyse van het project Cordex.be dat de internationale aanpak omzet naar het Belgisch niveau.

 

Te volgen tendenzen

Specifiek voor België tekenen er zich bepaalde tendenzen af. Deze geïdentificeerde risico’s moeten echter nog grondiger geanalyseerd worden door de verschillende betrokken partners om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen dienen. Enkele voorbeelden van tendenzen:

  • Verhoging van de temperaturen (vooral in de steden)

Meer hittegolven van hogere intensiteit en langere duur

Impact op de landbouw en op de watervoorraad (vermindering van het grondwater)

Een verhoging van de ozonpieken

  • Toename van de neerslag (voornamelijk in de winter)
  • Toename van stormen (voornamelijk op zee)  

 

Rekening houdend met deze tendenzen, kan iedereen zijn steentje bijdragen, burgers, private organisaties en overheidsinstellingen. Door je weerbaarheid elke dag opnieuw te vergroten, zorg je voor je eigen veiligheid. Samen met onze partners zijn wij overtuigd van deze aanpak en zullen we gedurende de komende jaren blijven inzetten op de ontwikkeling van een cultuur van weerbaarheid binnen onze maatschappij, om zo bij te dragen tot ieders veiligheid.