Verscherpte veiligheidsmaatregelen uit voorzorg

Terrorisme
Crisisbeheer
Volgend op de huiszoekingen door het Federaal Parket en de Federale Politie op donderdag 15 januari 2015, is het dreigingsniveau verhoogd naar niveau 3 op 4. Uit voorzorg zijn verscherpte veiligheidsmaatregelen genomen, met het oog op de veiligheid van de bevolking.

De huiszoekingen van afgelopen donderdag 15 januari door het federaal parket en de federale politie tonen de permanente opvolging van de situatie en de nauwe samenwerking tussen alle betrokken overheden en diensten om toe te zien op de veiligheid van de bevolking.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen, en uit voorzorg, heeft het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) zijn evaluatie van de terroristische dreiging voor het hele land opgetrokken naar niveau 3 op 4, met bijzondere aandacht voor de politiediensten en hun gebouwen.

De verschillende dreigingsniveaus zijn vastgelegd door een koninklijk besluit van 28 november 2006. Elke evaluatie bepaalt het dreigingsniveau door zich te baseren op een beschrijving van de ernst en de waarschijnlijkheid van het gevaar of van de dreiging. Het « Niveau 3 of ERNSTIG » betekent dat de dreiging ten aanzien van de persoon, de groep of het evenement waarvoor een analyse gemaakt werd, mogelijk en waarschijnlijk is.

Er zijn onmiddellijk meerdere vergaderingen gehouden op de FOD Binnenlandse Zaken – het nationaal Crisiscentrum om de al bestaande veiligheidsmaatregelen aan te passen. Er zijn specifieke en aanvullende maatregelen genomen omte zorgen voor de veiligheid van de bevolking en van de politiediensten (zoals de heroriëntering van de politietaken naar bepaalde strategische plaatsen). Omwille van de efficiëntie en voor de veiligheid van de betrokken personen, worden de veiligheidsmaatregelen niet verder gedetailleerd.

Op basis van de evaluaties stelt het Crisiscentrum aan de minister van Binnenlandse Zaken de gepaste voorzorgs- en/of beschermingsmaatregelen voor die genomen moeten worden. Wanneer ze goedgekeurd worden, dan worden de maatregelen meegedeeld aan de politie- en inlichtingendiensten die zelf belast zijn met de uitvoering van deze maatregelen:

  • de lokale politie is belast met de uitvoering van de maatregelen op het grondgebied van haar zone,
  • de federale politie levert gespecialiseerde en zo nodig niet-gespecialiseerde ondersteuning

De geldende maatregelen kunnen verhoogd of verlaagd worden of onveranderd blijven. Zo nodig roept het Crisiscentrum de betrokken partners samen voor een vergadering waarop een evaluatie van de dreiging gemaakt wordt en de maatregelen collegiaal besproken worden.

De politieke, bestuurlijke en gerechtelijke overheden en de politie- en inlichtingendiensten zijn alert en volgen ze de situatie van nabij op. Hoewel men waakzaam moet zijn, wordt vooral beroep gedaan op de burgerzin van iedereen.