Onderzoeken en netwerken

Expo 112 2013

Het HIN speelt een rol in de uitwisseling van ideeën en ervaring door zijn deelname aan of organisatie van relevante onderzoeksprojecten. Daardoor moedigt het de dialoog aan tussen de verschillende betrokken overheden en partners, om zo goed mogelijk zijn competenties en kennis op vlak van de noodplanning te ontwikkelen. 

Zelf georganiseerde onderzoeksprojecten

 • 'De rol van de burgemeester bij het beheer van noodsituaties' - 2011 

 Het doel van dit onderzoek was de concrete rol van de burgemeester bij een noodsituatie uit te diepen en te verduidelijken. Het resultaat is een korte bundeling van ervaringen en goede praktijken uit de noodplanning en het crisisbeheer.

 • 'Onderzoek naar de nazorg bij slachtoffers van rampen' - 2011 

Onderzoeksrapport beschikbaar

 

 • 'Opportuniteit en modaliteiten van een oprichting van een onafhankelijke onderzoeksraad voor veiligheid in België' - 2010  Meer info

 

 • ‘De praktijk van evacuaties’ – 2009

Onze dagelijkse werkzaamheden leren ons dat het vaak moeilijk is om noodsituaties van allerhande aard, natuurlijke, industriële of andere, te voorzien. En noodsituatie is per definitie een onvoorzien situatie! 

Tijdens het beheer van sommige noodsituaties zal een beschermingsmaatregel moeten bestaan uit het evacueren van de bevolking uit de gevarenzone: de evacuatie van een huis, een wijk of een grotere zone. Het organiseren en uitvoeren van een dergelijke maatregel blijkt echter een zeer complexe aangelegenheid te zijn.

De onderzoeksploeg had als opdracht zich te buigen over zowel de juridische als praktische kant van een evacuatie en te puren uit bestaande documenten en opgedane ervaringen uit zowel binnen- als buitenland. Op basis hiervan  zou de onderzoeksploeg verschillende praktische hulpmiddelen ontwikkelen om een snelle en doeltreffende reactie bij reële situaties te faciliteren.

 • ‘Analyse van de crisiscommunicatie’ – 2007

De onderzoeksmethodologie stoelt op een literatuurstudie, documenten- en inhoudsanalyse, individuele interviews en groepsinterviews.

Uit de literatuurstudie blijkt dat investeren in crisiscommunicatie bij noodsituaties onontbeerlijk is. Crisissen worden vaak verergerd door een onaangepaste communicatie. Het primaire doel van crisiscommunicatie is de bevolking te waarschuwen, en te informeren over (de evolutie van) de situatie, de genomen maatregelen door de overheid en de eventueel te ondernemen acties door de bevolking.

Het onderzoek komt tot de vaststelling dat de afgelopen jaren een hoger voorbereidingsniveau op het vlak van informatie aan de bevolking werd nagestreefd. Het belang van communicatie bij noodsituaties is daarmee ingebouwd in het crisisbeheer. Met de verschillende bestuursniveaus wordt werk gemaakt van de uitbouw van structuren, netwerken en informatiekanalen. Daarbij worden beleidsmatige keuzes gemaakt in functie van de beschikbare middelen.

Om de informatie aan de bevolking bij noodsituaties verder vorm te geven, werden in het onderzoeksproject een aantal actiepunten voorgesteld. Deze aanbevelingen situeren zich onder andere op het vlak van personeelsbezetting en performante communicatiekanalen. Om de zelfredzaamheid van de burger bij noodsituaties te bevorderen, werd ook een voorstel voor risicocommunicatie geformuleerd. 

 

 • "Communities and Regions Training for Emergency and Crisis Situation" (CoRTECS) – 2006

 

 • "Opeisingen" – 2005

 Met het onderzoek wil het Crisiscentrum een beter inzicht verwerven in de manier waarop de opeisingen aangewend kunnen worden. De resultaten zullen aangewend worden in de noodplanning en bij het crisisbeheer. Het onderzoek bevat een analyse van de soorten opeisingen in België (burgerlijk, politioneel, militair,.) op alle niveaus (federaal, regionaal, provinciaal, gemeentelijk,.).

 • "Federal Risk Inventory, Survey and Knowledge building" (FRISK) – 2004

De hedendaagse maatschappij zit complex en ingewikkeld in elkaar. Deze maatschappij is onderhevig aan allerlei soorten risico’s. Zowel technologische, natuurlijke, terroristische, … oorzaken kunnen aan de basis liggen van gebeurtenissen en evenementen die onze complexe maatschappij bedreigen.

In navolging van het in voegen treden van het KB van 31 januari 2003 en de definitie van een crisissituatie hierin, wenste het crisiscentrum via een wetenschappelijk onderzoek na te gaan aan welke soorten gevaren en risico’s onze maatschappij bloot staat. Welke gevaren en risico’s komen het meest voor? Welke gevaren en risico’s hebben de grootste gevolgen voor de Belgische bevolking en wat zijn op zich weer de gevolgen van die gevaren en deze risico’s?

Het onderzoek resulteerde in een duidelijke analyse van welke risico’s en gevaren ten opzichte van de Belgische bevolking het meest voorkomen en een rangschikking van de risico’s per aard en per mogelijke gevolgen voor de Belgische bevolking.

 
 

Deelname aan Europese onderzoeksprojecten

Om Belgische partners een toegang te geven tot buitenlandse expertise neemt het HIN ook deel aan verschillende Europese onderzoeksprojecten. Daarbij staat het garant voor de inbreng van Belgische expertise en de terugkoppeling van de getrokken lessen aan de Belgische relevante partners.

Enkele van onze recente lessons learned sessies waren:

 • ERGO - 2009
  Het onderzoeksproject Evacuation Responsiveness by Government Organisations (ERGO) onder leiding van de Aston University (UK, 2009-2010). Dit onderzoeksproject was gericht op de praktische aspecten van grootschalige evacuaties. 
 • Disaster 2.0 - 2012
  Het onderzoeksproject Disaster 2.0 onder leiding van de Warwick University (UK, 2012-2013). Dit onderzoeksproject was gericht op het gebruik van web 2.0 en web 3.0 toepassingen binnen het domein van crisisbeheer.
 

 

Netwerken

Door het diverse aanbod aan initiatieven ontwikkelde het HIN een echt netwerk van experten noodplanning en crisisbeheer. Met zijn activiteiten wil het HIN vooral ook mensen samenbrengen en ervaringen laten uitwisselen.

Daarnaast organiseert het HIN ook een aantal activiteiten gericht op het faciliteren van deze uitwisseling:

 • Wetenschappelijk comité :

Dit wetenschappelijk comité geeft een advies over de activiteiten van het HIN en is gericht op de uitwisseling tussen de mensen op het terrein en experten uit de academische wereld of de opleidingssector. Dit wetenschappelijk comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van:

  • De vijf disciplines
  • Een ambtenaar van het Crisiscentrum
  • De noodplanningsdiensten van de Gouverneurs
  • één of meer experten of universitaire wetenschappelijke personaliteiten aangeduid door de Directeur van het Instituut
 • Overlegplatform npu

Het HIN organiseert per trimester een overlegplatform met de verantwoordelijken van de noodplanningsdiensten van de gouverneurs. Op die manier worden goede praktijkervaringen uitgewisseld en worden de grote lijnen voor de noodplanningsprioriteiten vorm gegeven