Waakzaamheid en veiligheidsmaatregelen blijven van kracht uit voorzorg

Krisismanagement
TerrorismeVeiligheidsmaatregelen
Het dreigingsniveau 3 wordt verlengd tot maandag 23 februari 2015. De FOD Binnenlandse Zaken – Nationaal Crisiscentrum zorgt voor de coördinatie van de beschermings- en voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van allen.
Nationaal Crisiscentrum

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen en gelet op de (inter)nationale context van de laatste maanden, is het dreigingsniveau voor het hele land bepaald op niveau 3 van 4. Naar aanleiding van een nieuwe evaluatie die op maandag 9 februari 2015 door het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) werd gecommuniceerd, wordt het dreigingsniveau 3 verlengd tot maandag 23 februari 2015. De redenen die geleid hebben tot het verhogen van het dreigingsniveau zijn immers nog altijd van toepassing. Er is evenwel momenteel geen enkele informatie betreffende een concrete dreiging in België.

De FOD Binnenlandse Zaken – Nationaal Crisiscentrum zorgt voor de coördinatie van de beschermings- en voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van allen. De Nationale Veiligheidsraad komt voor de eerste keer bij elkaar op maandag 9 februari 2015 om een stand van zaken van de situatie op te maken.

 
Maatregelen voor de veiligheid van allen

Een maand geleden, op 7 januari 2015, werd Parijs getroffen door een aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en door een gijzeling in een Joodse supermarkt. Sinds 15 januari 2015 zijn door het Federaal Parket verschillende huiszoekingen in België uitgevoerd in het radicaal jihadistisch milieu, in samenwerking met de Politie- en Inlichtingendiensten.

Sinds 7 januari 2015 heeft het Crisiscentrum uit voorzorg veiligheidsmaatregelen getroffen voor verschillende strategische plaatsen. Het Crisiscentrum handelt in het kader van zijn opdracht te gunste van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Belgische Regering: de (inter)nationale gebeurtenissen permanent identificeren en volgen om te zorgen voor de veiligheid van de Belgische bevolking.

Naar aanleiding van de huiszoekingen van 15 januari jongstleden, zijn er verschillende vergaderingen gehouden met de betrokken partners om de eerdere voorzorgsmaatregelen aan te passen. Omwille van de efficiëntie en voor de veiligheid van de betrokken plaatsen en personen, worden de veiligheidsmaatregelen niet verder gedetailleerd.

Gelet op de verlenging van het niveau 3, worden de bestaande veiligheidsmaatregelen verlengd. Deze maatregelen worden permanent geëvalueerd en kunnen indien nodig aangepast worden. Het Crisiscentrum zal dit in voorkomend geval collegiaal bespreken met de betrokken partners.

De politieke, administratieve en gerechtelijke overheden, evenals de politie- en inlichtingendiensten zijn alert en volgen de situatie van dichtbij. Hoewel men waakzaam moet zijn, wordt vooral een beroep gedaan op de burgerzin van iedereen.


Iedereen waakzaam

In het dagelijkse leven worden zichtbare en minder zichtbare maatregelen genomen om de bescherming van de bevolking, de prominenten en de instellingen in België te verzekeren. Dit is de taak van de FOD Binnenlandse Zaken – Nationaal Crisiscentrum.

De waakzaamheid geldt evenwel voor iedereen en heeft betrekking op alle actoren van het openbaar, economisch en sociaal leven van ons land. Elke burger zorgt mee voor de doeltreffendheid van de aanwending van de veiligheids- en beschermingsmaatregelen die uit voorzorg genomen worden.

Om u te helpen om zo goed mogelijk te reageren en te handelen, vindt u hierna enkele tips die u kan volgen in verband met dit risico:  
• Integreer een zekere waakzaamheid in het dagelijkse leven;
• Wanneer u iets verdacht opmerkt, omdat de activiteit u ongebruikelijk lijkt en omdat ze niet kenmerkend is voor de plaats waar u zich bevindt, meld dit dan aan de lokale politie;
• Volg de aanbevelingen van de bevoegde overheden en diensten, in het bijzonder in openbare ruimten door bijvoorbeeld de toegang te vergemakkelijken voor de hulp- en interventiediensten in geval van een incident;
• Indien u naar het buitenland moet gaan, volg dan eveneens de aanbevelingen van Buitenlandse Zaken: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/