Weerbaarheid

Weerbaarheid

Weerbaarheid, dat is de kracht om als samenleving het hoofd te kunnen bieden aan een noodsituatie, ze te kunnen doorstaan en opnieuw te boven te komen. Overheids- of privéorganisaties kunnen weerbaar zijn, maar ook jij, als burger, kan een steentje bijdragen door je weerbaarheid te vergroten.

Als Crisiscentrum beseffen we hoe belangrijk een weerbare maatschappij is. Daarom namen we in 2009 al proactief actie en ontmoetten we onze partners om samen een risicocultuur te ontwikkelen in België. Door middel van thematische opleidingen en informatie, brochures en gidsen of via wetenschappelijk onderzoek en doelgerichte communicatieacties wilden we betrokken overheden, diensten en organisaties aanzetten tot een betere voorbereiding op risico's en crisissen. Sinds 2014 neemt dit soort initiatieven alleen maar toe en betrekken we ook de burger: de overheden kregen praktische tips rond Communiceren over risico's en het platform Risico-info.be werd gelanceerd.

Rekening houdend met nieuwe risico's en de evolutie van onze informatiemaatschappij, kan iedereen, zowel burgers, private organisaties als overheidsinstellingen, bijdragen tot de algemene veiligheid door zijn/haar eigen weerbaarheid elke dag opnieuw te vergroten. Samen met onze partners zijn we als Crisiscentrum overtuigd van deze aanpak. De komende jaren zullen we dan ook nog meer inzetten op de ontwikkeling van een ‘weerbare’ maatschappij.

Iedereen weerbaar

Noodsituaties hebben een grote destabiliserende impact op (het socio-economische leven) van de inwoners van een land of regio. Om snel te kunnen optreden, moet elke Belgische overheid die instaat voor crisisbeheer (Minister van Binnenlandse Zaken, gouverneurs en burgemeesters) dagelijks aandacht besteden aan risicopreventie en crisisvoorbereiding. Deze overheden ontwikkelen noodplannen door de risico's op hun grondgebied te identificeren en te analyseren, maar ook door hun acties bij een noodsituatie uit te werken en deze regelmatig te testen. Deze noodplannen zijn noodzakelijk, maar nog niet voldoende.

Weerbaarheid houdt namelijk ook in dat inwoners voorbereid moeten zijn op onverwachte gebeurtenissen die zich in het dagelijks leven kunnen voordoen.  Voor het Crisiscentrum heeft de burger een centrale plaats in de risicopreventie en het beheer van een noodsituatie. Risico's zijn steeds aanwezig in ons dagelijks leven, of het nu om natuurlijke, technologische, veiligheids- of gezondheidsrisico’s gaat. Iedereen moet risico's kunnen identificeren, ze begrijpen en vervolgens juist reageren in geval van een noodsituatie. Je bewust zijn van risico's is een stap in de goede richting naar een grotere weerbaarheid.

Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.

Om goed te kunnen reageren, moet iedereen zich kunnen informeren over de risico's in zijn/haar omgeving, over de acties van de overheden en over de acties die hij/zij zelf kan ondernemen voor zijn/haar eigen veiligheid en die van zijn/haar gezin.

Vervolgens kan je jezelf als geïnformeerde burger voorbereiden op een correcte reactie in alle omstandigheden. Afhankelijk van de situatie moet je bv. in staat zijn alarm te slaan of de juiste actie ondernemen als je zelf verwittigd wordt. Je moet snel kunnen schuilen wanneer je een bericht van BE-Alert ontvangt of op een veilige manier kunnen evacueren als de overheden dat aanbevelen.

In samenwerking met zijn partners wil het Crisiscentrum de burgers bewust maken van en vormen op het vlak van de risico's, door middel van de tool Risico-info.be. In januari 2017 werd een Facebook-groep opgericht @RiskInfoBE. Daarnaast voerden we preventieve informatieacties: ontmoetingen op het terrein rond de Seveso-sites, pedagogische video's over alarmering of informatie over risico's en crisissen.

Een hogere weerbaarheid ontwikkelen is een uitdaging voor onze moderne samenleving. Daarmee bieden we ook antwoord aan de wensen en noden van inwoners om zelf in te staan voor hun eigen veiligheid. Aangezien wij als Crisiscentrum een belangrijke rol spelen in het crisisbeheer, hebben wij de aanzet gegeven. Maar iedereen moet zich persoonlijk engageren om de overheden in geval van een noodsituatie te helpen: jezelf kunnen beschermen, je gezin beschermen, correct alarm slaan, efficiënt handelen of geen nieuwe incidenten in de hand werken. Bij een noodsituatie spelen al deze factoren mee en kunnen deze het werk van de overheden verlichten en de weerbaarheid vergroten.