Privé-sector

Early Warning SystemBescherming van de ondernemingen
Openbare Veiligheid
Op 6 maart 2009 trad een informatienetwerk tegen terroristische dreigingen formeel in actie in ons land. Bedrijven en overheidsdiensten zullen via een vaste procedure informatie uitwisselen om de economische sector en hun personeelsleden zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijke terroristische aanslagen.
Electriciteitspiloon

De Federale Overheidsdiensten van Justitie en Binnenlandse Zaken hebben het informatienetwerk opgezet in nauwe samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Het informatienetwerk is een deeltje van een uitgebreider arsenaal dat de overheid al eerder in werking heeft gesteld in de strijd tegen het terrorisme (van gerechtelijke onderzoeken tot het Coördinatieorgaan van de Dreigingsanalyse).

Doelstelling

Bedoeling is dat een bedrijf dat bijvoorbeeld aan zijn toegangspoort dagen na elkaar dezelfde wagen ziet halt houden, de overheid daarover inlicht zodat dit kan worden onderzocht. Blijkt het incident echt verdacht, of heeft een ander bedrijf bijvoorbeeld zelfde feiten met dezelfde wagen vastgesteld, dan kan via het netwerk een hele sector worden gewaarschuwd. Omgekeerd zal de overheid, als er bijvoorbeeld een algemene dreiging is uitgesproken tegen een bepaalde bedrijfssector, die sector waarschuwen.

De uitwisseling van informatie over verdachte elementen gebeurt in een vroeg stadium - “early warning” -, zodat de ware aard van de dreiging snel kan worden onderzocht. Door het samenbrengen van informatie kunnen verdachte handelingen of dreigingen ook in een juiste context worden geplaatst. Wellicht zal blijken dat het overgrote deel van deze verdachte handelingen niets te maken heeft met een extreme dreiging.

 

Voor en door wie?

De informatiestroom loopt tussen vaste partners van de publieke en de private sector. Langs de kant van de Belgische bedrijven speelt het VBO een cruciale rol om de informatie gericht te verspreiden.

Langs overheidszijde zijn de belangrijkste partners:

  • de Algemene Directie Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken)
  • de Veiligheid van de Staat (FOD Justitie)
  • de federale politie
  • het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD)
  • het federaal parket

Het netwerk wordt op initiatief van zowel de publieke als de private partners gevoed: er wordt (geanonimiseerde) informatie uitgewisseld over verdachte handelingen of incidenten vastgesteld bij de ondernemingen of over mogelijke bedreigingen die door de overheid worden onderzocht.

Het informatienetwerk wordt niet gebruikt om systematisch alle mogelijke dreigingen en incidenten voor de openbare orde en veiligheid te communiceren. Evenmin is het de bedoeling van dit informatievierkant om in de plaats te treden van de normale communicatie tussen plaatselijke bedrijven en de lokale politie.

Via een permanent centraal contactpunt onderhouden de nationale verantwoordelijken van bedrijven contacten met de diensten die op nationaal vlak belast zijn met de strijd tegen het terrorisme.

 

Publiek-private samenwerking

Het protocolakkoord tussen de publieke en private partners trad formeel in werking op 6 maart 2009, na de ondertekening door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en de gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Deze vorm van publiek-private samenwerking is een initiatief van het Permanent Overlegplatform Bedrijfsbeveiliging dat door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie sinds vele jaren wordt voorgezeten.