Nieuws

Dinsdag 20 november vond er een grootschalige nucleaire rampoefening plaats op de site van IRE Fleurus. Deze oefening was een uitgelezen moment om de principes opgenomen in het recent geactualiseerde nationale nucleaire noodplan te testen.
Het koninklijk besluit dat geldt als kader voor het optreden van de gouverneurs en burgemeesters in crisisbeheer, is bijgewerkt en aangepast aan de realiteit op het terrein. Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) en alle betrokken actoren hebben een proces doorlopen om in dit nieuw wettelijk kader alle rollen uit te werken en op elkaar af te stemmen.
Noodplanning
Lokale noodplanning
Kom naar de studiedag op 20 februari 2020 en ontdek de belangrijkste nieuwigheden van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019.
De provinciegouverneurs en het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) zullen de komende drie maanden de burgemeesters, nieuw verkozen of niet, uitnodigen voor een informatiesessie over noodplanning en crisisbeheer.
Onder de risico’s die van dichtbij gevolgd worden, neemt de terreurdreiging een bijzondere plaats in.
Crisisbeheer
HINTransports
Samen leren uit dienstoverschrijdende knelpunten. Lessons learned georganiseerd op 7 mei door HIN.
Acties gevoerd in 2014 en perspectieven voor 2015.
Crisisbeheer
NucleairOefeningen
IRE Fleurus
De oefening van 4 december 2014 werd gevolgd door een lang debriefingproces, waarbij de feedback van alle betrokken actoren werd geanalyseerd. De conclusies van deze oefening zullen in aanmerking worden genomen bij de lopende actualisering van het nieuwe nationaal nucleair noodplan.
Noodplanning
Electriciteit
Met de herfst die de geleidelijke daling van de temperaturen aankondigt, worden de bevoorradingskwesties inzake elektriciteit en het (nieuwe) afschakelplan terug actueel. In België is de bevoorradingszekerheid van elektriciteit aanzienlijk verbeterd sinds vorige winter. Omdat er echter geen nulrisico bestaat, moeten de overheden zich voorbereiden en hun procedures en noodplannen continu actualiseren en verfijnen. Stand van zaken en uitgevoerde acties.

Pagina's