Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

30/03/2009 - Ministeriële omzendbrief NPU-4 betreffende de disciplines

logo Koninklijk Besluit met groene driehoek erronder

Deze omzendbrief heeft tot doel:

  • de bepalingen en principes uit te werken met betrekking tot de disciplines vermeld in het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen (Belgisch Staatsblad van 15 maart 2006), hierna genoemd het « KB », en in de omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006, hierna genoemd « omzendbrief NPU-1 »;
  • een hulpmiddel te verschaffen om bij voorrang de disciplines te helpen bij de uitwerking van hun respectieve monodisciplinaire interventieplannen, overeenkomstig artikel 9 van het KB;
  • de lokale bestuurlijke overheden in staat te stellen de multidisciplinaire coördinatie beter te regelen bij het opstellen van multidisciplinaire plannen.
  • Bijgevolg is het aangewezen de principes uitgewerkt in deze omzendbrief te concretiseren in de respectievelijke monodisciplinaire plannen.

Deze omzendbrief steunt op een visie die gericht is op de samenwerking tussen de verschillende actoren, die het algemeen welzijn van de samenleving als gemeenschappelijk doel hebben. Hij nodigt uit tot een optimale samenwerking van deze partners teneinde de veiligheid van personen en goederen te waarborgen, inzonderheid door te streven naar een globale aanpak van het beheer van een noodsituatie en een adequate, continue en gecoördineerde respons te waarborgen.