Over het Nationaal Crisiscentrum

AD Crisiscentrum

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) staat ten dienste van diverse overheden en hulpdiensten.

Ze verzamelt, analyseert en verspreidt op permanente basis relevante informatie aan de beleidsmatige en uitvoerende autoriteiten.

Bijkomend biedt het NCCN zijn infrastructuur en expertise aan bij het interdepartementaal beheer en de coördinatie van noodsituaties op nationaal niveau.

Sinds 1 maart 2017, is Bart Raeymaekers Directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum.

Opdrachten

De opdrachten van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) vloeien voort uit het koninklijk besluit van 18 april 1988, dat een crisis definieert als een gebeurtenis die wegens haar aard of gevolgen de vitale belangen van het land of de essentiële behoeften van de bevolking bedreigt, die een dringende besluitvorming vereist of die een gecoördineerde inzet van verscheidene departementen en instellingen vergt.

  • Actieve waakzaamheid : Het NCCN waarborgt een doorlopende permanentie (24u per dag, 7 dagen per week) om allerlei dringende informatie van allerlei aard te verzamelen, te analyseren en te verspreiden naar de bevoegde instanties.
  • (Inter)nationaal punt voor alarmering : Het Nationaal Crisiscentrum is nationaal en internationaal contactpunt voor alarmering. Hierdoor kunnen de bevoegde overheden snel geïnformeerd worden van een evenement in binnen- of buitenland, relevant voor de veiligheid in België en kan het -afhankelijk van het geval- de alarmeringsprocedures activeren. Na de kantooruren neemt het NCCN de permanentie waar van een aantal federale departementen, waarvoor een wachtrol ter beschikking wordt gesteld.
  • Openbare Orde : Het Nationaal Crisiscentrum is nauw betrokken bij de planning, coördinatie en opvolging van de veiligheid bij gebeurtenissen van grote omvang die een voorbereiding en coördinatie vereisen tussen verschillende diensten. Het NCCN organiseert de veiligheid van personaliteiten (staatshoofden en regeringsleiders,...) en instellingen (ambassades,...) in België.
  • Organisatie van de noodplanning : Het Nationaal Crisiscentrum staat in voor de organisatie en coördinatie van de noodplanning. Het doel is het opstellen van de noodplanning op federaal niveau, in overleg met de verschillende partners.
  • Infrastructuur voor crisisbeheer : Het Nationaal Crisiscentrum biedt ondersteuning bij het crisisbeheer door de onmiddellijke beschikbaarheid van het personeel en de nodige middelen ter voorbereiding van de dringende beslissingen. Daartoe beschikt het NCCN over een aangepaste infrastructuur voor crisisbeheer.

 

24 uur op 24 ten dienste van de Belgische regering

Het Nationaal Crisiscentrum telt een 120-tal medewerkers. Bijna de helft ervan werkt in een roulatiesysteem op de dienst Geïntegreerd Crisis- en Evenementenbeheer. Dat laat toe om een 24u/24u een actieve waakzaamheid te organiseren.

Specifiek voor materies van openbare orde wordt de Geïntegreerde Permanentie versterkt met verbindingsofficieren van de Veiligheid van de Staat, de Federale Politie en de Lokale Politie.

De andere medewerkers werken op de dienst Noodplanning of hebben een ondersteunende functie op vlak van juridisch advies, communicatie, personeelsbeleid, boekhouding, informatica, logistiek of secretariaatsbeheer.

Het Projectbureau Regetel en de dienst Alarmering zijn eveneens geïntegreerd in de werking van het Crisiscentrum.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft een presentatiefilm gemaakt om haar bevoegdheden en directies voor te stellen. De passage over het Crisiscentrum kunt u hier raadplegen.

 

Historiek

In de nasleep van enkele belangrijke gebeurtenissen in de jaren ’80 (de CCC, het Heizeldrama, kernramp in Tsjernobyl, kapseizen van The Herald of Free Enterprise) stelde de Regering vast dat het niet over een burgerlijke permanentiedienst beschikte. Ook een permanente infrastructuur voor crisisbeheer ontbrak.

Het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CGCCR) is opgericht in 1986. Het Koninklijk Besluit van 18 april 1988 legt de oprichting wettelijk vast.

In januari 2003 wordt het Crisiscentrum één van de 5 Algemene Directies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

De twee luiken van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering, nl. de permanentie en de dienst Openbare Orde blijven de kern uitmaken van de nieuwe structuur. Gezien het belang ervan worden deze verder op mekaar afgestemd onder de noemer “Geïntegreerd crisis- en evenementenbeheer”. Er komt bovendien ondersteuning van de dienst Noodplanning, met inbegrip van het Hoger Instituut voor de Noodplanning.

In augustus 2003 is de integratie van het Projectbureau Regetel een feit. Het Regetel-netwerk is een belangrijk onderdeel van het volledige pallet van alternatieve communicatiesystemen dat in geval van crisis beschikbaar wordt gesteld door de federale overheid.

In 2009 vervoegt de dienst Alarmering het Crisiscentrum. Naast het beheer van het sirenenetwerk, werkt het sindsdien ook aan een modernisering van de verwittigingskanalen van de bevolking bij noodsituaties.

Datzelfde jaar wordt binnen het Nationaal Crisiscentrum ook de Directie Kritieke Infrastructuur opgericht. Het Crisiscentrum is de coördinator voor de activiteiten gerelateerd aan kritieke infrastructuur in België.

In 2016 wordt de Passagiersinformatie-eenheid (BelPIU) binnen het NCCN opgericht. De Passagiersinformatie-eenheid (BelPIU) richt een systeem op voor de behandeling van de passagiersgegevens (Passenger Name Record - PNR).

In 2018 integreerden enkele essentiële partners zich binnen het Crisiscentrum om nieuwe risico’s beter te beheren.  Twee nieuwe diensten kwamen tot stand: het CBRNe-expertisecentrum en de Internationale Crisisbeheerscel (ICC).

Onze diensten