Naar een veiligere samenleving in het belang van de burger

AD Crisiscentrum
Acties gevoerd in 2014 en perspectieven voor 2015.

Het Crisiscentrum waakt samen met haar partners 24u/7d over de civiele en politionele veiligheid.

Elke burger draagt eveneens voor zijn deel bij tot zijn veiligheid door zich te informeren over de risico’s en door zich erop voor te bereiden.

Overheden en burgers nemen dus samen de dagelijkse veiligheid of de veiligheid in crisistijd in handen.

 

Dit is een overzicht van de voornaamste acties die in 2014 in deze optiek zijn gevoerd door het Crisiscentrum.

Crisisbeheer

Aanslag op het Joods Museum

Bij de aanslag op het Joods Museum van België in Brussel op 24 mei 2014, heeft het Crisiscentrum gecoördineerd tussen de politie- en de inlichtingendiensten, en met de Joodse gemeenschap om adequate beschermingsmaatregelen te verzekeren.

Strijd tegen Ebola

In de strijd tegen ebola heeft het Crisiscentrum samengewerkt met de FOD Volksgezondheid via een nationale coördinatie Ebola. Die kan de situatie, het risico en de genomen initiatieven opvolgen. De tenlasteneming van een zieke persoon op het Belgisch grondgebied, de repatriëring van een Belg vanuit de getroffen regio of de opvolging van vluchten uit Afrika die aankomen op de luchthaven van Brussel-Nationaal, zijn besproken met alle betrokken actoren. Het Crisiscentrum heeft ook meegewerkt aan de communicatiestrategie (www.info-ebola.be).

Noodplanning en oefeningen

Noodplan tegen elektriciteitsschaarste

In het kader van het nationaal plan tegen elektriciteitsschaarste heeft het Crisiscentrum samen met zijn partners de impact geanalyseerd van een eventuele afschakeling bij elektriciteitsschaarste. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen ter bescherming van de infrastructuur die nodig is voor de elektriciteitsbevoorrading van België. Het Early Warning System (EWS) is gebruikt om privépartners te verwittigen voor dreigingen tegen telecommunicatie- en elektriciteitsinfrastructuur. Daarnaast is meegewerkt aan de lancering van de informatiecampagne Off-On die talrijke adviezen en initiatieven bevat om het energieverbruik te verminderen.

42 Seveso-oefeningen

In 2014 heeft het Crisiscentrum in het kader van het Seveso-risico 42 oefeningen georganiseerd voor Seveso-sites “hoge drempel”, in samenwerking met de noodplanningsdiensten van de betrokken gouverneurs. Voor elke onderneming zijn gestandaardiseerde fiches opgesteld zodat elke betrokken actor andere specifieke oefeningen kan organiseren om zijn noodprocedures te verbeteren.

Veiligheid bij grote evenementen

Bezoeken en topontmoetingen

Van 20 maart tot 3 april 2014 heeft België een uitzonderlijke concentratie van Europese en NAVO-toppen gekend, evenals de bezoeken van de Amerikaanse en de Chinese president. De komst van 130 delegaties van staatshoofden en regeringsleiders heeft in deze twee weken een buitengewone organisatie vereist. Dit was ook het geval voor de G7 in juni 2014 in Brussel. Het Crisiscentrum heeft met zijn partners gezorgd voor een evenwicht tussen de veiligheidsaspecten, het protocol en de beperking van de hinder voor de bewoners van de wijken waar deze evenementen hebben plaatsgevonden.

Samenwerking bij grote evenementen

Zelf heeft het Crisiscentrum 1.035 evenementen opgevolgd in 2014. Of het nu gaat om gewone manifestaties, sportieve gebeurtenissen of volksevenementen, het Crisiscentrum staat dagelijks in voor de coördinatie van de veiligheid van grootschalige evenementen die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de openbare orde en de veiligheid van de bevolking. Om de veiligheid bij grote evenementen te waarborgen, is een multidisciplinaire vragenlijst opgesteld voor de organisatoren en de lokale overheden.

 

Informatie over noodsituaties

Be-Alert: 2,5 miljoen contacten

In maart 2014 is het proefproject Be-Alert gelanceerd. 33 gemeenten en 11 federale diensten van de gouverneurs hebben dit getest. De gemeente Zelzate heeft het kunnen gebruiken tijdens een reële noodsituatie (een industriebrand op 7 november 2014). Eind 2014 bevat de databank ongeveer 2.500.000 contacten. Burgers kunnen zich via www.be-alert.be inschrijven om geïnformeerd te worden in geval van een noodsituatie. Er zijn filmpjes gemaakt, die in gebarentaal uitleggen hoe doven zich kunnen inschrijven.

Communiceren over risico’s

In november 2014 is een website met informatie over risico’s gelanceerd: www.risico-info.be. Via deze site krijgen de burgers een beter idee van de risico’s rondom hen, zodat ze zich kunnen beschermen tegen en voorbereiden op bepaalde noodsituaties.

De website biedt talrijke adviezen voor concrete en makkelijk uitvoerbare acties: een noodkit maken, weten hoe je veilig moet schuilen of evacueren, weten wat te doen in geval van een overstroming, een bosbrand of een elektriciteitsschaarste. “Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.”: deze website sensibiliseert het publiek over de principes van zelfredzaamheid en solidariteit bij een noodsituatie.

Tegelijk zijn richtlijnen verspreid om de lokale overheden te helpen om te “Communiceren over de risico’s”.

Perspectieven 2015

Nucleair risico: actualisering en professionalisering

Het nucleair risico vereist specifieke procedures en noodplannen. Op nationaal niveau wordt het nationaal nucleair en radiologisch noodplan van 2003 geanalyseerd om in 2015-2016 te beschikken over geactualiseerde procedures op nationaal en lokaal niveau.

Terwijl er in 2014 een specifieke oefening georganiseerd is voor de site van het Nationaal Instituut voor Radio-Elementen (IRE) in Fleurus, zal er in 2015 een grootschalige oefening opgezet worden voor de nucleaire sites in Mol-Dessel om de vooruitgang van de actualisering van het nationaal nucleair noodplan te testen.

Radicalisme: een voortgezette coördinatieactie voor de veiligheid van iedereen

De radicalisering, een internationaal fenomeen dat verschillende Europese landen treft en dat heeft geleid tot het vertrek van Belgen naar Syrië, wordt in België van dichtbij gevolgd. In 2014 werden er in België talrijke acties gevoerd door de overheden - en er zullen er nog volgen in 2015 - om dit fenomeen een halt toe te roepen. Door rekening te houden met de recente evoluties, zal het Crisiscentrum in 2015 meewerken aan de herziening van het bestrijdingsplan tegen radicalisering.

Op het Crisiscentrum komen de politie- en inlichtingendiensten, het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD), algemene directies van de FOD Binnenlandse Zaken (Dienst Vreemdelingenzaken en Algemene Directie Veiligheid en Preventie) en de FOD Buitenlandse Zaken regelmatig samen. Ze wisselen informatie uit, bestuderen de beslissingen over te nemen maatregelen en verdelen de uit te voeren taken. In 2015 zal het Crisiscentrum verder meewerken aan de versterking van de maatregelen in de strijd tegen het gewelddadig radicalisme, met name met betrekking tot het informatiebeheer aangaande de “Foreign Fighters”.

De informatie beheren om het crisisbeheer te versterken

Het Crisiscentrum zal in 2015 een aanbesteding voor een beveiligd webportaal lanceren teneinde de toegankelijkheid en de verspreiding van informatie inzake noodplanning en crisisbeheer te optimaliseren. Dit multidisciplinair veiligheidsplatform, dat 24u/7d beschikbaar is voor de betrokken overheden en nood- en interventiediensten, stelt ook eenzelfde methodologie voorop voor het informatiebeheer bij noodsituaties.

Het definitieve BE-Alert

Het voltallige team bereidt de procedure voor de overheidsopdracht voor, die het zal mogelijk maken om de leverancier van het toekomstige BE-Alert systeem te selecteren.

Na het bestek te hebben gepubliceerd, in de loop van de lente, zal men potentiële leveranciers selecteren en vervolgens met hen onderhandelen. Op het einde van de procedure, zal één enkele leverancier geselecteerd worden. Na deze verschillende stappen, zal een nieuw BE-Alert platform geleverd worden dat beschikbaar zal zijn voor de burgemeesters en de gouverneurs, alsook voor de federale regering.

BE-Alert zal een evolutief en dynamisch tool zijn, dat zich aanpast aan de realiteit en de eisen van de crisiscommunicatie, om een snelle, betrouwbare en precieze alarmering te verschaffen aan de burgers die betrokken zijn bij een noodsituatie.

 

Meer informatie en feedback over de activiteiten van de andere Algemene Directies van de FOD Binnenlandse Zaken vindt u in het volledige verslag: Activiteitenverslag 2014 van de FOD Binnenlandse Zaken