Opleidingen en infodagen

ISPU
Het HIN speelt een actieve rol inzake opleiding rond noodplanning en crisisbeheer in België. Vanuit ons verzamelde overzicht van bestaande opleidingen in onze materie, bekijken we welke de eventuele lacunes zijn en organiseren daarvoor een gericht opleidingsaanbod met infodagen, terugkoppeling van ervaringen en echte opleidingen.
Infodag in Florival

Infodagen, lessons learned en bijdragen als spreker

Vanuit een bestaande noodzaak of vanuit de actualiteit organiseert het HIN infodagen - om een nieuw thema uit te diepen - of lessons learned sessies - om lessen te trekken met betrekking tot een actuele noodsituatie. Eveneens levert het HIN een actieve bijdrage als spreker aan initiatieven van externen.  Enkele van onze recente infodagen waren: 

 

  • Informatiedag Veilige Evenementen

Op 22 en 23 april heeft het Crisiscentrum (via het Hoger Instituut voor de Noodplanning en in samenwerking met Politeia) een informatiedag georganiseerd over het beheer van de veiligheid bij evenementen. Zo zijn meer dan 400 professionals uit de verschillende disciplines rechtstreeks bereikt.  

 

  • Lessons learned: treinongeval van Wetteren

 Samen leren uit dienstoverschrijdende knelpunten. Lessons learned georganiseerd op 7 mei door HIN. De Infodag "Lessons Learned over het treinongeval van Wetteren" werd georganiseerd op 7 mei 2014 door het Hoger Instituut van de Noodplanning. Zoals elke Lessons Learned werd geprobeerd om niet te enkel te blijven stilstaan bij het ongeval zelf, dat zich bijna dag op dag een jaar geleden heeft voorgedaan, maar wou men vooral dieper ingaan op een aantal geïdentificeerde probleempunten en hiervoor mogelijke oplossingen voorstellen.

 

  • Lessons learned : Trein ongeval Godinne

 Eén jaar na het ongeval organiseerde het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) een ontmoetingsdag om ervaringen uit te wisselen : de flexibiliteit en menselijke relaties als middelpunt van het crisisbeheer. 

 

  • Lessons learned : Elektriciteitsschaarste

Na de intensieve werken van deze winter, leek het ons belangrijk om de voorbereidende werken te evalueren, evenals de samenwerking tussen lokale en federale niveau. Om de ideeën en bijdragen van onze partners betreffende de sterke of zwakke punten van deze noodplanningsfase en van de coördinatie ervan door het Crisiscentrum te verzamelen, werd op 7 juni 2013 een interactieve evaluatieworkshop georganiseerd in Florival. In 2012, heeft een gezamenlijke analyse van de transmissienetbeheerder Elia en van de AD Energie van de FOD Economie aangetoond dat, in normale omstandigheden de elektriciteitsbevoorrading voor de winter niet bedreigd zou worden door de tijdelijke sluiting van de reactoren Doel 3 en Tihange 2.

Deze gebeurtenissen hebben desalniettemin aanleiding gegeven tot het nemen van voorbereidende maatregelen om de gevolgen van een eventuele stroomstoring of van een eventuele tijdelijke stroomafsluiting te beheren, met name op het niveau van de gouverneurs en de burgemeesters.

Aangezien de situatie betreffende de energiebevoorrading onzeker blijft, is het belangrijk dat wij aandachtig blijven voor het risico op onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading en dat wij in dit opzicht activiteiten inzake noodplanning blijven voeren.

Na de intensieve werken van deze winter, leek het ons belangrijk om de voorbereidende werken op lokaal niveau te evalueren, evenals de samenwerking tussen het lokale en het federale niveau.

Om de ideeën en bijdragen van onze partners betreffende de sterke of zwakke punten van deze noodplanningsfase en van de coördinatie ervan door het Crisiscentrum te verzamelen, werd op 7 juni een interactieve evaluatieworkshop georganiseerd in Florival. De ambtenaren belast met de noodplanning op het niveau van de provinciegouverneurs, de gewesten, alsook Elia en de FOD Economie waren uitgenodigd. De deelnemers werden ingedeeld in werkgroepen om verschillende thema’s te behandelen, met name het begrip van het risico, de noodplanningsinitiatieven en de coördinatie door het nationaal Crisiscentrum. De bespreking van deze thema’s in kleine groepen heeft de actieve deelname van alle actoren bevorderd en heeft het mogelijk gemaakt om de onderwerpen grondig en op transparante wijze te bespreken. De conclusies van de werkgroepen werden gedeeld met alle deelnemers.

Op basis van deze conclusies, zal het Crisiscentrum de acties bepalen die ondernomen dienen te worden om het toekomstige beheer van deze problematiek te optimaliseren en om de coördinatie ervan meer in functie van de behoeften van de behoeften te oriënteren.

 

  • Lessons learned: De catastrofe van de Rue Léopold in Luik 

 Het Hoger Instituut voor de Noodplanning organiseerde naar aanleiding van deze ramp een studiedag, gericht aan de veiligheidscellen van alle provincies en met als doel lessen te trekken uit het beheer van dit incident. Het centrale thema van deze dag was multidisciplinair en interdisciplinair samenwerken.

 

  • Lessons learned : Treinongeluk in Buizingen
Op 15 februari 2010 gebeurde er in Buizingen een treinongeval waarbij 19 dodelijke slachtoffers zijn te betreuren. Hulpdiensten en overheden maakten afgelopen jaar verschillende evaluaties om de hulpverlening verder te verbeteren. Op 22 februari 2011 organiseerde het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken met het Hoger Instituut voor de Noodplanning een studiedag over die lessons learned.

Uit elke noodsituaties kunnen lessen getrokken worden die ook relevant zijn voor andere overheden of voor andere rampen. De bedoeling van de infodag was niet om een evaluatie te maken, maar wel om te bekijken welke de leerpunten zijn waarbij de noodplanning en het crisisbeheer nog verder verfijnd kunnen worden.

 

  • Nucleaire interventiezones

Op 27 mei 2010 heeft het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) in Florival op deze infodag alle nationale en lokale actoren bijeengebracht die bij het nationaal nucleair en radiologisch noodplan betrokken zijn, met inbegrip van de verantwoordelijken van de verschillende Belgische nucleaire en radiologische sites.

Doel van deze dag was de principes van opdeling van de interventiezones bij een nucleair noodgeval uit te leggen en te illustreren. Daarvoor waren deze principes al lang besproken in de werkgroep Nucleaire Interventiezones (NIZ). Deze opdelingen in zones hebben als doel dat de beschermingsmaatregelen snel en doeltreffend worden ingezet. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de operationalisering van deze principes.

 

Opleiding ontwikkeld door het HIN

Naast losse infodagen en lessons learned sessies organiseert het HIN ook volwaardige opleidingssessies. De deelnemers krijgen er doelgericht les en ontvangen de bijhorende naslagdocumenten.

Enkele van onze recente opleidingen waren: 

Opleiding noodplanning voor burgemeesters