Federale fase: crisisbeheer op nationaal niveau

Gefaseerde crisisbeheer
Crisisbeheer
Het koninklijk besluit van 31 januari 2003 legt het algemeen noodplan op nationaal niveau vast en beschrijft de organisatie van de federale fase van het crisisbeheer. Op basis van deze reglementering is het mogelijk om een onmiddellijke coördinatie op het nationaal niveau te activeren voor een situatie die dit zou vereisen.
Beheercel

Het KB bevestigt de taak van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) bij gebeurtenissen die een coördinatie op federaal vlak vereisen. Zo beantwoordt het aan een globalere doelstelling van bescherming van de bevolking tegen alle types van risico's die haar kunnen beïnvloeden, en aan het ontbreken van een algemeen noodplan op nationaal niveau.

Door het opstarten van de federale fase kunnen er binnen het NCCN drie organen bijeen geroepen worden. Deze dragen elk voor hun bevoegdheid bij tot het beslissingsproces. Het betreft hier een evaluatiecel, een beheerscel en een informatiecel.

  • De evaluatiecel voert een evaluatie uit van de situatie. Zij is samengesteld uit experten en wetenschappers uit de versschillende bevoegde overheden of diensten. Het voorzitterschap wordt waargenomen door het departement dat het meest betrokken is bij de crisissituatie, en wordt aangeduid door de beheerscel.
  • De beheerscel (soms ook het Federaal Coördinatiecomité genoemd) neemt de noodzakelijke maatregelen en is dus het beleidsorgaan terzake. Zij is samengesteld uit de bevoegde (federale) ministers of hun vertegenwoordigers, en wordt in principe voorgezeten door de Minister van Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde.
  • De Informatiecel communiceert op geregelde tijdstippen de genomen beslissingen om de bevolking via de media te informeren over de evolutie van de toestand en de genomen beslissingen door de beheerscel. De informatiecel is samengesteld uit de communicatieverantwoordelijken of woordvoerders van de betrokken departementen.

Ook in elke federale overheidsdienst wordt een cel voor crisiscoördinatie en -beheer opgericht. Deze cel is het contactpunt tussen het NCCN en het betrokken departement en staat in voor de voorbereiding van de noodplannen (binnen de eigen bevoegdheden van het departement) en ondersteuning van het crisisbeheer.