Risico Analyse

Risico's zijn altijd aanwezig in onze samenleving, zowel in je persoonlijke levenssfeer (bv. een ongeval bij het sporten, een auto-ongeluk of brand bij je thuis) als in je ruimere omgeving (bv. een chemisch incident bij een bedrijf of een overstroming).
Risico analyse

Het Nationaal Crisiscentrum is verantwoordelijk voor noodplanning en crisisbeheer. In het huidige veiligheidsklimaat waar er steeds meer, nieuwe en veelzijdige risico’s voorkomen, zorgt het Nationaal Crisiscentrum continu voor vernieuwing en modernisering, onder andere op het gebied van risicoanalyse.

In samenwerking met andere overheidsdiensten, hulpdiensten en private partners, ontwikkelt het Nationaal Crisiscentrum de methodes van risicoanalyse op basis van de al bestaande vakkennis van o.a. kritieke infrastructureb en het Sevesorisico.
 

Risicobeleid 

Volgende stappen dragen bij tot een geïntegreerd risicobeleid en een optimale voorbereiding op voorzienbare noodsituaties:

1. Identificeren van nationale risico's en hun prioriteiten bepalen.

2. Diepgaandere analyse van de verschillende risico's en hoe ze zich onderling verhouden.

3. Beheer van de risico's: nemen van aangepaste maatregelen, aanbevelen van normen, uitwerken van noodplannen.
 

Activiteitenverslag 2018 - Analyse van 67 risicoscenario's: met de steun van een honderdtal experts, coördineerde het Crisiscentrum een grootschalige risicoanalyse. Samen namen ze 67 risicoscenario’s onder de loep die zich vervolgens rangschikten op basis van de waarschijnlijkheid en de impact op mens, maatschappij, milieu en economie. Deze analyse is een eerste stap om de  zelfredzaamheid van onze samenleving verder te versterken. Bekijk hoe je je kan voorbereiden via deze website . 

 

Risicocyclus

Binnen de risicocyclus is de risico-identificatie de eerste stap. Een duidelijke identificatie van risico’s maakt het mogelijk om in latere fases risico’s diepgaander te analyseren, door o.a. risico-objecten in kaart te brengen, cascade-analyses uit te werken of bestaande maatregelen te inventariseren om het restrisico te bepalen. Dit alles zal ertoe bijdragen om op een meer efficiënte en doelgerichte wijze preventie, voorbereiding en crisisbeheer te organiseren.

Deze risico-identificatie is een nationaal instrument. Dat wil zeggen dat er over verschillende bevoegdheden is gewerkt. Onze diensten hebben een brede scope aan risico’s in kaart gebracht en geëvalueerd, die verder gaan dan de bevoegdheden van het Nationaal Crisiscentrum, en zelfs van de federale overheid. Net zoals reeds het geval is binnen andere missies van het Nationaal Crisiscentrum, zijn wij in de eerste plaats coördinator en facilitator. De expertise ligt bij de experten.

Het Nationaal Crisiscentrum heeft een duidelijke doelstelling: we willen de kans dat de risico's die tot onze bevoegdheid behoren zich voordoen verkleinen. Als ze zich toch voordoen, willen we proberen de impact op mens, maatschappij, milieu en economie zo beperkt mogelijk te houden.

Een duidelijk beeld van de risico’s kan zorgen voor een uitbreiding of verfijning van de bestaande noodplanning en helpt bij het beheer van noodsituaties.