Maritieme veiligheid

Maritieme veiligheid
Openbare Veiligheid
Het Crisiscentrum is belast met de uitvoering van een Europese verordening voor de veiligheid van de havenfaciliteiten.
Kustwacht - (c)Belga

Deze verordening heeft betrekking op de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (International Ship & Port Facilty Security). Deze ISPS-code omvat eisen en aanbevelingen die vormen van opzettelijk ongeoorloofde acties en in het bijzonder terrorisme moeten voorkomen.

Veiligheidsplan 

Bedrijven met een terminal of een laad- en loskade moeten een beveiligingsplan maken op basis van een risico-analyse. Dit beveiligingsplan bevat de maatregelen die een havenfaciliteit moet uitvoeren om te voldoen aan de ISPS-code. Het gaat ondermeer om het uitvoeren van een toegangscontrole, het plaatsen van afsluitingen, ...

Samen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer heeft het Crisiscentrum een voortrekkersrol in de verbetering van de veiligheid van de havens. Voor elke havenfaciliteit moest vóór midden 2004 een veiligheidsplan opgesteld worden ter goedkeuring door de federale overheid.  Ondertussen stelde Europa de richtlijn 2005/65/EG voor de verdere verbetering van de veiligheid van de ganse haven op. Hiertoe werd het ganse grondgebied van de haven in zones verdeeld. Voor deze zones werd gekeken naar de zones voor de noodplanning.

Nationale autoriteit voor maritieme veiligheid 

Ter voorbereiding van de initiële veiligheidsplannen werd een federaal comité opgericht (bij KB 15.06.2004) met vertegenwoordigers uit verschillende federale overheidsdiensten. Daarnaast werden er lokale comités opgericht in de ISPS-plichtige havens van België, nl. Antwerpen, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Luik, Oostende, Zeebrugge, de Waterwegen en het Zeekanaal.
 
Met de verandering van de Europese wetgeving, veranderde ook de Belgische wetgeving (Wet betreffende de maritieme beveiliging, 05.02.2007) en de benaming van de verschillende organen. Het federaal comité werd vervangen door een nationale autoriteit voor maritieme beveiliging. De samenstelling werd uitgebreid: ook de federale politie en het OCAD maken voortaan deel uit van de vergadering.