Juridische aspecten

Terrorisme
Crisisbeheer

Informatie over het verloop van het onderzoek

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen, is het legitiem om over informatie te willen beschikken over het verloop en de voortgang van het onderzoek. Men moet echter ook rekening houden met het geheim van het onderzoek.

Het geheim van het onderzoek rechtvaardigt zich onder meer door het feit dat de onthulling van bepaalde elementen uit het onderzoek, dit onderzoek niet alleen moeilijker kan maken maar ook helemaal kan teniet doen. De betrokken personen zouden, doordat ze op de hoogte zijn van waar de onderzoekers mee bezig zijn, immers maatregelen kunnen treffen om aan de vervolgingen te ontsnappen.

Daarnaast is het ook noodzakelijk dat de informatie die wordt verstrekt voldoende nagetrokken wordt om geldig te zijn. Gelet op de omvang en de ernst van de feiten, moet het onderzoek echter precies en minutieus zijn. En dat neemt uiteraard tijd in beslag.

In deze fase bepalen enkel de onderzoeksrechters die belast zijn met het onderzoek welke informatie aan wie verstrekt mag worden. Met hun toestemming, mag de federale procureur en de dienst slachtofferonthaal informatie verstrekken aan de slachtoffers en hun na(ast)bestaanden. De federale procureur mag bovendien ook inlichtingen verspreiden via een perscommuniqué indien het openbaar belang dit vereist.

Indien u vragen heeft over deze procedure of over de beschikbare informatie over het onderzoek, kan u contact opnemen met de dienst slachtofferonthaal van Brussel op het nummer 02/ 508 71 69.

Informatie en bijstand tijdens de gerechtelijke procedure?

Indien u als slachtoffer of na(ast)bestaande van het slachtoffer informatie wil of vragen heeft over dit dossier of over de gerechtelijke procedure, kan u contact opnemen met de dienst Slachtofferonthaal van Brussel.

De dienst slachtofferonthaal kan tussenkomen zodat u de nodige aandacht krijgt tijdens de hele gerechtelijke procedure en zodat u uw rechten kan doen gelden.

De justitieassistenten van de dienst slachtofferonthaal hebben immers als taak om u:

  • specifieke informatie te geven over uw dossier, over de lopende gerechtelijke procedure en over uw rechten. De specifieke informatie over uw dossier kan enkel gegeven worden met toestemming van de onderzoeksrechter (link naar pagina ‘informatie over verloop van het onderzoek’);
  • de nodige ondersteuning en bijstand te bieden tijdens de hele gerechtelijke procedure, in het bijzonder op moeilijke ogenblikken (o.a. tijdens de burgerlijke partijstelling, tijdens de inzage van het dossier of tijdens de zitting);
  • te verwijzen naar andere diensten afhankelijk van wat u nodig hebt (bijvoorbeeld voor juridische hulp of psychosociale ondersteuning).

Contactgegevens van de dienst slachtofferonthaal van Brussel: 02 508 71 69.

De tussenkomst van de dienst slachtofferonthaal is gratis.

Hoe kunt u zich benadeelde persoon verklaren?

Door de omvang van de gebeurtenissen is het aangeraden dat elke rechtstreeks getroffen persoon die verder ingelicht wil worden over de procedure zich naar de lokale politie van zijn woonplaats begeeft om er  een formulier van verklaring benadeelde persoon in te vullen. U kan kosteloos een kopie bekomen van de verklaring die u bij de politie aflegt. Het is aangeraden deze te bewaren en ter beschikking te houden van uw verzekeringsagent.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een verklaring van benadeelde in te dienen middels aangetekend schrijven aan het Federaal Parket,Wolstraat 66/1 te 1000 Brussel,of door een verklaring van benadeelde af te geven in persoon (of vertegenwoordigd door een advocaat)op het hogergenoemde adres van het federaal parket (openingsuren van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur).

Deze verklaring van benadeelde persoon vermeldt uw persoonsgegevens en de aard van de schade of het persoonlijk belang dat u heeft zich als benadeelde te laten registreren. Aan de verklaring van de benadeelde persoon zijn geen kosten verbonden. U kan tevens elk document dat u nuttig acht aan het dossier laten toevoegen.
 

Om een herstel van de geleden schade via de gerechtelijke weg te bekomen, volstaat het echter niet om u benadeelde persoon te verklaren. Hiervoor dient u zich burgerlijke partij te stellen.

 

Hoe kunt u zich burgerlijke partij stellen? 

U kan zich burgerlijke partij stellen in elke stand van de procedure (voor de onderzoeksrechter, voor het onderzoeksgerecht of voor het vonnisgerecht). Hierdoor hebt u de tijd om zich goed te laten informeren en eventueel te laten bijstaan alvorens deze procedure op te starten.  U kan zich hiervoorlaten bijstaan door een advocaat van uw keuze of door de justitieassistenten van de dienst slachtofferonthaal.

Buitenlandse slachtoffers moeten woonstkeuze doen in Belgie bv op het adres van de Ambassade of bij een advocaat.

De burgerlijke partijstelling bij de onderzoekrechter is kosteloos (geen borgsom).

U kan contact opnemen met Slachtofferonthaal

U hebt juridisch advies of een advocaat nodig?

• De juridische eerstelijnsbijstand is een dienst die toegankelijk is voor iedereen die een eerste juridische inschatting wil van zijn probleem.
De juridische eerstelijnsbijstand bestaat uit het geven van praktische inlichtingen, juridische informatie of een eerste juridisch advies. Het kan ook doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst.

Er zijn permanenties in de gerechtsgebouwen, de vredegerechten en de justitiehuizen, evenals in sommige gemeentelijke administraties, OCMW’s of vzw’s met een juridische dienst.

Voor meer informatie over de plaatsen en de permanentie-uren, kan u best contact opnemen met de commissies voor juridische bijstand.

• Een advocaat kan u daarentegen een uitgebreid juridisch advies of bijstand verlenen, of kan u  vertegenwoordigen.
Via de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan u een beroep doen op een advocaat die, afhankelijk van uw inkomen, geheel of gedeeltelijk gratis is. Daarvoor kan u terecht bij het bureau voor juridische bijstand

• Informeer u ook bij uw verzekeraar of uw verzekering rechtsbijstand voorziet.

Financiële hulp aan slachtoffers

Onder bepaalde voorwaarden kan u zich als slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad, als nabestaande, als naaste verwant van een vermiste persoon of als ouder van een minderjarig slachtoffer, wenden tot de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders.

De commissie zal alle aanvragen van de slachtoffers van de terreuraanslagen zo spoedig als mogelijk verwerken.

De Commissie voor Financiële Hulp heeft een uniek loket opgericht voor de slachtoffers van terreurdaden.

Het loket is gemakkelijk bereikbaar via het telefoonnummer 0471/123.124 of via een e-mail naar terrorvictims@just.fgov.be.

Brochure Financiële hulp

Hebt u informatie die relevant kan zijn voor gerechtelijk onderzoek?