Solidair ons energieverbruik beperken

Electriciteit
​De kans op elektriciteitsschaarste lijkt deze winter reëel. Als we de bevolking kunnen aanmoedigen om het energieverbruik te verminderen, kunnen we allen samen een afschakeling voorkomen – een ultieme maatregel die trouwens pas wordt gelanceerd als het verminderde energieverbruik niet volstaat.

Al sinds deze zomer komt het risico op een verstoring van de elektriciteitsbevoorrading deze winter ruim aanbod in de nationale media. Over heel het land worden er lezingen, infodagen en seminaries georganiseerd. Het ziet er bovendien niet naar uit dat de aandacht voor dit risico snel zal verminderen.

Risico-analyse

Door een combinatie van twee belangrijke onvoorziene gebeurtenissen, met name de gelijktijdige stopzetting van twee kernreactoren om veiligheidsredenen (Doel 3 en Tihange 2) en een technisch incident dat geleid heeft tot de stopzetting van de reactor Doel 4, is maar liefst 27% van het Belgische productiepark momenteel onbeschikbaar.

Hoewel deze verminderde productiecapaciteit deels wordt opgevangen door de strategische reserve  van 850 MW (1 MW = 1 megawatt of 1 miljoen watt) aangelegd onder de vorige regering, wijzen de analyses van de Belgische transmissienetbeheerder ELIA uit dat, in geval van een ongewijzigde situatie, de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd kan worden tijdens een koudegolf. Bij dalende temperaturen stijgt immers de elektriciteitsconsumptie.  In een dergelijke situatie situeert het risico op een tekort in de elektriciteitsbevoorrading zich hoofdzakelijk tussen 17u en 20u, wanneer consumptie in België traditioneel het hoogste is.

De recente heraankoppeling aan het net, tijdens de nacht van 19 op 20 oktober, van de kerncentrale van Tihange 1 verandert niets aan deze risico-inschatting. Haar stillegging voor onderhoud en haar nieuwe beschikbaarheid tijdens de winter werden immers van bij aanvang mee opgenomen in de analyses van ELIA.

 

Gevolgen

Aangezien een elektriciteitsschaarste de activatie van het afschakelplan kan noodzaken en dus de elektriciteitsbevoorrading kan verstoren, houdt een elektriciteitsschaarste ook risico’s in voor het goed functioneren van het socio-economisch leven van het land : de handhaving van de openbare orde, de civiele veiligheid en de volksgezondheid (Gevolgen van stroompanne).

Bijgevolg werken de burgemeesters, gouverneurs, het Nationaal Crisiscentrum, de interventiediensten en tal van socio-economische actoren intensief samen om de mogelijke impact van een dergelijke afschakeling te analyseren en het crisisbeleid ten aanzien hiervan uit te tekenen (Afschakeling: de overheden bereiden zich voor).

Niettegenstaande dat de betrokken overheden hun verantwoordelijkheid opnemen door zich voor te bereiden op het beheren van een dergelijke noodsituatie, vormt de activatie van het afschakelplan slechts een allerlaatste redmiddel om een black-out (en algemene uitschakeling van het elektrisch systeem) te vermijden.

Lancering van de Off-On campagne

Voor er over gegaan moet worden tot deze “extreme” actie, kunnen er allerhande maatregelen genomen worden om de elektriciteitsconsumptie te doen dalen en zo het evenwicht met het beschikbare aanbod te handhaven.  Hiervoor zal echter iedereen, alle overheden , bedrijven en burgers, zijn steentje moeten bijdragen. Enkel door gemeenschappelijk en solidair onze consumptie te verminderen zullen we in geval van schaarste een activatie van het afschakelplan kunnen vermijden.

Om deze collectieve bijdragen te stimuleren en elkeen aan te zetten om in solidariteit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen, hebben de 4 ministers van Energie (federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem, Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom, Waals minister van Energie Paul Furlan en Brussels minister van Energie Céline Fremault) op 3 november de sensibiliseringscampagne “Off-On” opgestart. Via deze campagne worden ook tips meegegeven om de periode van stroomonderbreking veilig te overbruggen.

Het succes van deze campagne om een elektriciteitsschaarste te vermijden, staat of valt bij de participatie en de ondersteuning die ze krijgt van de burgers en de verschillende maatschappelijke en private  actoren.

Bijgevolg roepen we ook jou op om naar de website www.OffOn.be te gaan kijken en zelf initiatieven te nemen om jouw consumptie te verminderen en een activatie van het afschakelplan mee helpen te vermijden.