Wetteren: 1 jaar later

Crisisbeheer
HINTransports
Samen leren uit dienstoverschrijdende knelpunten. Lessons learned georganiseerd op 7 mei door HIN.

De Infodag Lessons "Learned over het treinongeval van Wetteren" werd georganiseerd op 7 mei 2014 door het Hoger Instituut van de Noodplanning.

Zoals elke Lessons Learned werd geprobeerd om niet te enkel te blijven stilstaan bij het ongeval zelf, dat zich bijna dag op dag een jaar geleden heeft voorgedaan, maar  wou men vooral dieper ingaan op een aantal geïdentificeerde probleempunten en hiervoor mogelijke oplossingen voorstellen.

 

Gemeentelijke noodplanning 

Een eerste aandachtspunt dat tijdens deze infodag naar voren kwam, had betrekking op de voorbereiding van de gemeenten op noodsituaties. Het belang van een goed uitgebouwd crisiscentrum, met alle nodige technische voorzieningen, en de organisatie van de gemeentelijke structuren (bijvoorbeeld het telefooninformatiecentrum) werd nogmaals onderlijnd, aangezien het gemeentelijk niveau vaak als eerste zal worden aangewezen om de noodsituatie te beheren. Ook dienen de geschikte opvangcentra (eventueel met mogelijkheid tot overnachting) te worden opgelijst, evenals de mogelijke plaatsen voor het opstellen van een Commandopost operaties (CP-Ops).

 

Opleiding DIR-CP-OPS

Binnen die CP-Ops bestaat een grote nood aan goed opgeleide directeurs. Momenteel bestaat er geen uniforme opleiding voor Dir-CP-Ops, waardoor die functie op verschillende manieren wordt uitgeoefend. Belangrijk is dat er binnen de nieuwe hulpverleningszones de nodige specialisaties worden vastgelegd.

 

Informatie aan de bevolking 

De rol van de media inzake de informatie aan de bevolking mag niet onderschat worden. Binnen de provincie Oost-Vlaanderen werden afspraken gemaakt met de regionale Tv-zenders en met Radio 2, om in geval van een noodsituatie een ticker op het scherm te krijgen met informatie voor de bevolking. Dit kan zeker als een goede praktijk worden beschouwd naar andere provincies toe.

Bovendien is het belangrijk dat er vanuit de overheid aandacht blijft bestaan voor de vragen van de bevolking, ook in de nafase. Naast de informatiemomenten in de eerste weken na het treinongeval, werden nog vier grote informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners. Zij dienen immers het gevoel te behouden dat er nog steeds aan hun welzijn gedacht wordt.

 

Specifieke brandweermiddelen

Uit één van de presentaties van de Infodag bleekt dat er specifieke brandweermiddelen voor spoorwegongevallen werden ontwikkeld binnen het project Diabolo (luchthaven Zaventem). Dit is een zeer positieve vooruitgang, maar het is wel belangrijk dat iedereen van deze middelen gebruik kan maken aan de hand van een centraal verdeelpunt.

 

Information Management 

Logboek in crisis

Het logboek is een belangrijk maar niet makkelijk te realiseren instrument tijdens een noodsituatie. Tijdens een noodsituatie geeft het logboek een goed en volledig overzicht van hetgeen besproken en besloten werd, dus het is belangrijk dat het een eenvoudig logboek is dat op verschillende plaatsen zichtbaar is (coördinatiecomité, CP-Ops, Crisiscentrum, …). De provincie Oost-Vlaanderen zal in de toekomst eveneens instappen op OSR.

 

Cartografie

Ten slotte kon tijdens het treinongeval te Wetteren ondervonden worden dat een goede cartografie noodzakelijk is. Belangrijk is dat binnen de verschillende cellen (CP-Ops, CC, Crisiscentrum, …) met dezelfde kaarten wordt gewerkt, zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt. Momenteel wordt binnen de FOD Binnenlandse Zaken gewerkt aan een project met het Nationaal Geografisch Instituut, dat hiervoor eventueel een oplossing zou kunnen bieden. 

 

Financiële aspecten van noodsituatie

Er is nood aan een duidelijk overzicht van de financiële aspecten van een noodsituatie. Tot op heden is het nog steeds niet duidelijk wie welke kosten kan betalen en welke procedures gevolgd dienen te worden om bepaalde zaken terugbetaald te krijgen. Deze onduidelijkheden kunnen een efficiënt beslissingsproces in het gedrang brengen. Eén van de pistes die naar voren wordt geschoven, is de creatie van een rampenfonds voor alle soorten noodsituaties. Nu moet men vaak jarenlang wordt op het gerechtelijk proces om een schadevergoeding te kunnen terugvorderen.

 

 

Dit is uiteraard slechts een greep uit de besproken onderwerpen. Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de presentaties van de verschillende sprekers tijdens deze infodag.