Oefening kerncentrale Doel – eerste indrukken

Crisisbeheer
OefeningenNucleairNoodplannen
Op 22 oktober 2013 vond een oefening plaats waarbij een nucleair incident werd gesimuleerd in de kerncentrale van Electrabel in Doel. De nadruk lag op de beleidsmatige afstemming van beschermingsmaatregelen voor bevolking en de voedselketen, met een beperkte interventie op het terrein.

Fictief scenario

Het oefenscenario voorzag in een technisch defect in één van de reactoren in de kerncentrale. Er was een probleem met de koeling van de reactor die in revisie was. In het scenario was er kunstmatig voor gezorgd dat er simultaan defecten waren in de verschillende veiligheidsmechanismen om de situatie onder controle te krijgen. Na verloop van tijd escaleerde de situatie verder, wat uiteindelijk leidde tot een beperkte lozing buiten de site.

Uit voorzorg werden beschermingsmaatregelen genomen voor de betrokken bevolking : schuilen, en in een latere fase ook inname van jodiumtabletten. Een evacuatie werd overwogen, maar uiteindelijk bleek deze actie in dit scenario niet nodig. Wel werden voor de voedselveiligheid maatregelen getroffen in een ruimere omgeving, zoals het afdekken van de geoogste gewassen en het binnenbrengen van het melkvee.<?xml:namespace prefix = o />

Eerste indrukken

De oefening toonde aan dat het belangrijk is om regelmatig te oefenen, om vertrouwd te raken met de uiteenlopende procedures. Bij complexe noodsituaties als deze -waarbij diverse overheden, hulpdiensten, experten en de uitbater van de centrale betrokken zijn- is ook het informatiebeheer en de informatiedoorstroming tussen deze actoren een aandachtspunt.  De snelheid van informatiedoorstroming is cruciaal om efficiënt en vertrouwenwekkend te kunnen reageren : zowel naar de uitvoering en operationalisering van de beslissingen en maatregelen, als naar de informatie van de bevolking.

Er zijn verschillende types van oefeningen, met een andere mate van operationele inzet. Omdat dit een beperkte oefening was, miste de oefening op sommige momenten een terugkoppeling van de buitenwereld. Bij andere oefeningen wordt dit ondervangen door een simulatie van de mediadruk en vragen van de bevolking, zoals dat nog in november 2012 werd georganiseerd voor de kerncentrale in Tihange. Die ‘sense of urgency’ ontbrak nu ten dele.

 

Verdere acties

Dit zijn slechts de eerste indrukken, op basis van een korte rondvraag van enkele diensten. Een meer uitgebreide en grondige analyse zal komende maanden plaatsvinden. Elk van de deelnemende entiteiten aan de oefening zal daarbij zijn vaststellingen oplijsten. Uit die evaluatie kunnen dan verbeterpunten volgen, ter verfijning van de bestaande procedures, met het oog op de bescherming van de bevolking bij een noodsituatie.

Op dit moment wordt het nucleair noodplan in zijn totaliteit tegen het licht gehouden.  Verbeterpunten uit vorige oefeningen of uit verbeterprojecten die de voorbije jaren tot stand zijn gekomen, worden daarin meegenomen. Ook de conclusies van deze oefening zullen op die manier aan bod komen. Om dit proces te realiseren, worden verschillende werkgroepen opgericht: nationaal, provinciaal, gemeentelijk, interdisciplinair en internationaal. Dit moet tegen 2015 resulteren in een herwerkte versie van het nationaal nucleair noodplan. Eerder werd een gelijkaardige analyse gemaakt, waarbij het noodplan uit 1991 werd geactualiseerd (Koninklijk Besluit 17 oktober 2003). In 2015 is een oefening van grote omvang gepland voor de site in de regio Mol-Dessel.

De oefening kwam tot stand dankzij de inzet van en samenwerking met de diensten van de gouverneur van Oost-Vlaanderen en Antwerpen, met de gemeente Beveren en Stad Antwerpen, met de diverse disciplines, met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, het Federaal Voedselagentschap, de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie.