Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

1/03/2018 - Koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied

Noodplan als sluitstuk van uitgebreide preventie

Elke uitbater van een nucleaire installatie moet er voor instaan dat haar installatie zo veilig mogelijk is. Er zijn heel strenge veiligheidsvoorschriften van toepassing en het FANC ziet daar in samenwerking met Bel V en andere erkende instellingen op toe.

Ondanks alle veiligheidsvoorzieningen, controles en preventieve maatregelen is een incident echter nooit volledig uit te sluiten. Verschillende procedures en noodplannen moeten ervoor zorgen dat de gevolgen van een eventueel ongeval beperkt blijven.

 

Nieuw noodplan: wat zijn de belangrijkste aanpassingen?

Het geactualiseerde nucleair en radiologisch noodplan werd (6/03/2018) officieel gepubliceerd in het Staatsblad. De voornaamste aanpassingen:

  • De indeling van een noodsituatie in drie fasen: noodsituatie, overgangsfase en nazorgfase. Dit moet een beter overzicht geven in het verloop van de noodsituatie en de daaraan gekoppelde opdrachten van de verschillende betrokken diensten.
  • De rol van de lokale actoren (burgemeester en gouverneur): onder bepaalde voorwaarden kunnen zij zelf de eerste dringende maatregelen nemen ter bescherming van de bevolking en het leefmilieu.

Onderscheid tussen:

  • de zone waar maatregelen worden voorbereid ter bescherming van de bevolking: 20 kilometer voor schuilen en predistributie van jodium en 10 kilometer voor evacuatie (4 kilometer voor de regio Mol – Dessel)
  • de zone waar de mogelijkheid bestaat om de maatregelen uit te breiden op basis van een uitgewerkte strategie: 100 kilometer voor schuilen en predistributie van jodium en 20 kilometer voor evacuatie.
  • Verder operationaliseren van de afspraken met de buurlanden op basis van contacten tussen homologe organisaties.