WET 10/07/2006 - Analyse van de dreiging

Openbare Veiligheid
Loi

Het Crisiscentrum neemt maatregelen op basis van een evaluatie van de dreiging.

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) is bij de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, belast met de evaluatie van de dreiging op het vlak van terrorisme en extremisme. Het Koninklijk Besluit van 28 november 2006 (pdf) geeft uitvoering aan de wet.

De wet voorziet dat de ondersteunende diensten daartoe aan het OCAD alle relevante inlichtingen moeten meedelen en deskundigen moeten detacheren. Die ondersteunende diensten zijn de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de politiediensten, de FOD Financiën (Administratie der Douane en Accijnzen), de FOD Binnenlandse Zaken (Dienst Vreemdelingenzaken), de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Buitenlandse Zaken.

Het OCAD staat onder het gemeenschappelijke gezag van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken. Zowel het OCAD als de ondersteunende diensten zijn onderworpen aan de controlebevoegdheden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen - en veiligheidsdiensten.

De inlichtingendiensten werken binnen een door de Regering vastgelegd inlichtingen- en veiligheidsbeleid. Hiervoor werd een Ministerieel Comité en een College voor inlichting en veiligheid in het leven geroepen. De ADCC maakt deel uit van het College voor inlichting en veiligheid, zoals bepaald bij Koninklijk Besluit van 14 februari 2006.